PÚŤ DETÍ DO MARIANKY

Aj tento rok sme dostali pozvánku na tradičnú Púť detí do Marianky. Púť, ktorá sa koná vždy koncom mája, je príležitosťou spoznávať našu Nebeskú Matku Pannu Máriu a jej syna, Pána Ježiša. Hlavnou myšlienkou tohtoročnej púte bolo objavovanie Panny Márie ako citlivej matky. Hlavnými organizátormi púte boli DKÚ Bratislavskej arcidiecézy, Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda a eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev mládeže.

V sobotu 26. mája 2018 sa 33 detí z Dojča, Š. Humeniec a Koválova pod dozorom troch pani učiteliek a starších farníčok vydalo na spomínanú púť. Autobus nás odviezol do Stupavy, od kostola sme putovali „po vlastných.“ Zaspievali sme si mariánsku pesničku „Čakajú ťa nástrahy“, vztýčili vlastnoručne vyrobenú vlajku a vykročili sme za stretnutím s Pannou Máriou. Cesta nebola jednoduchá, prekonali sme množstvo mlák a blata, páľavu slnka a splnili 5 zadaných úloh: modlitba desiatku sv. ruženca, 10 minút ticha, odniesť kamaráta na pleciach, niesť kamarátovi batoh a napojiť kamaráta vodou. Ku každej púti patrí modlitba, sv. omša, obeta a zmoknutí pútnici. Okrem posledného bodu sme všetko splnili, niektorí pristúpili aj ku sv. spovedi.

Po príchode do Marianky sme najprv vošli do Baziliky Narodenia Panny Márie, poďakovali sme za pozvanie na púť, za ochranu počas putovania a pred milostivou sochou Panny Márie sme sa spoločne pomodlili. Každý pútnik dostal brožúrku „Pútniček“, v ktorej bola spomínaná modlitba, mapa a miesto pre nálepky a pečiatky za splnené úlohy a absolvované katechézy. Katechézy prebiehali vo sv. údolí. Sprievodným programom bolo vystúpenie farských spevokolov. V rámci katechéz sa deti stretli so slepým človekom, ktorý im porozprával o svojom živote bez zraku, s hluchonemým človekom, naučili sa modlitbu Sláva Otcu v posunkovej reči. Deti priniesli ako charitatívny dar ceruzky v darčekovom balení, ktoré boli určené pre deti zo špeciálnych škôl. Vyvrcholením púte bola slávnostná sv. omša, ktorá bola pri jaskynke. Sprievod tvorili vlajkonosiči z každej skupiny, miništranti, kňazi z Bratislavskej arcidiecézy a otec arcibiskup Mons. Ján Orosch. Podľa informácií od organizátorov bolo na púti zaregistrovaných cca 750 detí. Obrovským zážitkom pre naše deti bolo, keď sa pri nich po sv. omši pristavil otec arcibiskup, porozprával sa s nimi, spýtal sa ich, či poznajú vdp. L. Laba, jeho spolužiaka a rodáka z Dojča. Všetkých ešte raz požehnal a podal im ruky. (Reakcia detí: „Nikdy si už túto ruku neumyjem!“)

Prežili sme krásny deň, priniesli sme obetu, zažili spoločenstvo a spoločnú modlitbu, dostali sme milosti od Pána Ježiša cez príhovor Matky Božej. Nech nám udelené milosti a požehnanie pomáhajú v našich duchovných životoch.