Keď uvidíš, že si pokúšaný, môžeš si poslúžiť modlitbou z medailónu sv. Benedikta. Nie všetky pokušenia pochádzajú priamo od diabla, ako hovorí učiteľ Cirkvi sv. Tomáš Akvinský. Môžu pochádzať z dôsledkov dedičného hriechu – z tela, sveta a potom aj priamo od diabla. Nasledujúca modlitba je však veľmi účinná pre rozhodnutie vôle, aby sa neustále stavala proti pôsobeniu zlých duchov a neprijímala ich ponuky. Toto bolo sľúbené aj pri krste, keď sa kňaz pýtal otázku: Zriekate sa zlého ducha? Odpoveď bola: Zriekam. Otázka: Aj všetkých jeho pokušení? Odpoveď: Zriekam. Otázka: Aj všetkých jeho skutkov? Odpoveď: Zriekam. Môžeš si teda zapamätať túto modlitbu, ktorej základnú formu zostavil svätý Benedikt, zakladateľ rehole benediktínov a patrón Európy, a môžeš si ňou často posilňovať svoju dušu a svojho ducha najmä v silných pokušeniach, aby si s nimi nesúhlasil.

„Nech mi je svetlom Svätý kríž

a nikdy vodcom prekliaty drak.

Choď preč, satan, duch zlosti,

nikdy ma nepokúšaj v márnosti.

Zlé je to, čo mi ponúkaš.

Sám si svoje jedy vypi!“

(Modlitba podľa knihy: Súboj svätých a mystikov s démonmi od Roberta Kowalewského. Imprimatur: Mons. Stanislaus Zvolenský, Archiepiscopus Metropolita Bratislaviensis Bratislavae, Die 2 Maii 2016, Prot. N. 1653/2016.)

Všetkým, ktorí budú čítať túto myšlienku a chcú sa vydať cestou nasledovania nášho Pána Ježiša Krista, srdečne udeľujem kňazské požehnanie na posilu v duchovných zápasoch.

+

Pán farár IB