Všemohúci a večný Bože! V tejto ťažkej chvíli môjho života padám pred tebou na kolená a uznávam ťa za svojho Boha, jediného Pána, darcu života a Kráľa nad nebom i zemou.

Odprosujem ťa za všetky moje hriechy, hriechy v mojom manželstve, v celej našej rodine, v celej našej krajine a aj za všetko zlo, ktoré spáchali moji predkovia. Odprosujem ťa aj za všetkých tých, ktorí ťa neprosia o odpustenie. Ľutujem, že som sa proti tebe prehrešil, a prosím ťa, aby si do môjho srdca vložil čoraz väčšiu ľútosť i citlivosť na všetko zlo.

Pane, sme v ťažkej situácii vojnového konfliktu, ekonomického, politického i spoločenského chaosu a mnohých zmien. Vidíme, že nemôžeme zložiť našu dôveru do človeka, ale jedine v teba ako jediného pravého Boha a Pána nad nebom i zemou. Vieme, že naše hriechy a zloba sŕdc spôsobujú to, čo vidíme vo svete. Ale tiež vieme, že prosba k tebe a život podľa tvojho zákona a tvojho slova nám prinesie ŽIVOT v plnosti. Vieme, že ty si naša jediná CESTA, NÁDEJ I ZÁCHRANA.

Vrúcne ťa prosíme, aby si nám pomohol a ochránil nás pred vojnovým konfliktom. Prikry, Pane, naše rodiny, domy, obec, mestá i celú krajinu mocou svojej predrahej Krvi, aby boli chránené pred akoukoľvek skazou, nešťastím i vojnou. Skry nás, drahá Matka, Panna Mária, pod svoj ochranný materinský plášť, aby cez neho neprešli žiadne jedovaté šípy zloby. Svätý Michal Archanjel, ty si knieža nebeských zástupov. Tebe Boh zveril osobitú úlohu ochrany pred zlom a boja proti zloduchovi; preto ťa dnes prosíme, svojím mečom zastav šíriace sa zlo, nenávisť, odklon od pravdy, dobra, krásy, odklon od Božieho slova a jeho zákona.

Pane, vrúcne ťa prosíme, aby si nám zachoval všetky potrebné veci ku každodennému životu. Vieme, že nič nie je samozrejmé a všetko si musíme vážiť ako Boží dar. Preto ťa dnes s pokorou prosíme o zachovanie základných vecí potrebných ku každodennému životu.

Mocou svojej predrahej Krvi, svojou vykupiteľskou obetou, svojím slovom znič, zruš a osloboď nás od každej zloby, každej nenávisti, každého preklínania i zlorečenia, každej devastácie, každej neresti, každej závislosti, každého spôsobu, ktorý útočí proti duši i telu. Zažeň, Pane, preč všetko zlo, každého zlého ducha, každú hádku, každé rozdelenie, všetok chaos, každé klamstvo, každú zaslepenosť, každý egoizmus, každý zlý zámer proti jednotlivcom, manželstvám, rodinám, mestám i celým národom.

Zhliadni, Pane, na chorých, ktorí teraz najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo, a udeľ im primeranú pomoc.

Zhliadni na ľudí bez domova s čestnými úmyslami, aby sa im našlo primerané bývanie.

Zhliadni na veľmi unavených i vyčerpaných ľudí, ktorí musia niesť veľmi ťažké duchovné i fyzické bremená.

Zhliadni na zomierajúcich, aby oľutovali svoje hriechy a prijali teba ako svojho Boha, Pána a Spasiteľa.

Zhliadni na tých, ktorí sú vo veľmi zlých duchovných i psychických stavoch, aby si im ukázal cestu k SVETLU, ktorým si ty sám, tvoje slovo.

Pošli, Pane, svojho Svätého Ducha, ktorý je Duchom pravdy i lásky, aby zostúpil na nás, do našej mysle, do nášho srdca, do našej duše i tela i do našej budúcnosti, do manželstiev, rodín, do sŕdc národov, aby boli oslobodené od skazy, nešťastia i vojny. Amen.

Photo by Ben White on Unsplash