HODOVÁ SV. OMŠA

Sviatok Najsvätejšej Trojice je pre Dojč významným dňom. Veriaci našej farnosti sa už tradične v tento deň stretávajú na hodovej sv. omši pri kaplnke. Kaplnka je situovaná v časti „ZÁVSIE“ a je zasvätená Najsvätejšej Trojici. Podľa historických záznamov bola v 18. stor. kaplnka postavená na mieste, kde predtým stál kostol. Krásny obraz Najsvätejšej Trojice, ktorý je v kaplnke umiestený od druhej polovice 19. stor.,  daroval kňaz Ján Nepomuk Pavelka.

V tomto príjemnom prostredí sme dňa 27. mája 2018 slávili slávnostnú Trojičnú sv. omšu. Pozvaní boli všetci, prišli mnohí. Domáci i cezpoľní, členovia dobrovoľného hasičského zboru, krojovaní, starší, mladší i najmladší, príbuzní i známi. Slávnostný charakter udalosti bol umocnený prítomnosťou „hodárov“ v krojoch, ktorí išli v sprievode od domu smútku. Na čele sprievodu išli hasiči so zástavami, ktoré sa v Dojči používali pri procesiách (za starostlivosť a uchovávanie zástav patrí veľké ĎAKUJEM p. Alojzii Václavkovej). Za nimi hostia v krojoch, miništranti a p. farár. Zastúpený bol dojčanský, dojčanský mlynársky, čáčovský, prietržský, hlbocký, piešťanský, chropovský, oreský, zohorský a štylizovaný smolinský kroj.

Hlavným celebrantom bol náš p. farár Ivan Barus. Liturgiu doprevádzali hudbou Mária Machová, spevom Hilda Hajlová, Zuzana Macková, Vilma Kozánková, Viera Jurášová a Janka Melišová. V príhovore p. farára sme uvažovali o tom, aké sú pre nás tradície dôležité, prečo je potrebné ich udržiavať a zveľaďovať. Sprievod krojovaných priniesol množstvo obetných darov, medzi nimi aj tortu v tvare erbu našej obce. Aj týmto spôsobom sme prosili o udelenie milostí a požehnania pre našu farnosť. V závere sv. omše bola posvätená renovovaná socha sv. Urbana z muky spod Vinohradov.

Všetci prítomní boli pozvaní na agapé, ktoré zabezpečil Farský úrad, p. starostka v spolupráci s OÚ, ochotné gazdinky. Príjemnú atmosféru dotvárali spevom a hudbou „domáci muzikanti“ Tomáš Božek, Stanislav Rehák a ich kamaráti Ľubomír Cintula, Jozef Maceha, Peter Čulen. Svojím spevom nás potešili aj Záhoráci – Smolinčané. Poďakovanie patrí aj p. Kataríne Čelústkovej a všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa postarali o upratanie, skrášlenie a vyzdobenie kaplnky a jej okolia.

Buďme vďační Nebeskému Otcovi, že dal našim predkom silu, múdrosť a požehnanie, aby postavili a zveľaďovali túto kaplnku – miesto, kam môžeme prichádzať. Miesto, kde sa môžeme príležitostne stretávať na sv. omši a prosiť o požehnanie a ochranu pre našu farnosť a obec.