Pomoc sužovaným

POMOC DUCHOVNE SUŽOVANÝM OSOBÁM

 

Úvod

 • Pápež František veľmi často vyzýva na pomoc ľuďom, ktorí sú marginalizovaní, ktorí sú na okraji spoločnosti. Nie sú to často iba fyzicky sužované osoby alebo osoby, ktorým chýbajú základné životné potreby. Čoraz častejšie sa dnes stretávame s fenoménom duchovne sužovaných osôb. Osôb, ktoré sú marginalizované pre svoj duchovný stav.
 • Aj naši otcovia biskupi na Slovensku podnikajú kroky, aby tieto osoby dostávali pomoc v Katolíckej cirkvi. Sú zriaďované mnohé krízové centrá.
 • Aj cieľom Národného pochodu za život 22. 9. 2019 je prezentovať a objaviť skutočný život podľa slov samotného Pána Ježiša Krista: „Ja som cesta, pravda a život“ (Jn 14,6).
 • Hriech, neresti, závislosti sú skutočnosti, ktoré tento život ničia.
 • Otec lži, diabol, odporca, Boží nepriateľ je ten, ktorý človeku závidí možnosť večnej spásy.
 • Pre všetkých, ktorí sa buď hriechom, neresťami, závislosťami odvrátili od Boha, poškodili svoj život, manželstvo, rodinu, je tu Nebeský Otec, ktorý čaká na ich návrat.
 • Zvlášť pre tých, ktorí sa dali oklamať vierou v povery alebo praktizovaním ezoteriky, okultizmu (čarodejníctva, mágie, špiritizmu, veštenia), najrôznejších druhov modloslužby alebo dokonca satanizmu (priameho či nepriameho uctievania zlých duchov) a boli oklamaní vidinou falošného šťastia, je tu Nebeský Otec, ktorý ich volá späť ako márnotratného syna, ktorý zistil, že ďaleko od otca musel trieť biedu a otroctvo a musel znášať dôsledky svojho konania (pozri stať z Evanjelia podľa svätého Lukáša, 15. kapitola, verše 11-32).
 • Pre všetkých, ktorí sú duchovne zranení z najrôznejších dôvodov, je tu Pán Ježiš, ktorý je Lekárom.
 • Boh je mocnejší ako akékoľvek zlo a je jediný Pán života a zdroj šťastia a radosti.
 • Boh miluje človeka nevýslovnou láskou. Vydal za nás vlastného Syna až na smrť na kríži.
 • Pán Ježiš vyzýva k dôvere v nápise na obraze Božieho milosrdenstva: „Ježišu, dôverujem Ti!“
 • Utrpením a predrahou Krvou Božieho Syna sme boli vykúpení. Nesmieme dopustiť, aby táto predrahá Krv bola za nás vyliata nadarmo a aby sme nevyužili to, čo pre nás vydobyl Boží Syn.
 • Mimoriadne duchovné problémy treba riešiť čím skôr a nikdy ich nenechávať rozvíjať a hlavne zakoreňovať.
 • Treba rozlišovať mimoriadne problémy na fyzickej, psychickej i duchovnej úrovni. Každá úroveň obsahuje problematiku, ktorú treba rešpektovať a odovzdať do rúk skúsených a kompetentných v danej oblasti. Na úrovni fyzickej lekárom, na úrovni psychickej psychológom a psychiatrom, na úrovni duchovnej duchovným otcom. Veľkým zlom sa môže stať zasahovanie do kompetencií, ktoré danej osobe nepatria.
 • Najlepšie výsledky sa dosahujú pri spolupráci všetkých troch, ak si to konkrétny prípad vyžaduje.
 • Katolícka cirkev ponúka duchovne sužovaným osobám pomoc, sviatosti, a to najmä svätú spoveď a eucharistiu – obetu svätej omše, moc svätenín – najmä požehnaní, silu prameniacu z modlitby, duchovné sprevádzanie a silu lásky k blížnemu.
 • Zmena prichádza s rozhodnutím danej osoby zanechať starý hriešny spôsob života, zo srdca a úprimne sa zrieknuť všetkých praktík a hriechu, ktoré ničia pôsobenie Ducha Svätého a vydať sa na cestu každodennej osobnej konverzie (zmeny) zmýšľania a srdca podľa vzoru Pána Ježiša Krista.
 • Základom pre všetkých, ktorí majú mimoriadne duchovné problémy, je na prvom mieste úprimná svätá spoveď s vyznaním všetkých hriechov, ktoré si osoba pamätá. Tiež tých, ktoré v minulosti úmyselne zamlčala a ešte nevyznala a je si toho vedomá.
 • V Katolíckej cirkvi je praktizovaná aj generálna svätá spoveď, ktorá sa koná od krstu alebo od poslednej generálnej svätej spovede, a je veľkou milosťou pri misiách, duchovných cvičeniach alebo významných životných udalostiach, alebo špecifických duchovných situáciách.
 • Osoba, ktorá má mimoriadne duchovné problémy, si potrebuje obnoviť osobný vzťah so živým Bohom, pravidelný život modlitby a prijímania sviatostí.
 • Tam, kde osoby chcú iba rýchlym spôsobom vyriešiť svoj problém, ale nechcú zmeniť spôsob života a začať úprimný vzťah s Bohom, k pokroku a riešeniu neprichádza.
 • Často je potrebný aj duchovný rozhovor, v ktorom je potrebné prísť na koreň problému daného prípadu a nájsť účinné postupy a prostriedky, ako ho vyriešiť.
 • V každom prípade je potrebná veľká dávka vytrvalosti, trpezlivosti a odhodlanosti.
 • Veľmi osožná je pomoc a podpora blízkych rodinných príslušníkov a priateľov, najmä v mimoriadne ťažkých duchovných situáciách.
 • Potrebná je aj pevná viera a dôvera, že Boh môže všetky problémy a ťažké veci obrátiť na dobro a požehnanie pre danú osobu, manželstvo i rodinu.
 • Katolícka cirkev je matkou, ktorá sa ako matka skláňa najmä k svojim najviac zraneným deťom.
 • Nikto nie je sám, pretože má aj nebeskú Matku, ktorá nám bola daná z kríža Pánom Ježišom Kristom slovami: „Hľa, tvoja matka!“ Je všetkým omnoho bližšie, než si dokážeme uvedomiť alebo vnímať.

