SVIATOK SV. CYRILA A METODA

Solúnski bratia, Konštantín a Metod, prišli na pozvanie kniežaťa Rastislava pred 1155 rokmi na územie Veľkej Moravy. Ako uvádzajú historici, priniesli mnohé dary od cisára Michala III., no najvzácnejším z nich bolo Sväté písmo v staroslovienskom jazyku. Misionári prišli šíriť Božie Slovo, vzdelanie i kultúru.

Pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda sú na Slovensku organizované viaceré púte, slávnostné sv. omše, koncerty a iné kultúrne a duchovné podujatia v rôznych regiónoch Slovenska za účasti biskupov a kňazov. Pri 3. pápežskej návšteve Slovenska v septembri 2003 vyzval sv. Ján Pavol II. Slovákov, aby si aj naďalej uchovávali duchovné dedičstvo bratov sv. Cyrila a Metoda.

Aj v našej farnosti sa rozvinula aktivita venovaná oslave sv. Cyrila a Metoda. Už z iniciatívy p. Rudolfa Klamíka a vdp. Antona Hrebíka bolo iniciované postavenie kríža v chotári obce Dojč. Podľa tradície svätci Cyril a Metod pri svojom príchode na Veľkú Moravu krstili predkov našej obce. Vyjadruje to aj pamätná tabuľa osadená na Kaplnke Najsvätejšej Trojice v Dojči. Ďalším podnetom na realizáciu pôvodnej myšlienky bolo nájdenie rovnoramenného oloveného krížika z veľkomoravského obdobia v r. 2009 v okolí obce.

Dňa 21. júna 2012 bol v Dojči v časti Dráhy osadený dvojramenný Kríž sv. Cyrila a Metoda. Kríž posvätil vdp. Ladislav Labo, rodák z obce Dojč. Prvá púť spojená so sv. omšou bola organizovaná 14. septembra 2012 na sviatok Povýšenia sv. kríža. Hlavným celebrantom bol vtedajší p. farár, vdp. Stanislav Sabol. Prípravu a organizáciu celého projektu viedol p. Peter Holan. Kríž z dubového dreva bezplatne zhotovil p. Juraj Holkovič. Celý projekt bol zrealizovaný vďaka finančnej podpore dobrodincov. Pri kríži sa nachádza pamätná tabuľa, ktorá je osadená v lomovom kameni, ale tiež informačná tabuľa a mapa Veľkej Moravy.

Dňa 5. júla 2018 sme mali možnosť zúčastniť sa po šiestykrát púte a slávnostnej sv. omše, ktorá sa konala na spomínanom mieste. O 15. hod. sa pri Kostole Všetkých svätých zhromaždili pútnici, ktorí sa spolu s p. farárom Ivanom Barusom vydali na pešiu púť ku Krížu, cestou sa modlili sv. ruženec. Slávnostná sv. omša začala o 16:00. Osláviť sviatok sv. Cyrila a Metoda prišli veriaci z Dojča, Š. Humeniec, Bratislavy, B. Mikuláša a iných miest. Hlavným celebrantom bol p. dekan zo Skalice, vdp. Roman Stachovič, prítomný bol aj vdp. Jozef Ščepko, kňaz z farnosti Hradište pod Vrátnom. Hudobný doprovod a spevy viedla Mária Machová, pridal sa aj zbor z Bratislavy.

V závere sv. omše zazneli slová vďaky. Adresované boli prítomným kňazom za slávenie sv. omše, za sprostredkovanie Božích tajomstiev na tomto významnom mieste. Zvlášť p. dekanovi, slávnostnému kazateľovi, za slová povzbudenia, ktoré odzneli v príhovore, za krásne svedectvá zo života. Nášmu p. farárovi za pozvanie na toto slávenie a prípravu celého stretnutia. Poďakovanie patrí rodine Holanových, ktorá zabezpečila priebeh akcie po organizačnej stránke, Jurajovi Holkovičovi a zamestnancom Obecného úradu v Dojči, ktorí im obetavo pomáhali. Tiež šikovným gazdinkám, ktoré upiekli dobroty na pohostenie, ktoré bolo po sv. omši. Veriaci mali možnosť stráviť požehnané popoludnie, načerpať milosti a povzbudiť sa príkladným životom svätcov.

„DEDIČSTVO OTCOV ZACHOVAJ NÁM, PANE!“

Kríž sv. Cyrila a Metoda