V sobotu 7. októbra sa v našej farnosti konala veľká slávnosť. Birmovanci po ročnej príprave prijali sviatosť kresťanskej dospelosti. Tento deň bol významný nielen pre tých, ktorí sviatosť prijali. Bol sviatkom aj pre ich rodičov, krstných či birmovných rodičov a príbuzných, ktorí mladých k prijatiu sviatosti viedli. Slávnostný charakter udeľovania sv. birmovania bol umocnený sviatkom Ružencovej Panny Márie. Napriek nepriazni počasia bol tento deň jedným z najkrajších pre 19 birmovancov z obcí Dojč a Šajdíkove Humence. Sviatosť prijatia darov Ducha Svätého bola udelená vo farskom kostole Všetkých svätých v Dojči.

Náš duchovný otec, vdp. Ivan Barus, v úvode privítal otca arcibiskupa a metropolitu Mons. Stanislava Zvolenského a štyroch kňazov, ktorí koncelebrovali pri sv. omši. Sv. omšu hudbou a spevmi sprevádzali členovia miestneho zboru pod vedením p. organistky H. Hajlovej a dievčatá z modlitbového spoločenstva z Bratislavy.

Otec arcibiskup v homílii mladým a prítomným pripomenul, že birmovkou sa nič nekončí, ale práve naopak, začína. Povzbudil ich, aby sa nebáli žiť podľa kresťanských hodnôt, aby sa nehanbili za vieru a Pána Ježiša, aby boli svedkami tam, kde sú: v škole, doma, medzi kamarátmi, v práci. Po kázni vkladaním rúk a pomazaním sv. krizmou mladí prijali sv. birmovania. Veríme, že na birmovancov zostúpil Duch Svätý s plnosťou svojich darov, aby sa z nich stali dospelí kresťania, ktorí budú vydávať svedectvo o Kristovi slovom aj skutkom.

Birmovanci v závere vyslovili slová vďaky. Otcovi arcibiskupovi ďakovali za ochotu prísť,   za povzbudzujúce slová a modlitby, za sprostredkovanie prijatia duchovných darov. Poďakovanie bolo adresované aj nášmu p. farárovi, ktorý sa mladým venoval na posledných stretnutiach, vysluhoval sv. zmierenia a postaral sa o slávnostný a bezproblémový priebeh celej slávnosti. Birmovanci a rodičia nezabudli ani na p. farára Stanislava Sabola, ktorý mladých pripravoval. Vďaka patrí všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli.