Pochválený buď Pán Ježiš Kristus! Prosím, dovoľte mi dodať aj pozdravenie pre našu Matku, Pannu Máriu, ktoré jej adresoval archanjel Gabriel: Ave Maria!

Ako správca farnosti Dojč a filiálky Šajdíkove Humence som sa v tomto čase rozhodol napísať niekoľko, myslím, že veľmi dôležitých riadkov.

V momentálnej situácii nie je potrebná panika a ani strach, ale je potrebné si uvedomiť, že táto situácia je skutočne vážna a že je to REALITA. K čomu nás vedie?

 1. V prvom rade vidíme, že čelíme možnej smrti. Robíme potrebnú prevenciu, ku ktorej nás vyzýva vláda i lekári. Nikto z nás však nevie, či koronavírus dostane alebo nie a či zostaneme nažive alebo zomrieme. A tak nás to vedie k zamysleniu sa nad vlastným životom a nad svojimi hriechmi. Veľmi by som chcel povzbudiť k tomu, aby sme v tomto čase všetci a zo srdca často ľutovali hriechy. Tak isto odpustili tým, ktorí nám ublížili, aby sme v srdci nemali zlosť a pomstu. Keď som včera cestoval autom, zamýšľal som sa nad svojím životom a hovoril som si, ako by som obstál pred Pánom, keby ma povolal. Až keď je človek takto „pritlačený“, začína vieru v Boha brať VÁŽNE. Nielen hovoriť, ale aj KONAŤ.
 2. Tak isto vidíme, že nie sme pánmi života a smrti a nedá sa spoliehať iba na prirodzené prostriedky pomoci, ale potrebujeme aj nadprirodzené prostriedky pomoci: Božiu pomoc, pomoc Panny Márie, svätých a anjelov. Teraz si uvedomujeme, že nie sme Boh, ale sme stvorenia. Niektorí na lyžovačkách, pri hrách, pri pive a podobne si možno ešte neuvedomili vážnosť tejto situácie. Bohužiaľ, niekedy vôbec nechceme pripustiť, že potrebujeme Božiu pomoc, až kým sa nás to bytostne nezačne dotýkať. Keď sa pozrieme do histórie, naši predkovia práve v takýchto ťažkých časoch začali vzývať Božie milosrdenstvo, Pannu Máriu, svätých a anjelov. Spomeňme si na Trnavu. Pochádzam zo Stupavy. Naši predkovia a vedenie mesta urobili sľub, že ak prestane morová nákazy, z vďačnosti postavia v Stupave budovu Kalvárie, teda krížovej cesty nášho Pána. Od toho dňa sa mor prestal šíriť. Som veľmi rád, iniciatívam Mons. Jána Oroscha v Trnave, ktorý vyzval vzývať Trnavskú Pannu Máriu (https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200314001) a Mons. Stanislava Stolárika, ktorý inicioval vo svojej diecéze deviatnik k Rožňavskej Panne Márii a chce obnoviť zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie (https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200316020).
 3. Musíme si uvedomiť, že je potrebné použiť všetky prirodzené prostriedky na ochranu, ku ktorým sme vyzývaní, ale že Boh so svojou mocou presahuje našu prirodzenosť a má moc konať zázraky, zastavovať a ničiť vírusy. Viac ako kedykoľvek predtým si potrebujeme denne opakovať výzvu z obrazu Božie milosrdenstva: Ježišu, dôverujem ti! Proti pôsobeniu a pokušeniu z našej krehkej mysle a od duchov strachu, ktorí sa v súčasnosti snažia potláčať našu vieru a dôveru. Potrebujeme si vzbudzovať úkony viery a spomenúť na evanjelium, kedy Pán Ježiš rozkázal búrke na Genezaretskom jazere a ona prestala. (porov. Mt 8, 23-27). Potrebujeme si spomenúť na moc Najsvätejšieho mena Ježiš, v ktorom bol chorý o 15:00 hodine na príhovor svätého Petra uzdravený, keď vystupoval do chrámu a povedal mu: „V mene Ježiša Krista Nazaretského vstaň a choď!“ (porov. Sk 3, 6n.)
 4. Potrebujeme ľutovať svoje hriechy a zmeniť svoj život. Kajúcnosť, skrúšené srdce a prosba s láskou a dôverou je najlepší spôsob vyprosenia si Božej milosti. Koľkokrát bolo počuť: Ja nemám žiadne hriechy, nikoho som nezabil, v našej rodine sme nikdy zle nerobili… ale v skutočnosti sa súdime, preklíname a zlorečíme si. Koľko je len takýchto prípadov dvojtvárneho života nás katolíkov. Nemáme problém hrešiť, smilniť, cudzoložiť, preklínať, robiť mágiu, veštiť, vyvolávať duchov, veriť v povery, neodpúšťať si a púšťať si jazyk na „špacír“ o komkoľvek a čomkoľvek. Teraz je čas pokánia, teraz nás Boh volá k ľútosti nad našimi hriechmi, hriechmi v našich rodinách a v našom národe. Všetkých