Pochválený buď Pán Ježiš Kristus! Ave Mária!

Nachádzame sa v duchovne náročnom čase. Účasť na svätých omšiach je obmedzená. Tým aj prijatie svätého prijímania. Tak isto aj možnosť svätej spovede. Veľa ľudí žije v strachu, obavách a samote. Aj na politickej i spoločenskej rovine prichádzajú zásadné zmeny a turbulencie.

Chcel by som napísať nasledovné povzbudenie:

 1. V žiadnom prípade nepodľahnime myšlienkam a pocitom strachu. Strach ničí vieru v Boha. Duch strachu chce zahnať človeka do „kúta“. Strach úplne skresľuje videnie reality. Strach nepochádza od Boha, ale od Zlého. Strach sa snaží likvidovať pôsobenie Ducha Svätého – Ducha sily a rozvahy v ľudských mysliach a srdciach. Recept: je potrebné kontrolovať si myšlienky 24 hodín denne a rozlíšiť, keď prichádzajú práve myšlienky strachu a neprijať ich. Povedať si: to nie sú moje myšlienky, nechcem ich, neprijímam ich. Je dobré používať strelné modlitby: Ježišu, dôverujem ti! Panna Mária, dôverujem ti! Alebo slová zo Žalmu 27: „Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť? Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať?“ Strach sa snaží ovládnuť našu myseľ a byť jej pánom. Nedovoľme mu to. Jediným pánom nad nami musí byť Pán Ježiš, Pán pánov a Kráľ kráľov.
 2. Keď nie je možnosť zúčastniť sa na svätých omšiach fyzicky, určite využite online prenosy. V ŽIADNOM prípade nezlenivieť a nepovedať si, že mám „prázdniny“ od Boha. Duchovnú aktivitu musíme preniesť veľmi intenzívne do svojich príbytkov, manželstiev a rodín. Práve teraz, keď máme viac času na modlitbu, treba ho BEZODKLADNE využiť. AK SA NEBUDEME MODLIŤ A OBETOVAŤ PRED BOŽOU TVÁROU, SILY ZLA BUDÚ PREVAŽOVAŤ. Preto svätý Páter Pio hovorieval, že zem potrebuje viac obetu svätej omše ako samotné slnko.
 3. Skúste s pokorou poprosiť Pána, aby vám dal takú milosť pri duchovnom svätom prijímaní, akoby ste ho prijímali aj fyzicky prostredníctvom svätej Hostie.
 4. Vôbec nepodľahnime samote a skleslosti. Pustime si aj peknú hudbu. Povzbudzujme sa. Zatelefonujme si. Používajme všetky prostriedky na to, aby sme zostali v kontakte a duchovnom spoločenstve modlitby v Pánovi. Nie v svetskom duchu, ale v Duchu modlitby a povzbudenia, v Duchu bázne pred Pánom, vytrvalosti a trpezlivosti. V Duchu Svätom.
 5. Často ľutujme hriechy. Prosme Pána a Matku Božiu o odpustenie. Dnes je prvá sobota v mesiaci. Panna Mária vo Fatime žiadala, aby sme prosili aj o odpustenie hriechov proti jej Nepoškvrnenému Srdcu – to znamená neváženie si daru Matky, jej príhovoru, jej mimoriadnej spoluúčasti na vykupiteľskom diele a jej úlohy Matky všetkých ľudí, Matky všetkých národov a jej poslania v týchto časoch. Ona má úlohu rozšliapať hlavu hada (porov. Gn 3, 15). Preto často ľutujme hriechy. Svoje, nášho manželstva, rodiny, farnosti, krajiny. Často odprosujme Pána. Odprosujme na dennej báze. Keď čítame Písmo, všetky veľké postavy v dejinách izraelského národa prosili Pána za svoj národ, všetci konali pokánie a prosili o odpustenie. Pozrime na svätého Mojžiša, na Jozueho, na kráľovnú Ester, na kráľa Dávida atď.
 6. Musíme začať duchovne bojovať. Boh nás vedie k veľkej premene. Mnoho ľudí aj odpadne od viery, ale mnohí si vieru veľmi prehĺbia. Musíme zmeniť prístup. Z pohodlných nedeľných kresťanov-katolíkov nás Duch Svätý momentálne vedie k omnoho intenzívnejšiemu vnútornému a osobnému vzťahu s Pánom, k pravidelnej a vytrvalej modlitbe srdcom a nadovšetko nás vedie k tomu, aby sme začali duchovne zápasiť. V dnešných časoch si človek neudrží vieru a pokoj Boží v srdci, ak NEBUDE MAŤ DOSTATOČNÝ VNÚTORNÝ VZŤAH S PÁNOM. Keď ho nebude mať, duchovný tlak, ktorý v súčasnosti existuje, ho zvalcuje. Obstojí iba ten, kto bude mať osobný vnútorný vzťah s Pánom a kto s ním bude žiť na DENNEJ, 24-hodinovej báze.
