Vo štvrtok 16. júna sme si vo farnosti pripomenuli ešte jednu významnú udalosť. Náš duchovný otec, p. farár Ivan Barus, si pripomínal 10. výročie svojej kňazskej vysviacky. V mene celej farnosti sa p. farárovi prihovorili a poďakovali za sprostredkovanie milostí a službu pre veriacich p. kostolníci Holánovci. Farníčka Janka Morávková darovala p. farárovi vlastnoručne maľovaný obraz sv. Jána Mária Vianneya.

Drahý náš duchovný otec, prijmite od svojich farníkov blahoželanie k 10. výročiu kňazskej vysviacky. Vyprosujeme Vám hojné požehnanie od Pána, mimoriadnu ochranu od Matky Božej a sv. Jozefa. Vaši nebeskí patróni nech Vám vyprosia lásku Nebeského Otca, silnú vieru, neoblomnú nádej, more milostí a darov Ducha Svätého. K tomu vytrvalosť v Pánovej službe, horlivosť prvotných kresťanov a vernosť Pánovmu zákonu. Anjelské zástupy nech Vás sprevádzajú vo vašom pastoračnom pôsobení. Pán Boh zaplať a nech Vás Pán Boh požehná!

Pane Ježišu, ďakujeme Ti, že máme medzi sebou kňaza, Tvojho služobníka a správcu Božích tajomstiev.
Prosíme Ťa, daj mu vernosť a vytrvalosť v tejto svätej službe a nám daj živú vieru, aby sme v ňom videli Tvojho posla a správcu Božích tajomstiev.

Urobil si ho naším vodcom a duchovným otcom, daj mu ducha múdrosti a rady, daj mu úprimnosť otcovskej lásky a nám dar úcty a oddanosti, aby sme s vierou počúvali jeho slová a s radosťou sa zhromažďovali okolo tvojho oltára, na ktorom on koná sväté tajomstvá.

Daj nám i jemu trpezlivosť a vzájomné porozumenie. Daj mu zdravie a silu pre jeho zodpovednú službu. Naplň ho duchom horlivosti a svätosti, aby bol našim dobrým pastierom a aby nás priviedol do neba. Amen