Krst

Svätý krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu (vitae spiritualis ianua), ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa Kristovými údmi, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní (KKC 1213).

Krst detí

 • Rodičia, ktorí by chceli pokrstiť svoje dieťa, sú pozvaní nahlásiť krst na farskom úrade.
 • Pred krstom sú rodičia i krstní rodičia pozvaní k predkrstnej katechéze. Poučenie o sviatosti krstu slúži rodičom a krstným rodičom k pripomenutiu si základných právd viery. Poučenie spočíva v jednom stretnutí, počas ktorého im kňaz vysvetlí zmysel krstu, jeho priebeh a všetko, čo budú potrebovať.
 • Termín krstu je potrebné si dohodnúť s kňazom vo farnosti podľa konkrétnej situácie vo farnosti i životnej situácie samotnej rodiny dieťaťa.
 • Vo väčšine prípadov sa sviatosť krstu vysluhuje v Šajdíkových Humenciach v sobotu cca. o 11:00 a v Dojči v nedeľu po farskej svätej omši cca. o 12:00.

Krst detí, ktoré dosiahli katechetický vek

 • V prípade krstu dieťaťa, ktoré dosiahlo katechetický vek (cca. tretí ročník ZŠ), je možné spojiť prípravu na krst s prípravou na prvé sväté prijímanie. Dieťa je pokrstené pred slávnosťou prvého svätého prijímania.
 • V prípade dieťaťa, ktoré nie je novorodencom (je staršie), ale ešte nedosiahlo katechetický vek (teda vek, kedy má už dostatočné rozlišovanie), treba konzultovať s kňazom vo farnosti.

Čo v prípade ak rodičia nie sú cirkevne zosobášení?

 • Mnohí rodičia, ktorí žijú partnersky mimo manželstva alebo iba v civilnom manželstve, príp. sú rozvedení, sa často informujú, či ich dieťa narodené v mimomanželskom zväzku môže byť pokrstené.
 • Podmienky krstu dieťaťa stanovuje cirkevné právo v nasledujúcich kánonoch. Pán Ježiš nám dal dvojité neoddeliteľné poslanie: „Učte a krstite!“ Krst bez odovzdania viery nie je prípustný. Rodič berie na seba pri krste svojho dieťaťa veľkú zodpovednosť odovzdať katolícku vieru svojmu dieťaťu, postarať sa o to, aby dieťa bolo vo viere vedené, vyučené a naučilo sa žiť kresťanským spôsobom života v katolíckej Cirkvi.
 • Otázku splnenia alebo nesplnenia podmienok má zodpovednosť posúdiť farár.
 • Preto je potrebný osobný rozhovor, či rodičia a krstní rodičia sú ochotní a schopní zvládnuť úlohu odovzdať kresťanskú výchovu dieťaťu.
 • Krst takéhoto dieťaťa je možný práve za podmienky, keď rodičia (i keby neboli cirkevne zosobášení) spolu s krstnými rodičmi, sú schopní odovzdať dieťaťu kresťanskú výchovu.
 • Preto prosíme, aby rodičia kontaktovali farský úrad a informovali sa.

Podmienky krstu dieťaťa vyplývajúce z cirkevného práva

Kán. 867 – § 1. Rodičia sú povinní postarať sa, aby deti boli pokrstené v prvých týždňoch; čím skôr po narodení, ba ešte predtým sa majú obrátiť na farára, aby požiadali o sviatosť pre dieťa a aby sa na ňu náležite pripravili.
§ 2. Ak sa dieťa nachádza v nebezpečenstve smrti, má sa bezodkladne pokrstiť.
Kán. 868 – § 1. Aby sa dieťa dovolene pokrstilo, sa vyžaduje:
1. aby rodičia, aspoň jeden z nich alebo kto ich zákonne zastupuje, súhlasili;
2. aby bola opodstatnená nádej, že bude vychovávané v katolíckom náboženstve; ak taká nádej úplne chýba, má sa krst podľa predpisov partikulárneho práva odložiť, pričom sa rodičom vysvetlí dôvod.
§ 2. Dieťa katolíckych, ba aj nekatolíckych rodičov sa v nebezpečenstve smrti dovolene krstí aj proti vôli rodičov.

Požiadavky na krstného rodiča podľa Kódexu kanonického práva (KKP, kán. 874).
§ 1. Aby niekto bol pripustený na prijatie úlohy krstného rodiča, je potrebné:
1. aby ho určil sám krstenec alebo jeho rodičia, alebo ich zástupca, alebo ak títo chýbajú, farár alebo vysluhovateľ, a aby bol schopný a mal úmysel plniť túto úlohu;
2. aby zavŕšil šestnásty rok života, ak diecézny biskup nestanovil iný vek alebo ak sa farár alebo vysluhovateľ domnievajú, že z oprávneného dôvodu treba pripustiť výnimku;
3. aby bol katolík, pobirmovaný a ktorý už prijal najsvätejšiu Eucharistiu, a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať;
4. aby nebol postihnutý nijakým kánonickým trestom, zákonne uloženým alebo vyhláseným;
5. aby nebol otcom alebo matkou krstenca.

§ 2. Pokrstený, ktorý patrí do nekatolíckej ekleziálnej spoločnosti, sa má pripustiť jedine spolu s katolíckym krstným rodičom, a to iba ako svedok krstu.

Pred krstom sa veľmi odporúča svätá spoveď

Pred krstom odporúčame rodičom aj krstným rodičom prijať sviatosť zmierenia, čiže svätú spoveď, aby boli v čo najväčšej miere plodne účastní milosti, ktorú Boh dáva ich dieťaťu cez svoju Cirkev.

Ak nezosobášení rodičia pocítia túžbu napraviť túto situáciu pred Božou tvárou, radi im pomôžeme

Ak rodičia nie sú cirkevne zosobášení a pocítia túžbu napraviť túto situáciu, radi im výjdeme v ústrety, poradíme i pomôžeme ako sa pripraviť na sviatosť manželstva.

Krst dospelých

 • Je možné, aby aj dospelí prijali sviatosť krstu.
 • Každoročne máme v našej farnosti niekoľko dospelých, ktorí sa rozhodli začať sviatostný život s Bohom.
 • V prípade krstu dospelého je potrebné absolvovať tzv. katechumenát, teda prípravu na prijatie iniciačných sviatostí (sviatostí uvádzania do kresťanského života: krst, sväté prijímanie, birmovanie).
 • Počas katechumenátu sú kandidátovi na krst vysvetlené pravdy viery a morálky, sviatostného kresťanského života a modlitby.
 • Ak sviatosť krstu prijíma dospelý, vo väčšine prípadov sa udeľujú všetky tri iniciačné sviatosti naraz: krst, prvé sväté prijímania i birmovanie.
 • Termíny prípravy sa snažíme vždy dohodnúť na základe situácie vo farnosti i konkrétnej životnej situácie daného kandidáta.
 • V prípade záujmu, neváhajte kontaktovať náš farský úrad.