 7. Duch Svätý nás prostredníctvom okolností a súčasnej situácie vedie aj k tomu, aby sme sa naučili duchovne zápasiť. Mnohí popierajú existenciu Zlého, existenciu satana ako reálneho a osobného bytia padnutej anjelskej prirodzenosti. Mnohí popierajú aj existenciu hriechu. Ale to nič nemení na fakte, že diabol i hriech skutočne existujú a pôsobia. Dôsledky sú viditeľné veľmi zreteľne. Nebude sa už dať zostať ľahostajným, priemerným alebo povrchným. Každý sa bude musieť rozhodnúť, či skutočne verí v Boha a jeho Slovo, ktoré je cesta, pravda i život, alebo neverí. Prichádza čas triedenia duchov a vyjavenia, čo v nás skutočne je. Preto bude potrebné prijať realitu, že kresťan-katolík musí byť aj duchovným bojovníkom podľa 6. kapitoly Listu svätého apoštola Pavla Efezanom. Bude musieť zápasiť BOŽÍMI ZBRAŇAMI A SPÔSOBMI proti útokom Zlého a pokušeniam spáchať hriech. Ide o boj, či si nechať zatemniť dušu alebo si ju ubrániť a rozvíjať v nej krstnú milosť a svetlo Ducha Svätého.
 8. Na záver povzbudzujem k duchovnej iniciatíve MÁRIINE SRDCIA – MÁRIINO SLOVENSKO. Je to najistejšia duchovná cesta. Čo to znamená? Duchovná premena skrze Nepoškvrnené Srdce Panny Márie. Čo robiť? Začnite prosiť Pannu Máriu, aby vás duchovne zobrala do svojho Nepoškvrneného Srdca a aby vás začala svojou materinskou láskou meniť a pretvárať. Nebojte sa, aj keby ste boli dlhoročnými kresťanmi. Nepovedzte si, že všetko viete. Nepohrdnite jednoduchosťou. Neodmietnite jej pozvanie pre zdanlivo dobré logické dôvody. Najväčšia sila je ukrytá v jednoduchosti a skrytosti a dáva sa poznať pokorným a maličkým. Musíte ju úpenlivo a synovsky prosiť, aby sa vás ujala a začala vás pretvárať v svojom Nepoškvrnenom Srdci.
 • Ak si chcete prečítať viac, skúste knihu poľského kňaza, otca Dominika Chmielewského s názvom Kecharitomene, ktorá vyšla v slovenčine a má cirkevné schválenie.
 • Začnite prosiť Pannu Máriu o osobitnú ochranu proti zlým duchom a hriechu.
 • Nebojte sa, keď sa s vami začne diať premena a keď sa vám s ňou začne meniť život. Vytrvajte a NEUTEČTE.
 • Počúvajte ju, čo vám bude šepkať v hĺbke srdca a nechajte sa ňou viesť.
 • Keď vás bude žiadať, aby ste zanechali staré spôsoby myslenia, konania, hriechu a bude vás učiť novým spôsobom, NASLEDUJTE JU A NEVZDAJTE TO.
 • Naučte sa spolu s ňou bojovať, zápasiť, zostať verný a nezrádzať. Nepobehovať sem a tam, ale dovoliť jej vybudovať vo vás pevného ducha.
 • Proste ju o osobitné vedenie a rozlišovanie v tejto dobe, aby vás na každom kroku sprevádzala.
 • Nechajte sa ňou usmerňovať. Neurážajte sa, keď vás bude naprávať a nepodľahnite malomyseľnosti, keď vám niečo na prvýkrát nevyjde. Smelo a trpezlivo pokračujte ďalej.
 • Modlite sa každý deň aspoň jeden SVÄTÝ RUŽENEC. Modlite sa spoločne aj so svojou manželkou/svojím manželom a rodinou. Keď sa viacerí úprimne zjednocujú v modlitbe ako jedno srdce a jedna duša, modlitba je mocnejšia. Modlite sa rytmicky, aby váš duch zostal sústredený. Príliš pomalá modlitba rozptyľuje ducha, hovoria púštni otcovia. Modlite sa tak, aby každé zrnko bolo zásahom, ktorý vyháňa zlého ducha, zaháňa strach, rozptyľuje temnotu, mení spoločenskú i politickú situáciu. Úplne tomu verte, aj keby ste hneď nevideli žiaden výsledok. Ruženec je silnejší ako atómová bomba. Svätý Páter Pio ho nazýval svojou „zbraňou“. Hovorí: „Satan chce zničiť modlitbu ruženca, ale to sa mu nikdy nepodarí. Ruženec je modlitba, ktorú nám dali víťazi nad všetkým a každým. Modlitba ruženca v čase temnoty je, akoby sme podali Panne Márii ruku. Preto sa modlite ruženec každý deň. Nebojte sa odovzdať do rúk našej Nebeskej Matky, vždy sa o vás postará.“ Na inom mieste hovorí: „Keď nosíš ruženec, satana bolí hlava. Keď ho používaš, on padá. Keď vidí, ako sa modlíš, omdlieva!

Ako napísal svätý Ján Pavol II. duchovným pastierom na povzbudenie: „Vstaňte, poďme“ (porov. Mt 26, 46).

S láskou vám žehnám.

+

Ivan Barus

správca farnosti