Pomoc v našej farnosti pre duchovne sužované osoby

 • Tak ako v každej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi je možnosť poradiť sa a prijať sviatosti Katolíckej cirkvi, prijať sväteniny – požehnanie a poprosiť o modlitbu.
 • Je tu možnosť získať potrebné informácie a literatúru (s cirkevným imprimatur).
 • Je tu možnosť pracovať na prehĺbení osobného vzťahu s Bohom prostredníctvom zapojenia sa do farského spoločenstva a aktivít farnosti.

Aké aktivity možno využiť v našej farnosti?

 • Vždy na prvý piatok mesiaca 24-hodinové adorácie podľa vzoru pôstnej aktivity pápeža Františka s názvom 24 hodín pre Pána.
 • Dni ku cti blahoslavenej sestry Zdenky Schelingovej.
 • Moderované adorácie za život každý štvrtok po večernej svätej omši v Dojči (okrem dňa, ktorý pripadne ku cti bl. sestry Zdenky; vždy si treba pozrieť farské oznamy, či nenastala zmena pre nejakú neočakávanú či náhlu udalosť).
 • Pobožnosť k ucteniu si utrpenia nášho Pána Ježiš Krista vždy v piatok po večernej svätej omši v Šajdíkových Humenciach (okrem prvého piatku v mesiaci a piatku ku cti bl. sestry Zdenky; vždy si treba pozrieť farské oznamy, či nenastala zmena pre nejakú neočakávanú či náhlu udalosť).

Vyriešenie mimoriadneho duchovného problému, začlenenie sa do spoločenstva a povolanie k službe

 • Každá osoba, ktorej Pán pomôže dostať sa z mimoriadnych duchovných problémov, je povolaná, aby ho vytrvalo vo svojom živote ďalej nasledovala.
 • Veľmi účinné a prospešné je, ak má spoločenstvo osôb, do ktorého sa môže začleniť a v ktorom môže byť podporovaná.
 • V špecifických duchovných situáciách, ak by sa osoba vrátila k predošlému spôsobu života, hrozí nebezpečenstvo ešte horšieho stavu ako predtým (pozri napríklad stať Evanjelia podľa Matúša, 12. kapitola, verše 43-45).
 • Každá osoba, ktorej Pán pomôže dostať sa z mimoriadnych duchovných problémov, je povolaná, aby ho milovala z celého srdca, sily, vôle, mysle a aby mu slúžila. Je veľmi potrebné, aby si dané osoby našli osobitnú oblasť, v ktorej by chceli Pánovi slúžiť a touto láskou naplnili svoj život. Sám Pán Ježiš hovorí v evanjeliu: „Veru, veru, hovorím vám: Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu“ (Evanjelium podľa Jána, 12. kapitola, 24. verš).
 • Každá osoba, ktorej Pán pomôže dostať sa z mimoriadnych duchovných problémov, je povolaná, aby svedčila o Božej láske a podľa možností a okolností bola nápomocná aj iným v podobných problémoch svedectvom svojho života, účinnými radami, modlitbou a duchovnou blízkosťou.