Pred sv. spoveďou si spytujem svedomie a spomeniem si na hriechy, ktoré som spáchal/a.  Potom si vzbudím ľútosť nad hriechmi, teda si uvedomím, že som nimi Pána Boha urazil/a a poprosím ho, aby mi ich odpustil. Zároveň si vzbudím silné predsavzatie, že sa chcem hriechov v budúcnosti chrániť.

Keď vojdem do spovednice, pozdravím:

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus!

Kňaz odpovie: Naveky. Amen.

Potom sa prežehnám: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.
Kňaz povie: Pán nech je v tvojom srdci i na tvojich perách, aby si úprimne vyznal(a) svoje hriechy.

Začnem sa spovedať: Spovedám sa Pánu Bohu i vám, duchovný otče, že som od krstu (alebo poslednej spovede) spáchal(a) tieto hriechy.
Poviem svoje hriechy kňazovi tak, aby ma počul (keď sa nespovedám prvýkrát, poviem na začiatku, kedy som bol/a na poslednej svätej spovedi) a na konci poviem:
Na viac hriechov sa už nepamätám.

Kňaz sa ma môže na niečo opýtať, dá mi poučenie, usmernenie a povzbudenie a povie, aký skutok alebo modlitbu mám vykonať na odčinenie svojich hriechov (nazývame ho skutok pokánia, úkon kajúcnosti, zadosťučinenie).

Potom mi kňaz povie:

Teraz úprimne oľutuj svoje hriechy.

Môžem oľutovať vlastnými slovami alebo použiť nasledujúcu modlitbu:

Nebeský Otče, veľmi mi je ľúto,
že som ťa hriechmi urazil(a).
Chcem sa naozaj polepšiť
a hriechu sa chrániť.
Otče, odpusť mi pre krv Kristovu.

alebo

Bože, láska moja, ja ťa milujem,
preto svoje hriechy veľmi ľutujem.
Nechcem viac uraziť tvoju dobrotu,
prosím ťa, odpusť mi pre krv Kristovu.

Kňaz mi dá rozhrešenie od mojich hriechov, ktorá začína slovami: Milosrdný Boh Otec… a končí slovami: …a ja ťa rozhrešujem od tvojich hriechov v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Prežehnám sa a poviem: Amen. 

Kňaz povie: Ďakuj Pánovi, lebo je dobrý. 

Odpoviem: Lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.

Kňaz povie: Pán Ježiš ti odpustil hriechy. Choď v pokoji.

Odpoviem: Bohu vďaka. S Pánom Bohom.

Odídem zo spovednice a v kostole sa Bohu poďakujem za odpustenie hriechov.
Skutok pokánia vykonám hneď v kostole. Ak sa nedá vykonať hneď v kostole, vykonám ho hneď ako mi to bude možné.