Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus! Ave Mária! Piatok je deň kajúcnosti, pretože si pripomíname, že práve v piatok zomrel na kríži Pán Ježiš Kristus. Podľa tradície bolo práve 9:00 keď začala krížová cesta, 12:00 keď bol vztýčený kríž a 15:00 keď zomrel za nás na kríži, keď odovzdal ducha. Piatok bude do konca sveta osobitným dňom nielen pamiatky, ale i sprítomňovania tohto utrpenia, pretože vieme, že každá svätá omša je obeta Pána Ježiš Krista, jeho vlastného života na vrchu Kalvárie. A k tejto obeti je pridružená obeta Panny Márie, ktorú svätý Bernard, ktorý má dnes liturgickú spomienku, nazýva coredemptrix, čiže spoluvykupiteľka, ako tá, ktorá je pridružená k Vykupiteľovi, pretože tieto dve srdcia nemožno nikdy rozpojiť, keďže boli láskou spojené už od počatia Pána Ježiša Krista v lone Panny Márie, a tak sú i teraz láskou spojené v nebi, hovorí svätý Ján Eudes.

My potrebujeme pochopiť, že je to práve hriech, ktorý zapríčiňuje toto utrpenie. Veľmi veľa sa hovorilo o Božom milosrdenstve, dokonca niekedy i nesprávnym spôsobom vybočením od náuky svätého evanjelia. Keď sa však pozrieme do života mystikov svätej Cirkvi, vidíme, že mnohokrát práve v piatok prežívali na svojom tele i v duši osobitné utrpenie. Pán Ježiš Kristus im dával poznať i prežívať to, že svoje utrpenie spájali s jeho utrpením na odčiňovanie hriechov, ako o tom hovorí svätý apoštol Pavol v liste Kolosanom 1, 24.

Dokonca niektorí mystici Katolíckej cirkvi prežívali aj to, že keď sa k nim priblížil človek, ktorý bol v stave ťažkého hriechu, dokonca niekedy okolnosťami môžeme povedať veľmi vážne ťažkého hriechu, pocítili veľmi veľké utrpenie, bolesti, slabosť a ďalšie. Dokonca samotnej apoštolke Božieho milosrdenstva svätej sestre Faustínke Kowalskej dopúšťal Boh veľmi veľakrát osobitné utrpenia, keď chcela pomôcť niektorým dušiam, ktoré sa nachádzali vo veľmi zlom duchovnom stave. Pre udelenie Božej milosti žiadal Pán najrôznejšie formy obety a utrpenia, ktoré sa pridružovalo k jeho utrpeniu a bolo ponúknuté Otcovi Nebeskému na odčinenie hriechov.

Z toho všetkého vidíme, že hriech nie je iba slovíčko, nie je to vec spoločenskej dohody, ale že to je duchovná realita, ktorej dôsledky sú desivé, sú veľmi bolestné a stoja obrovské množstvo modlitieb, obiet a utrpenia na odčinenie.Preto by som chcel všetkých veľmi povzbudiť k tomu, aby sme sa navrátili k pravde, že HRIECH je to, čo devastuje náš život, manželstvá a rodiny. NAJVACSOU pascou je zatemnenie rozumu a oslabenie vôle. Je to navyknutie si, že hriech je normálny, je súčasťou života, nič sa neudeje, keď ho páchame. V skutočnosti pôsobí devastačne a hlavne ak ho páchame návykovo, vedome a dobrovoľne. Koľko rodín trpí v dôsledku hriechu napríklad jedného člena rodiny, ktorý rozbil celú rodinu. Koľko ľudí sužovaných zlými duchmi má tento problém kvôli dôsledkom vlastného hriechu alebo hriechu v rodine. Uzdravenie príde aj cez odčinenie hriechov.Je toľko hriechov, ktoré by sme mali odčiňovať aj na úrovni farností, obcí, miest a aj celej našej vlasti. Prosíme Ducha Svätého, aby vzbudzoval na Slovensku s veľkou mocou a ohňom ducha pokánia, ducha odčiňovania hriechov, ktoré urážali Boha, ktorý je trikrát svätý: SVATÝ, SVATÝ, SVATÝ, a v ktorom niet ani tieňa nečistoty a hriechu. Veľmi prosíme Ducha Svätého, aby prebúdzal najmä srdcia nás kňazov, pastierov Cirkvi k pokániu a odčiňovaniu za hriechy pastierov Cirkvi. Od nich sa potom oheň Boží bude môcť vyliať aj na veriacich. V súčasnosti máme skôr vedomie, že sme spravodliví, že sme dobrí, ale toto chce Duch Svätý v nás veľmi zmeniť. Len skutočné vedomie vlastnej úbohosti, vlastnej ničoty nás otvorí pre prijatie Božieho Ducha Svätého, ktorý miluje bázeň pred Pánom v našom srdci.

Príď, Duchu Svätý, Duchu pokánia, príď na mocný príhovor, Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, tvojej milovanej Nevesty!

Príď, Duchu Svätý, Duchu pokánia, príď na mocný príhovor, Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, tvojej milovanej Nevesty!

Príď, Duchu Svätý, Duchu pokánia, príď na mocný príhovor, Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, tvojej milovanej Nevesty!

Všetkým, ktorí sa chcú vydať cestou odčiňovania svojich hriechov i hriechov páchaných v slovenskom národe s láskou udeľujem kňazské požehnanie, v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

So svojím Synom, požehnaj nás Panna Mária, Sedembolestná patrónka slovenského národa.