Deti z našej farnosti si aj v tomto roku pripravili program na Jasličkovú slávnosť. Ich učenie sa, nácviky a snaženie vyvrcholilo počas vianočných sviatkov. Na sviatok Božieho narodenia nám sprítomnili narodenie Ježiška v kostole v Dojči. Stvárnili nám príbeh putovania sv. Jozefa a Panny Márie, ktorí nenašli dôstojné prístrešie a utiahli sa do maštaľky v Betleheme. Vtiahli nás do atmosféry narodenia Božieho Syna. Usmiati anjeli, vyľakaní pastieri či traja mudrci privítali Ježiška, priniesli Mu dary, klaňali sa Mu. Menšie deti pridali básničky a vinše, školáci zaspievali Ježiškovi koledy. Príjemnú vianočnú atmosféru dotvárali spevy zboristov pod vedením p. organistky. Slávnostný charakter vyvrcholil udelením požehnania p. farárom. V závere pobožnosti sa všetci prítomní zjednotili pri speve najkrajšej vianočnej piesne Tichá noc, svätá noc.