V knihe „Bez neho nemôžeme nič urobiť. Byť misionármi dnes vo svete“, ktorá vychádza na záver Mimoriadneho misijného mesiaca (októbra 2019), Svätý Otec František hovorí, že ak by Cirkev neohlasovala, nebola by viac sama sebou: „Cirkev buď vychádza von, alebo nie je Cirkvou. Buď sa venuje ohlasovaniu, alebo nie je Cirkvou. Ak Cirkev nevychádza von, korumpuje sa, stráca svoju prirodzenosť. Stáva sa  niečím iným.“ (zdroj: www.tkkbs.sk)

Podľa slov pápeža Františka je dnes veľmi dôležité ohlasovanie evanjelia, pretože naša Cirkev je misijná vo svojej prirodzenosti. Nejde iba o misije ad gentes, čiže k národom, ktoré ešte nepoznali Pána Ježiša Krista ako svojho Vykupiteľa, ale ide aj o nový misijný zápal a spôsob v samotných farnostiach na našom území. Je potrebné nové ohlasovanie, poznanie svojej viery, dotyk Pána Ježiša ako svojho osobného Boha a Pána, vybudovanie vzťahu s ním. Z tohto dôvodu sa aj v našej farnosti začnú stretnutia s duchovným, spoločenským i vzdelávacím obsahom s názvom: Stretnutie s Pánom Ježišom (Meet Jesus), ktoré budú mať misijnú povahu na spoznanie svojej viery a jej prehĺbenie. Srdečne pozývame.

Kedy: sobota, 28.12.2019,

Kde: Kultúrny dom v obci Dojč a farský kostol Všetkých svätých,

Téma: „A on nie je Bohom mŕtvych, ale živých…“ (Lk 20,38). Ilustračné heslá: Ako nájsť živého Boha? – Ako si k nemu vytvoriť skutočný vzťah? – Čo znamená milovať Boha? – Kto je priateľ Pána Ježiša?

Program v kultúrnom dome:

10:00 – 11:00 úvod, privítanie a modlitba chvál

11:00 – 12:00 prvý blok: pásmo prednášky správcu farnosti Ing. Mgr. Ivana Barusa, fotografií, videí a svedectiev

12:00 – 13:00 obedná prestávka (z vlastných zásob)

13:00 – 15:00 druhý blok: pásmo prednášky správcu farnosti Ing. Mgr. Ivana Barusa, fotografií videí a svedectiev

Program vo farskom kostole Všetkých svätých:

16:00 – 17:00 svätá omša (celebruje správca farnosti Ing. Mgr. Ivan Barus)

17:00 – 18:00 moderovaná adorácia s eucharistickým požehnaním