1. SV. PRIJÍMANIE V DOJČI

„Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň.

Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj.

Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom.“

(Jn 6, 54-56)

V nedeľu 17. júna 2018 v kostole Všetkých svätých v Dojči prvýkrát pristúpili k sv. prijímaniu šiesti tretiaci z našej farnosti: Hanka Božková, Sárka Orságová, Natálka Šírová, Paľko Danko, Vilko Hlúpik a Danko Kocman. Bola to vzácna a nezabudnuteľná slávnosť nielen pre deti. Radosť prežívali rodičia, krstní a starí rodičia, celé rodiny. V očiach detí blikali plamienky zvedavosti a očakávaní, na tvárach im žiarili úsmevy. Ich čisté srdiečka sa nevedeli dočkať okamihu, na ktorý sa pripravovali od septembra.

Na začiatku slávnostnej sv. omše vošiel do vyzdobeného kostolíka sprievod detí a krstných rodičov na čele s krížom, s miništrantami a pánom farárom. Počas príhovoru p. farár s láskou hovoril o živej prítomnosti Pána Ježiša v Eucharistii. Pri obnove krstných sľubov pri deťoch stáli krstní rodičia, ktorí ich sprevádzali tak ako pri krste. Deti samy odpovedali na otázky p. farára a vyznávali svoju vieru. Horiaca svieca bola symbolom Pána Ježiša – „Kristus Svetlo sveta“. Deti sa aktívne zapájali do liturgie – čítali prosby, priniesli obetné dary, zapojili sa do spevov s p. organistkou. V závere sv. omše poďakovali p. farárovi za vynaložené úsilie pri ich príprave na 1. sv. prijímanie, za láskavý prístup a otcovské povzbudenie. Poďakovanie adresovali aj svojim rodičom – modlitbou od M. Rúfusa. Po sv. omši sa deti a prítomní spolu s p. farárom zasvätili Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

Úprimné poďakovanie patrí všetkým, ktorí prispeli k slávnostnému a dôstojnému priebehu tejto slávnosti. Menovite p. farárovi za obetavú prípravu detí, p. organistke Hajlovej, zboru za krásne spevy počas liturgie, p. uč. Božkovej a p. D. Šimkovej za pomoc pri nácvikoch a pri sv. omši. Tiež rodičom, ktorí sa postarali o upratanie a výzdobu kostola. Nech Pán všetkých požehná a udelí im hojnosť milostí.

Našim prvoprijímajúcim želáme, aby si hlboko do srdca uložili zážitok z okamihu, keď do svojich srdiečok prvý raz prijali Pána Ježiša v Eucharistii. Veríme, že naše prvoprijímajúce deti nezabudnú na svoje prvé osobné stretnutie s Pánom Ježišom, že budú s radosťou prichádzať k oltáru a tešiť sa na ďalšie stretnutia s tým, ktorý ich veľmi miluje.