PROSBA O POMOC A SILU NIESŤ ŽIVOTNÉ KRÍŽE 

Aj v mesiaci február boli v našej farnosti slávené sv. omše ku cti bl. sestry Zdenky Schelingovej. Bolo to vo štvrtok 21. 02. vo farskom kostole v Dojči a v piatok 22. 02. vo filiálnom kostole v Š. Humenciach. Sv. omšu a celý program viedol náš pán farár, vdp. I. Barus. Vyprosovali sme si pomoc a silu niesť naše životné kríže podľa príkladu bl. sestry Zdenky.

Program, ako obvykle, začínal vyložením Najsvätejšej sviatosti oltárnej. Pomodlili sme sa Korunku k Božiemu milosrdenstvu. Pokračovali sme modlitbou sv. ruženca. Úvahami nad tajomstvami svetla a modlitbami jednotlivých desiatkov nás sprevádzali deti z farnosti. Pred začiatkom sv. omše bolo udelené Eucharistické požehnanie. Počas sv. omše sme sa zamýšľali nad významom utrpenia v živote človeka. Pozerali sme na obraz bl. sestry Zdenky, ktorá je pre nás veľkým príkladom vytrvalosti aj v najťažších chvíľach a situáciách. Bl. sestru Zdenku jej životné kríže, ktoré s láskou a dôverou v Božiu vôľu prijala, priviedli na vysoký stupeň svätosti, na vrchol mučeníctva.

V príhovore p. farára sme sa započúvali do životného príbehu bl. sestry Zdenky. Zamýšľali sme sa nad veľkosťou lásky a úprimnosťou vzťahu, ktorý mala sestra Zdenka k Pánovi Ježišovi. Nad tým, ako také mladé dievča dokázalo prinášať veľké obete, prekonávať množstvo prekážok, odovzdane znášať nástrahy systému a kruté praktiky pri vyšetrovaní. A tým jej utrpenie tu na zemi neskončilo. Prišlo odsúdenie a mesiace strávené vo väzniciach, ťažké podmienky, tvrdá práca, kruté zaobchádzanie a ponižovanie. Pán dopustil na ňu aj ťažkú chorobu, nasledovala operácia, pobyt na onkologickom oddelení. Ale na jej tvári zostal úsmev aj po smrti, odchádzala s odkazom: „Na druhý svet treba odchádzať s úsmevom, Boh nemá rád zachmúrených.“Po sv. omši sme mali možnosť prijať individuálne požehnanie relikviou bl. sestry Zdenky.

Na popoludnia slávené ku cti bl. sestry Zdenky prichádzajú nielen farníci, ale tiež pútnici z okolitých i vzdialených farností. Je to čas strávený pred Eucharistiou, čas venovaný spoločnej či súkromnej modlitbe, čas stretnutia sa s Pánom počas sv. omše, čas prežitý v Božej prítomnosti. Je to čas, kedy sa lejú prúdy Božej milosti. Čas, kedy Pán mení naše srdcia a konkrétne vstupuje do našich životov.

Bl. sestra Zdenka, oroduj za nás!