Na konci júla sme boli pozvaní zabojovať za našu krajinu. V sobotu 30. júla 2022 sa v našej farnosti uskutočnil Modlitbový zápas za zachovanie dedičstva našich otcov na Slovensku a za duchovný oheň pre pastierov Cirkvi s bl. sestrou Zdenkou Schelingovou, ktorá mala práve v tento deň liturgickú spomienku. Modlitbový zápas začal o 17:00 hod. slávením sv. omše vo filiálnom kostole v Š. Humenciach. Sv. omša bola slávená ku cti bl. sestry Zdenky a bola ukončená požehnaním jej relikviou. Následne bola slávená sv. omša vo farskom kostole v Dojči. Nočný program a modlitbové bdenie pokračovalo vo filiálnom kostole v Š. Humenciach pred vystavenou Najsvätejšou sviatosťou oltárnou. Od 22:00 bola moderovaná adorácia s modlitbami za uzdravenie a oslobodenie duše i tela. O polnoci bolo udelené eucharistické požehnanie pre našu farnosť i celú krajinu, pre našu vlasť. Pokračovalo sa modlitbami sv. ruženca, ktoré viedli členovia Ružencového bratstva zo Š. Humeniec i Dojča. Od štvrtej hodiny nasledovala 3-hodinová tichá adorácia. O 7:00 sa prítomní pomodlili ranné chvály a na záver bolo udelené slávnostné eucharistické požehnanie. Celý Modlitbový zápas bol vysielaný aj online cez farskú stránku, a tak mali aj mnohí veriaci z farnosti i mimo nej možnosť pridať sa k nočnému bdeniu a priniesť pred Pánovou tvárou obety a modlitby za našu krajinu.

Ďakujeme Pánovi, Matke Božej a bl. sestre Zdenke za tento požehnaný čas a za všetko, čo bolo našej krajine vyprosené i Pánom udelené.