veľmi vyzývam, aby zo srdca DENNE ľutovali hriechy. Spomeňme si na obyvateľov mesta Ninive, ku ktorým bol poslaný prorok Jonáš, že poslúchli výzvu ku kajúcnosti a zmenili svoj život. Spomeňme si na príhovor a kajúcnosť kráľovnej Ester, ktorá vyprosila u Pána milosrdenstvo pre svoj ľud. Spomeňme si na prosby a modlitby svätého Mojžiša za izraelský ľud. Spomeňme si na medeného hada, ktorého Pán kázal urobiť svätému Mojžišovi. Bol to predobraz ukrižovaného Pána Ježiša Krista. Kto z ľudí naň pozrel, ozdravel. Tým nám chce Duch Svätý v Písme ukazovať a učiť nás múdrosti pred Božou tvárou. Nedajme sa zviesť hriechmi proti láske: benevolenciou, ľahostajnosťou, apatiou. Ani proti viere: vierolomnosťou, neverou, dobrovoľnými pochybnosťami a podobne. Ani proti nádeji: zúfalstvom, opovážlivým spoliehaním sa na Božie milosrdenstvo a preceňovaním svojich vlastných síl.
 5. Preto veľmi vyzývam prosiť o odpustenie našich hriechov, hriechov v našej rodine i národe napríklad korunkou Božieho milosrdenstva. Možno použiť aj krátku modlitbu východných otcov: Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnym.
 6. Preto veľmi vyzývam zhodnotiť svoj život a pozrieť sa kde konkrétne MŇA samého a našu RODINU, v ktorých oblastiach Duch Svätý volá k obráteniu, k zmene. Ktoré HRIECHY máme zanechať. Urobiť rozhodnutie: Zriekam sa hriechov (vymenuj ktorých) a satana, všetkých jeho pokušení i skutkov a chcem zmeniť svoj život. Chcem milovať Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou (porov. Dt 6, 7).
 7. Začať sa pravidelne modlievať aj modlitbu Anjel Pána, ráno, na obed a večer. Siaha do obdobia pontifikátu pápeža Kalixta III. (1455 – 1458), ktorý v časoch tureckých nájazdov prikázal zvolávať kresťanov na spoločnú modlitbu na obed hlasom zvonov. Postupne sa táto modlitba prednášala nielen napoludnie, ale aj ráno a večer (podľa článku Katolíckych novín 21/2011). Pripomína zvestovanie narodenia Božieho Syna, pripomína jeho počatie v lone Panny Márie, pripomína poslušnosť nebeskej Matky, jej panenstvo, pomáha posväcovať Boží ľud, chrániť, pomáha, aby bol Pán Ježiš Kristus čoraz viac stvárňovaný v našich srdciach, rodinách i národe.
 8. Vzývať Predrahú Kristovu Krv. Spomeňme si, ako izraelský ľud vychádzal z egyptského otroctva. Pán kázal svätému Mojžišovi natrieť veraje dverí krvou veľkonočného baránka. Keď prechádzal zhubca egyptskou krajinou, nemohol sa príbytkov Izraelitov dotknúť. Ona je predobrazom Predrahej Krvi Baránka, Pána Ježiša Krista, ktorou sme boli vykúpení. Prosme, aby sme ňou boli chránení. Duchovne, v modlitbe si namažme veraje našich dverí, naše telá i duše, naše manželstvá i rodiny, náš národ zvolaním z litánií k Predrahej Kristovej Krvi: Krv Kristova, zachráň nás!
 9. Naši predkovia sa zvykli v litániách modlievať: Od moru a vojny vysloboď nás, Pane! Aj my volajme: Od šíriacej sa nákazy vysloboď nás, Pane!
 10. Pre povzbudenie chcem dodať, že ja, ako správca farnosti som v sobotu 14. 3. 2020 vyšiel na miesto nad našou farnosťou, ku krížu svätého Cyrila a Metoda a znovu zasvätil našu farnosť Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Prvýkrát som takto urobil pri príchode do farnosti pred tromi rokmi. V nedeľu dňa 15. 3. 2020 som udelil požehnanie Najsvätejšou oltárnou sviatosťou z vrchu, na ktorom nad obcou Rybky stojí tzv. Miléniový kríž, ktorý sa vypína nad touto oblasťou. Prosil som o milosrdenstvo, obrátenie sŕdc ľudí a odvrátenie nákazy.
 11. Táto doba je naša doba, musíme sa k nej i svojmu životu postaviť tvárou v tvár a nezutekať s boja. Teraz je čas pokánia, zamyslenia sa nad svojím životom, teraz je čas prosieb o Božiu pomoc, pomoc Panny Márie, svätých a anjelov. Teraz je čas veľkej dôvery v mocnú Božiu ruku.
 12. Matka Sedembolestná, ako si pri nás neustále stála aj v minulosti, tak nás teraz neopúšťaj, ale pomôž tým, ktorí ťa vzývajú, pomôž Slovenskému národu v tejto hodine. Amen.

Všetkých farníkov i čítajúcich s láskou žehnám a vyprosujem pomoc +. Ivan Barus, správca farnosti