Slávnosť 1. sv. prijímania je v každej farnosti veľkým sviatkom. Sviatkom pre prvoprijímajúce deti, ale tiež pre ich rodiny. Deti prvýkrát vo svojom živote pristupujú k sv. spovedi a prijímajú Telo a Krv Pána Ježiša do svojich srdiečok. Rodičia, súrodenci, ostatní členovia rodín i farnosti majú tiež príležitosť prehodnotiť svoj vzťah k Pánovi Ježišovi. Príležitosť poprosiť Pána Ježiša o odpustenie hriechov vo sv. spovedi. zamyslieť sa, aký je ich vzťah k Pánovi Ježišovi prítomnému v Eucharistii. Deti sa na tento významný deň pripravovali na hodinách náboženskej výchovy počas šk. roka.

Slávnostný charakter týchto požehnaných dní bolo cítiť počas celého víkendu. Posledné nácviky, upratovanie a vyzdobenie kostolov zamestnali nielen rodičov prvoprijímajúcich detí. V sobotu bolo to najhlavnejšie prijatie Božieho odpustenia vo sv. spovediach. Vyvrcholenie všetkých snáh prišlo v nedeľu. Slávnosť 1. sv. prijímania v Š. Humenciach bola v poslednú májovú nedeľu, 29. mája 2022, kedy k sv. prijímaniu pristúpilo 11 detí zo Š. Humeniec. V Dojči bola táto slávnosť o týždeň neskôr, 05. júna 2022, na sviatok Zoslania Ducha Svätého. Pána Ježiša prítomného v Eucharistii prijalo do srdiečka 14 detí z Dojča. 

Do celého liturgického slávenia sa deti zapojili spoločným spevom. V príhovore sa prítomní s p. farárom zamýšľali nad tajomstvom Eucharistie. V druhej časti sv. omše si deti a všetci prítomní obnovili krstné sľuby, prečítali prosby a priniesli obetné dary. V závere sv. omše sa deti so všetkými prítomnými pomodlili Modlitbu zasvätenia Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a Matke Božej poslali pozdrav v podobe piesne Čakajú ťa nástrahy. Nechýbalo poďakovanie p. farárovi a modlitba za rodičov. Pred záverečným požehnaním pán farár povzbudil deti a prítomných k láske k Eucharistii. Každé prvoprijímajúce dieťaťa dostalo od pána farára pamätný list a darček. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí ochotne pomáhali pri príprave a priebehu tejto veľkej a významnej slávnosti.

Nech sa Pán Ježiš prítomný vo Sviatosti oltárnej stane pre deti ich najlepším priateľom!