Kancelária

  • ÚRADNÉ HODINY: utorok a štvrtok od 15:00 do 17:00 na farskom úrade, Dojč č. 336.
  • V prípade akútnej zmeny je oznam uverejnený v urgentných oznamoch na hlavnej stránke a vo farských oznamoch.
  • ZAPÍSANIE ÚMYSLU SVATEJ OMŠE: po skončení svätej omše alebo telefonicky. Môže sa obetovať za mŕtvych (napr. + Ján Jano a + členov rodiny Janovej), za živých (napr. Za Božiu pomoc pre rodinu) alebo za aktuálne všeobecné potreby (napr. Za odvrátenie živelných pohrôm atď.)
  • KRST: Je potrebné, aby rodičia dieťaťa alebo aspoň jeden z nich prišli osobne do kancelárie, aby sme sa dohodli na dátume, príprave, krstných rodičoch a všetkých potrebných náležitostiach. Prosím, prineste si so sebou kópiu rodného listu dieťaťa.
  • POHREB: Je potrebné, aby ste čo najskôr zavolali na farský úrad, aby sme sa dohodli na termíne pohrebu a pohrebnej svätej omši. Potom je možné kontaktovať pohrebnú službu, spevákov, kostolníkov a všetky ostatné osoby. Prosím, prineste si so sebou kópiu úmrtného listu a listu o prehliadke mŕtveho od obhliadajúceho lekára alebo ich dodatočne prinesiete. Oba dokumenty je potrebné mať potvrdené na obecnom úrade.
  • POTVRDENIA A ODPISY Z MATRÍK (krstný list, sobášny list, prepustenie na krst, licencia na sobáš v inej farnosti…): Prosím, príďte počas úradných hodín do kancelárie a tieto dokumenty Vám vydáme alebo zatelefonujte si vopred, aby sme ich pre Vás pripravili.
  • PRVÉ SVATÉ PRIJÍMANIE: Na začiatku školského roka 2021/2022 sme začali prípravu na prvé sväté prijímanie pre deti v treťom ročníku ZŠ, ktoré sa má uskutočniť v máji/júni r. 2022. Pre viac informácií, prosím, nás kontaktujte v kancelárii.
  • BIRMOVANIE: Na začiatku školského roka 2021/2022 sme začali prípravu na sviatosť birmovania pre žiakov siedmeho a ôsmeho ročníka ZŠ. Príprava bude trvať dva školské roky a prijatie sviatosti birmovania je naplánované na konci školského roka 2022/2023. Pre viac informácií, prosím, nás kontaktujte v kancelárii.
  • SVIATOSŤ MANŽELSTVA: Je potrebné, aby snúbenci prišli spoločne do kancelárie farského úradu, aby sme sa porozprávali o ich životnej situácii a rozhodnutí uzatvoriť sviatosť manželstva. Je potrebné, aby sme sa dohodli na termíne sobáša, príprave (ktorú je možné absolvovať v našej farnosti – veľmi peknou a zaujímavou formou so svedectvami skúsenejších manželov alebo v inej farnosti a priniesť potvrdenie o absolvovaní prípravy) všetkých potrebných administratívnych náležitostiach.