Všetkých farníkov farnosti i čitateľov tohto článku pozývam k vytrvalej modlitbe za zastavenie šíriaceho sa koronavírusu, pomoc pre zdravotnícky personál a tých, ktorí vedú našu krajinu. Okrem prirodzených prostriedkov ochrany je potrebné využiť aj nadprirodzené prostriedky.

  • Veľmi povzbudzujem často sa modliť najstaršiu mariánsku antifónu Pod tvoju ochranu s prosbou o ochranu celej krajiny, farnosti, rodín i jednotlivcov. Veriaci sa od prvých storočí vinuli k Panne Márii a vzývali jej ochranu, o ktorej sa už toľkokrát presvedčili.

Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička,
neodvracaj zrak od našich prosieb,
pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď,
ty Panna slávna a požehnaná.
Amen.

  • Veľmi povzbudzujem často sa modliť známu modlitbu k svätému Michalovi archanjelovi:

Sv. Michal archanjel, bráň nás v boji,
buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla.
Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc.
A ty, knieža nebeských zástupov,
Božou mocou zažeň do pekla satana
a iných zlých duchov,
ktorí sa na skazu duší potulujú po svete.

Amen.
  • Veľmi povzbudzujem často sa modliť aj modlitbu k Panne Márii vzývanej pod titulom Matka všetkých národov:
  • Veľmi povzbudzujem k osobnej konverzii, zanechaniu hriechu, nerestí a všetkého, čo nás oddeľuje od Božieho života.
  • Veľmi povzbudzujem k uvedomeniu si ľudskej ohraničenosti a faktu, že sme iba stvoreniami a potrebujeme nášho Stvoriteľa, potrebujeme byť pokorní a učiť sa bázni pred Pánom, tomuto veľkému daru Ducha Svätého.
  • Veľmi povzbudzujem aj spolubratov kňazov, aby sme aj v súkromí často udeľovali kňazské požehnanie s úmyslom Božej pomoci a zastavenia šírenia tohto vírusu, aby sme mali tento úmysel aj pri udeľovaní požehnania Najsvätejšou oltárnou sviatosťou a pri slávení svätej omše. Aj teraz sme povolaní práve pri liturgických sláveniach bez priamej  fyzickej účasti veriacich veriť v nadprirodzený, obetný, uzdravujúci i oslobodzujúci charakter svätej omše, vykupiteľskej obety nášho Pána a zmysel každodenného slávenia, ako to učí Katolícka cirkev v katechizme i odporúča Kodéx kánonického práva.
  • Ja osobne sa snažím toto požehnanie udeľovať denne o 12:00 po modlitbe Anjel Pána, ako o tom často rozprával aj páter Akvinas Gabura, OP, kňaz, ktorý zomrel v povesti svätého života.