1. Odprosujeme ťa, Pane Ježišu za to, že sme veľmi ťažko prijímali pokoru. Zdalo sa nám, že sme dobrí, správni, že všetko vieme, že sme zbožní kresťania. Nevideli sme svoje chyby, blokovali sme Ducha Svätého v nás svojou pýchou. Báli sme sa pokory, báli sme sa kritiky a akýchkoľvek slov na našu osobu. Odprosujeme ťa, že sme sa báli pozrieť do zrkadla Ducha Svätého o nás. Odprosujeme ťa, Pane.

DUCHOVNÉ CVIČENIE:

  1. Nebáť sa pokory a kritiky voči sebe. Skúsiť si do mysle a srdca vložiť tento postoj zo žalmu: že som bol pokorený, dobre mi, aspoň som si tvoju spravodlivosť osvojil (porov. Ž 119, 71).
  2. Prosiť Ducha Svätého, aby mi zjavoval pravdu o mne samom a ukazoval to, čo mu vo mne vadí, aby som to mohol odstraňovať (porov. Jn 17, 17).
  3. Neustále prosiť Ducha Svätého o dar bázne pre Pánom, aby som žil v ustavičnom uponížení sa pred Božou tvárou. Počiatok múdrosti je bázeň pred Pánom (porov. Sir 1, 16).

Všetkým, ktorí sa chcú zapojiť a formovať, udeľujem +

pán farár