V čase, keď vidíme šíriaci sa koronavírus, zatvorené obchody, strach z toho, čo bude, strach zo straty zamestnania, z nedostatku potravín, šíriacu sa neistotu, spojme sa všetci v nefalšovanej modlitbe za našu vlasť Slovensko.

V prvom rade pokorne prosme o odčinenie svojich hriechov i hriechov tohto národa, obetujme na tento úmysel svoje modlitby a utrpenie. Ako to Pán Ježiš učil svätú sestru Faustínu Kowalskú: Večný Otče, obetujem ti telo a krv, dušu i božstvo tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta. 

Večer 13. septembra sestra Faustína vo svojej cele videla anjela, vykonávateľa Božieho hnevu. Pod nohami mal oblak, z ktorého išli hromy a blesky k jeho rukám a z jeho rúk potom vychádzali a dopadali na zem. Toto znamenie Božieho hnevu malo zasiahnuť zem, zvlášť jedno miesto. Keď to sestra Faustína videla, začala prosiť anjela, aby chvíľu počkal, aby svet mohol robiť pokánie. Ale jej prosba bola voči Božiemu hnevu ničím. V tej chvíli uzrela Najsvätejšiu Trojicu a vo svojej duši začala cítiť silu Kristovej milosti. Táto sila milosti ju priviedla k tomu, aby opäť začala prosiť za svet. Tentokrát však už slovami, ktoré vnútorne počula. Keď sa tak modlila, uvidela bezmocnosť anjela. Ten nemohol na ľuďoch vykonať spravodlivý trest, ktorý si za svoje hriechy zasluhovali. Faustína mala skúsenosť neobyčajnej moci tejto modlitby, pretože vraví, že s takou vnútornou silou ako vtedy sa ešte nemodlila (porov. D 474 – 475).

Na inom mieste jej povedal: Dcéra moja, kvôli tebe a tvojej láske ku mne požehnávam celé okolie tohto kláštora.

Obetujme celú nedeľu Božieho milosrdenstva na to, aby sme si vyprosili odčinenie svojich hriechov i hriechov slovenského národa.

Z lásky vám ponúkam túto vlastnými slovami vytvorenú, spontánnu modlitbu :

Večný Otče, od teba pochádza náš život, od teba pochádza existencia jednotlivých národov. Ty si daroval život slovenskému národu. Dnes na kolenách vyznávame, že sme ťa mnohokrát zarmútili a urážali hriechmi a svojimi nevernosťami. Vyznávame, že sme pochybili a porušili zákon, ktorý si nám dal. Dnes pred tvojou svätou tvárou ľutujeme všetky hriechy celého života a vrúcne ťa prosíme, aby si nám odpustil. Ľutujeme sami za seba a zástupne prosíme aj za tých, ktorí neľutujú a neuvedomujú si, že si večným Otcom, všemohúcim a nikým neobmedzeným Bohom a darcom života, ktorý máme.

Večný Otče, zhliadni milostivo na slovenský národ a rozjasni nad ním svoju svätú tvár. Vyžeň zo sŕdc ľudí strach, obavy a úzkosti a zapáľ v nás oheň svojej otcovskej lásky. Vyžeň každú moc Zlého, jeho úklady, nástrahy a klamstvá. Znič všetky jeho zámery a činnosť v tejto krajine. Učiň, aby sme si uvedomili, že sme ľudia, ktorých si stvoril, že sme tvoje deti. Udeľ nám dar bázne pred tebou. Zlom každú pýchu, nadutosť a povyšovanie sa človeka nad Boha. Navráť naše srdcia k sebe a navráť srdce slovenského národa k nábožnosti. Nedovoľ, aby sme stratili prácu, aby sa rozpadali manželstvá a rodiny, aby v tejto krajine nastal chaos, nepokoj a bezbožnosť. Zošli svojho Svätého Ducha, aby nám udelil poznanie, že sa musíme vrátiť k láske k tebe a láske k pravde. Zošli svojho Svätého Ducha na krajinu, ktorá hoci je maličká,  nachádza sa v strede Európy. Nedovoľ, aby sa všemožne roztrieštila.

Drahá naša Sedembolestná matka. Koľkokrát si nad nami prelievala svoje slzy, keď si spolupracovala na diele vykúpenia. Koľkokrát si na nás so smútkom hľadela, keď sme ťa zarmucovali hriechmi a nevernosťami. Prosíme ťa, Matka, odpusť nám. Matka všetkých ľudí a všetkých národov, Matka slovenského národa, tak ako si ho sprevádzala v minulosti, s kajúcim a pokorným srdcom ťa prosíme ako našu Matku: pokľakni pred majestát nášho Pána. Ty, ktorá si celá krásna, ktorá si bez poškvrny hriechu, ktorá si plná milosti. Vypros nám od nebeského Otca milosť zachovania života v tejto krajine, v tomto národe. Vypros nám milosť zastavenia akejkoľvek skazy, nešťastia a vojny. Vypros nám zachovanie prirodzeného manželstva, rodiny, práce a všetkého nevyhnutného pre každodenný život. Veľmi ľutujeme, že sme neboli vďační, že sme si neuvedomovali, čo máme a koľko máme. Teraz sme na križovatke dejín. Spomeň si, Matka, že si to bola práve ty, ktorú vzývalo ľudstvo v najťažších časoch. Veľmi ľutujeme, že mnohokrát iba v najťažších časoch. Vidiac toľké víťazstvá na tvoj príhovor, toľké milosti, toľké Božie zásahy, prosíme ťa i dnes. Zasiahni svojím príhovorom a svojou mocou Kráľovnej neba i zeme proti chaosu, proti neporiadku, proti hriechu, proti ľahostajnosti a benevolencii, proti porušovaniu Božích zákonov a pohŕdaniu Božími milosťami. Pomôž nám zmeniť sa a stať sa skutočnými, odhodlanými a presvedčenými kresťanmi-katolíkmi, ktorým horí srdce a ktorí sú odhodlaní duchovne zápasiť a nepoddať sa zlu. Katolíkmi, ktorým veľmi záleží na tom, ako tu bude. Katolíkmi, ktorí nebudú povrchní, ale ktorí budú poznať svoju vieru, milovať svojho Pána a svoju vlasť.

Tak nech sa stane. Amen.