Sv. Cyril a Metod prišli na územie Veľkej Moravy v 9. storočí na základe žiadosti kniežaťa Rastislava, ktorú adresoval do Byzancie. Práve týchto vzdelancov a svätcov poslal byzantský cisár Michal III. Solúnski bratia priniesli na naše územia poklady. Všetci vieme, že staroslovienčina a hlaholika sa spájajú práve s ich príchodom. Právne predpisy, šírenie vzdelanosti a kultúry, to nie je zďaleka všetko, o čo sa pričinili. Oni boli tí, ktorí priniesli svedectvo viery, šírili kresťanstvo a ohlasovali v pohanskom prostredí Božie Slovo.  Vychovávali a formovali prvých kňazov. Prekonali množstvo hrozieb na ceste do Ríma, kde žiadali pápeža, aby dovolil používanie staroslovienčiny ako 4. liturgického jazyka popri latinčine, gréčtine a hebrejčine. Prekonávali príkoria a prekážky zo strany kráľa Svätopluka a Franskej ríše. Obetavo, vytrvalo a verne slúžili Pánovi až do konca svojich životov. Takýchto svätcov poslal Pán na naše územia. Nezabúdajme na ich odkaz, ktorý je aktuálny a veľmi živý aj v dnešných časoch.

Cyrilo-metodská tradícia má na Slovensku hlboké korene. Na sviatok solúnskych bratov, ktorý slávime 5. júla, sme sa aj v Dojči, ako každoročne, pripravovali na púť a sv. omšu pri Kríži sv. Cyrila a Metod na Drahach. Tento Kríž bol osadený v r. 2012 z iniciatívy p. Rudolfa Klamíka a p. Ing. Petra Holána. Žiaľ, počasie nám v tomto roku neumožnilo putovať. Ale to nás neodradilo. Slávnostná sv. omša bola slávená vo farskom kostole Všetkých svätých v Dojči. Odkaz sv. Cyrila a Metoda pre dnešné dni nám sprostredkoval novokňaz dp. Martin Uher, ktorý bol hlavným celebrantom na spomínanej sv. omši. Počas sv. omše bol požehnaný obraz sv. Cyrila a Metoda, ktorý namaľovala farníčka Janka Morávková. Tento obraz bol darovaný farnosti a bude umiestnený v Kaplnke Najsvätejšej Trojice v Dojči. Po záverečnom novokňazskom požehnaní bola možnosť občerstvenia a posedenia v Kultúrnom dome v Dojči.

Všemohúci a večný Bože, ty si našim predkom poslal sv. Cyrila a Metoda, aby ich priviedli k pravej viere. Prosíme Ťa, pomáhaj nám, aby sme si verne zachovali dedičstvo otcov, statočne vyznávali svoju vieru a podľa nej aj žili. Skrze Krista, nášho Pána. Amen

Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane!