Stiahnuť vo formáte .doc (Požehnanie príbytkov laikmi v čase slávnosti Zjavenia Pána)

alebo čítať tu:

Tradícia požehnania domov má veľký duchovný význam.  Toto požehnanie vysluhuje kňaz. Úkon požehnania príbytku kňazom je sväteninou.

Dom môže požehnať  aj laik – v rodine otec, alebo mama, vtedy sa úkon nestáva sväteninou, je istou formou modlitby a odovzdanosti rodiny Bohu. Stačí požehnaná voda, prípadne zapálená svieca – znak Krista a postoj veriaceho človeka uvedomujúc si Božiu prítomnosť a lásku.
„Požehnávanie je božská činnosť, ktorá dáva život a ktorej prameňom je Otec. Jeho požehnanie je zároveň slovo i dar (po latinsky bene-dictio, po grécky eu-logia, doslovne „dobro-rečenie“). Ak sa tento výraz aplikuje na človeka, znamená adoráciu a odovzdanie sa svojmu Stvoriteľovi vo vzdávaní vďaky.“ (Katechizmus katolíckej Cirkvi – č.1078)

 

V mene, Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Pokoj nášmu domu a všetkým, čo v ňom bývame. I s duchom tvojím.

Z Panny–Matky sa zrodil Pán, ktorého anjel zvestoval;  a v lone matky skrytý Ján radosťou nad ním zaplesal. On nepohrdol jasľami, pokorne leží na sene; o trošku mlieka prosí ten, čo živí všetko stvorenie.
Počúvajme slová svätého Evanjelia podľa Matúša (2, 1-12):

 

Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu. A hľa hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali. Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.

Chvíľa ticha, alebo krátky príhovor …

S radosťou za dar Božieho Syna velebme nášho Spasiteľa a prednesme mu svoje prosby:

 1. Pane Ježišu, Boží Syn, žil si s nami ako človek, aby sme sa my mohli stať Božími deťmi,
  daj, aby sme boli dobré deti nášho dobrého Boha.
  Prosíme ťa, vyslyš nás.
 2. Pane Ježišu, ty si sa v nazaretskej rodine vzmáhal v múdrosti a bol si v obľube u Boha i ľudí,
  daj, aby otcovia a matky boli prvými učiteľmi a svedkami viery pre svoje deti.
  Prosíme ťa, vyslyš nás.
 3. Pane Ježišu, Kráľ pokoja, ty si nám priniesol svoj pokoj,
  daj, aby všetci, čo v tomto dome bývajú, tešili sa zdraviu i pokoju a žili v láske a svornosti a boli ti za všetko vďační.
  Prosíme ťa, vyslyš nás.
 4. Pane Ježišu, priniesol si radostnú zvesť trpiacim a chudobným a uzdravoval si pokorných srdcom,
  chráň nás od prílišných starostí a otvor naše srdce pre trpiacich a núdznych.
  Prosíme ťa, vyslyš nás.
 5. Pane Ježišu, Život veriacich, ty si prijal Máriu a Jozefa k sebe do nebeskej vlasti,
  prijmi aj zosnulých z našej rodiny medzi svojich spravodlivých v nebi.
  Prosíme ťa, vyslyš nás.

 

A teraz sa spolu modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus:  

Otče náš, ktorý si na nebesiach…

Dajme si znak pokoja: Pokoj a bratská láska nech je medzi nami.

Modlitba požehnania:

Všemohúci Bože a Otče, ty si nás v krste prijal za svoje deti a urobil si nás bratmi a sestrami tvojho Syna; posilňuj naše spoločenstvo s ním a daj, aby sme v našej rodine žili vo svornosti a láske. Bože, ochraňuj náš dom pred zlom a hriechom, požehnávaj ho i všetkých, čo v ňom bývajú, aby sme ti ako domáca cirkev prinášali duchovné obete: zlato lásky, myrhu utrpenia a kadidlo modlitby. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

 

Otec pokropí požehnanou vodou prítomných i celý dom, pričom povie: Táto požehnaná voda nech nám pripomenie náš krst i Ježiša Krista, nášho Spasiteľa, ktorý nás vykúpil svojím krížom a zmŕtvychvstaním.

 

Na horné veraje dvier kriedou napíšeme:    20 – C + M + B – 18
To znamená: Christus mansionem benedicat (Kristus nech požehná náš príbytok) (* pozn. 2018 je rok, v ktorom je príbytok požehnávaný, ak bude príbytok požehnávaný v r.2019, tak: 20-C+M+B-19)

 

Prosme teraz spoločne Pannu Máriu o pomoc a ochranu: Zdravas Mária …. ; Pod tvoju ochranu sa utiekame …
Dnes prišla spása do nášho domu. Pokoj a požehnanie nech spočíva na ňom a nech napĺňa všetkých nás.
V mene, Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen