Milí spolubratia kňazi!

Obraciam sa na vás s pokornou prosbou a pozvaním v tejto tak náročnej situácii pre našu milovanú vlasť a otčinu Slovensko. Sme vo veľkej skúške fyzického zdravia, ale ešte väčšej skúške našej viery. Nachádzame sa vo veľmi veľkom duchovnom zápase medzi silami temnoty a Božím kráľovstvom. Veľmi veľa z toho, ako dopadnú tieto duchovné zápasy, bude závisieť od toho, čo teraz každým dňom urobíme. Otcovia exorcisti uvádzajú, že duchovia temnoty chcú využívať túto situáciu na to, aby ničili vieru, uzatvárali v duchovnej izolácii srdca a za každú cenu pretrhli vzťah s Bohom. Chcú využívať chorobu, stav fyzickej i duchovnej oslabenosti, nemožnosť štandardne prijímať najsvätejšiu Eucharistiu a pristupovať k sv. spovedi. Chcú zobrať každú nádej, nastoliť beznádej a stav opustenosti a definitívnej rezignácie. Chcú definitívne odviesť od Boha najmä zomierajúcich, ku ktorým sa v mnohých prípadoch nemôže dostať kňaz. V súčasnosti je tu obrovské množstvo tých, ktorí k dosahovaniu svojich cieľov používajú okultné skryté mocnosti, ako o tom hovorí Katechizmus katolíckej cirkvi (porov. KKC č. 2116 – 2117) na mnohých úrovniach nášho života. Mnohí ľudia, ktorí sa zaoberajú duchovnou pomocou ľuďom v mimoriadnych duchovných problémoch, svedčia, že sa nachádzame v situácii, keď sú sily temna čoraz viac odpútané z reťaze.

V tejto situácii možno počuť slová evanjelia, že my sme tí, ktorí sú v tej „prvej línii“ duchovného boja o ľudské duše (porov. Ef 6, 12). Lampu nemožno položiť pod mericu (Mk 4, 21). My sme dostali moc posväcovať, moc vyučovať a moc riadiť, účasť na Kristovom kňazskom, prorockom a kráľovskom úrade. Dostali sme účasť na moci Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza. Máme v rukách veľmi veľa. Záleží, čo každý z nás v tejto hodine skúšky urobí. Ozýva sa čoraz viac a viac hlasov o tom, že táto kríza nie je iba krízou zdravotnou, ale má najmä veľmi hlboké duchovné korene.

V poslednom čase som strávil veľmi veľa času v modlitbe pred Najsvätejšou oltárnou sviatosťou. Čoraz viac cítim pozvanie k tomu, aby sme my kňazi viac a viac, s väčšou a väčšou vierou a dôverou využívali Pánov dar jeho kňazstva, ktorý nám dal. Videl som zábery, ako pán arcibiskup Ján Orosch z okna biskupského sídla o polnoci udeľuje eucharistické požehnanie pre mesto Trnava. Pán arcibiskup Ján Babjak v pastierskom liste veľmi vyzýval kňazov, aby veľa žehnali. V týchto dňoch sme dostali aj veľký dar cez požehnanie našej vlasti relikviou Predrahej Krvi Kristovej uchovávanej v Hronskom Beňadiku, ktoré vykonal generálny vikár, otec Peter Brodek. V tejto súvislosti sa mi vybavujú aj slová pápeža Pia XII., ktorý počas druhej svetovej vojny odporúčal kňazom, aby žehnali, koľko len môžu. Veľmi krásne hovoril o sile kňazského požehnania. Koľko nádherných svedectiev nám ponúka aj svätá Anna Katarína Emerichová o sile kňazského požehnania.

VEĽMI BY SOM VÁS CHCEL POKORNE POZVAŤ K INICIATÍVE ŽEHNAŤ NAŠU MILOVANÚ VLASŤ A OTČINU SLOVENSKO KAŽDÝ DEŇ, ČI UŽ O 12:00 NAPOLUDNIE ALEBO O POLNOCI KŇAZSKÝM ČI EUCHARISTICKÝM POŽEHNANÍM (PRI ZACHOVANÍ NÁLEŽITÝCH LITURGICKÝCH PREDPISOV), KOMU AKO OKOLNOSTI A POVINNOSTI UMOŽNIA. BYŤ V TOM VEĽMI VYTRVALÝ A NEOBLOMNÝ, PRETOŽE BOJ JE VEĽMI TUHÝ. ŽEHNAŤ S ÚMYSLOM:

  • Za zachovanie viery na Slovensku.
  • Proti pokušeniu a ovládnutiu mysle strachom.
  • Za dar Ducha sily a rozvahy, za dar nezlomného a neporaziteľného srdca i mysle v Duchu Svätom.
  • Za dar rozlišovania duchovných i spoločenských záležitostí.
  • Za pomoc zomierajúcim, aby ich duše mohli byť spasené, najmä pre tých, ktorí zostávajú sami a sú najviac pokúšaní.
  • Za pomoc chorým.
  • Za oslobodenie od duchov temnoty a skutkov kráľovstva temnoty (každej formy okultizmu).
  • Za Božiu pomoc a plnenie Božej vôle pre tých, ktorí nás vedú, a za ochranu pred každým zlom.
  • Za úmysly, ktoré bude každý cítiť vo svojom srdci.

Toto je iba slobodné a dobrovoľné pozvanie. Kto by ste ho cítili vo svojom srdci, prosím, spojme svoje sily. Kde sú dvaja alebo traja zjednotení v Pánovom mene, tam je on medzi nimi. Kňazské požehnanie mení dejiny, mení politické záležitosti, mení zdravotný stav, mení aj psychické rozpoloženie človeka, pomáha slobodnej vôli prikloniť sa k Bohu a zaháňa démonov. Pokorne prosím, prijmite toto pozvanie, kým ešte veľa môžeme vykonať.

V Káne Galilejskej sa udial prvý zázrak na príhovor Panny Márie, aj keď ešte nenadišiel Pánov čas. Ale práve na jej pokornú prosbu sa udial prvý zázrak (porov. Jn 2, 1-11). Matka sa za nás kňazov veľmi veľa prihovára a veľmi si praje, aby sme v tejto dobe začali byť aktívni a úplne dôverovali v kňazskú moc, ktorú sme dostali. Veľmi čaká na každého z nás, aby sme jej deťom priniesli jej Syna prostredníctvom kňazskej modlitby, požehnania a obety. Jeden jediný kňaz, úplne oddaný Bohu skrze Nepoškvrnené srdce Panny Márie, urobí veľmi veľa. Svätý Ján Mária Vianney povedal, že až vo večnosti pochopíme, kto kňaz skutočne je. Nechajme Pána Ježiša cez seba úplne pôsobiť, najmä v tejto temnotou tak veľmi naplnenej dobe, aby duše mali SVETLO.

Zo srdca ďakujem za vypočutie a prečítanie a prajem požehnanie do vašej kňazskej služby.

+

Ivan Barus

Správca farnosti Dojč