VERZIA PRE TLAČ: Stedrovecerna_liturgia_v_rodine.pdf (Text liturgie je upravený do formy brožúrky, ktorú stačí iba vytlačiť. Brožúrka má 4 strany a pri obojstrannej tlači na formát papiera A4 sa zmestí na jeden list.)

VERZIA NA ČÍTANIE:

RODINNÁ LITURGIA PRI ŠTEDROVEČERNOM STOLE

 

Na stole sa zažne svieca.

Úvod: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Dnes oslavujeme Vianoce – sviatky narodenia nášho Pána. Ježiš sa narodil, aby priniesol dobro, lásku a pokoj do našej rodiny. V túto chvíľu zavítal aj k nám.

Evanjelium:

Započúvajme sa do slov Evanjelia podľa Lukáša (2,1-14):

V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete. Tento prvý súpis sa konal, keď Sýriu spravoval Kvirínius. A všetci šli dať sa zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazaret do Judey, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem, lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu, aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v požehnanom stave. Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu. I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci. V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo. Tu zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach, ale anjel im povedal: „Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ Kristus Pán. A toto vám bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach.“ A hneď sa k anjelovi pripojilo množstvo nebeských zástupov, zvelebovali Boha a hovorili: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“

Pieseň: Tichá noc (JKS č. 89)

Aby sme si Božie slovo vierou privlastnili, vyznajme spoločne svoju vieru: Verím v Boha…

Modlitba detí:

Ďakujeme, Otče milý,
vo vianočnej slávnej chvíli,
za to, že sme mohli zas
dožiť tento svätý čas.

Že môžeme oslavovať,
Krista Pána zvelebovať
dnes v deň Jeho narodenia,
v deň záchrany a spasenia.

 Prijmi, Pane, naše chvály
hoc´ nás je len hlúčik malý,
ale hlúčik, čo Ťa ľúbi
tak ako málokto z ľudí!

Spievame a modlíme sa,
z Písma Tvojho učíme sa,
deti Tvoje veľké, malé.
Nech Ti všetko slúži k sláve!

Amen.

Chvály, prosby a poďakovania: (Každý člen rodiny vysloví chválu, poďakovanie alebo prosbu za rodinu, priateľov…)
* Na záver prosieb: Otče náš…

Mária, Ty si Matkou narodeného Božieho Syna. Celá naša rodina Ťa chce pozdraviť: Zdravas´, Mária…

Môže nasledovať modlitba za zosnulých v rodine: Odpočinutie večné…

Sláva Otcu…

Milosť nášho Pána, Ježiša Krista, a láska Božia i spoločenstvo Ducha Svätého nech je s nami všetkými. Amen. (Členovia rodiny si navzájom zaželajú požehnané sviatky.)

Požehnanie jedla a vinš:

Požehnaj, Bože, toto jedlo, nám na úžitok a Tebe na chválu.
Prosíme Ťa, Pane, buď častým hosťom v našom dome
a daj, aby sme boli hodní darov, ktorými si nás obdaroval.

Vinšujem Vám
v tieto slávne sviatky
Krista Pána narodenia,
aby Vám dal Pán Boh
šťastia, zdravia,
hojného božského požehnania
a po smrti kráľovstvo nebeské!

Pochválený buď Ježiš Kristus!


Dodatok: (môžeme ho použiť pri chválach, prosbách a poďakovaniach – ako chválu trojjedinému Bohu)

*Modlime sa:

Oslavujeme Ťa, Nebeský Otče za Tvoju veľkú lásku k nám, že nám posielaš svojho Syna, aby nás vyslobodil z hriechov, vykúpil z moci diabla a smrti. On je naša záchrana – náš Spasiteľ a Vykupiteľ.
Ďakujeme Ti, že si sa nám opäť dal dožiť sviatkov Jeho narodenia a prosíme, odpusť nám všetko, čím sme sa previnili proti Tebe a proti našim blízkym.

Oslavujeme Ťa, Pane, Ježišu Kriste, že si prišiel z nebeskej slávy, stal si sa ľudským dieťaťom a žil si tu na zemi ako Boh a človek v jednej osobe.
Ďakujeme Ti za všetko, čo si pre nás vytrpel.
Prosíme Ťa, príď do našej rodiny a zostaň s nami stále, pretože Ty, stelesnená láska, si svetlom a šťastím nášho života.

Oslavujeme Ťa, Bože, Duchu Svätý, za to, že si nás už pri krste obdaril vierou v Pána Ježiša a že našej viere dávaš vzrast a silu prinášať ovocie skutkov lásky.
Ďakujeme Ti, že nás posilňuješ nádejou na večný život.
Prosíme, poteš smutných, posilni chorých; buď s tými, ktorí sú dnes osamelí. Pomôž ľuďom navzájom si odpustiť. Nedovoľ víťaziť nepriateľstvu a násiliu, ale pomáhaj k víťazstvu všetkému dobrému, čo napomáha životu podľa Tvojej vôle. Požehnaj celý svet, našu vlasť, Cirkev, našu farnosť i rodinu pokojom a radosťou.

Trojjediný Bože, buď s nami a so svojím požehnaním cez vianočné sviatky i potom, až na veky!

 

Zdroj: modlitba.sk