V dňoch 30. 4. – 1. 5. 2018 sa vydalo 50 pútnikov z obcí Dojč, Šajdíkove Humence a z okolitých farností na farskú púť do Poľska (Krakow – Zebrzydowska kalvária – Wadowice – Krivá).

Prvý deň sme v skorých ranných hodinách dorazili do Krakowa, časť Lagiewniky. Celý deň sme putovali po stopách Božieho milosrdenstva v objekte Kláštora Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva a Sanktuária sv. Jána Pavla II. Navštívili sme miesta, ktoré sú spojené so životom sv. sestry Faustínky Kowalskej a sv. Jána Pavla II. V areáli Božieho milosrdenstva sme začali deň modlitbou v Kaplnke 24-hodinovej adorácie pred Eucharistiou. V kláštornej kaplnke sme si uctili relikviu sv. sr. Faustínky, ďakovali a prosili o pomoc pred milostivým obrazom Božieho milosrdenstva. Rehoľná sestra z kláštorného domu, pochádzajúca zo Slovenska, nám rozprávala o sv. sr. Faustínke, o jej živote, zjaveniach a úlohách, ktoré jej dal Pán Ježiš (milostivý obraz, sviatok, hodina Božieho milosrdenstva, Korunka, šírenie úcty k Božiemu milosrdenstvu). Spolupútnik Pavol z Oravy nás povzbudil osobným svedectvom, v ktorom nám porozprával o svojom obrátení práve na Sviatok Božieho milosrdenstva. V slovenskej Kaplnke Sedembolestnej Panny Márie, ktorá sa nachádza pod Svätyňou Božieho milosrdenstva, sme prijali ďalšie milosti a požehnanie účasťou na sv. omši. V hodine Božieho milosrdenstva sme sa stretli v kláštornej kaplnke, kde sme sa s rehoľnými sestrami pred vyloženou Sviatosťou oltárnou pomodlili Korunku Božieho milosrdenstva. Každý z nás mal dostatok času na osobnú modlitbu, čas poďakovať za udelené dobrá, odprosiť za svoje hriechy, chyby a omyly, ale tiež vyprosovať milosti, požehnanie a pomoc pre seba, príbuzných i známych.

Potom sme sa presunuli k Sanktuáriu Jána Pavla II., tiež v časti Lagiewniky. Svätyňa Jána Pavla II., ktorá nesie názov „Nebojte sa“, je monumentálny novovybudovaný pútnicky komplex, ktorý nie je iba spomienkou na poľského pápeža. Je tiež duchovným centrom, je miestom, kde sa môžeme stretnúť s myšlienkami a svätosťou svätca. Súčasťou komplexu je Svätyňa zasvätená sv. Jánovi Pavlovi – na poschodí. Dominantou jej interiéru je mozaiková výzdoba, ktorej autorom je jezuita Marko Ivan Rupnik a jeho žiaci. Mozaiky zobrazujú výjavy zo života Pána Ježiša, biblické výjavy zo Starého a Nového zákona. Vzácnou relikviou je reverenda, ktorú mal Ján Pavol II. oblečenú pri atentáte 13. 5. 1981. Dolný kostol s ôsmimi oratóriami a siedmimi kaplnkami sa nazýva aj kostolom relikvií, lebo ukrýva viaceré relikvie poľského pápeža a iných svätcov. Na stenách sú vystavené predmety spojené so životom Jána Pavla II., obrazy svätcov, ktorých nebohý pápež svätorečil, ale aj obrazy, ktoré znázorňujú návštevy Jána Pavla II. pri rôznych mariánskych svätyniach. Pripomínajú hlbokú mariánsku úctu Karola Wojtyłu. (http://www.katolickenoviny.sk/33-2016-svatyna-sv-jana-pavla-ii-pripomina-odkaz-nebojte-sa/.)

Druhý deň našej púte sme strávili na ďalších milostivých miestach – Zebrzydowská kalvária, Wadowice, Krivá. Zebrzydowská kalvária je starobylé pútnické miesto, ktoré pochádza zo zač. 17. stor. a spája hlboké duchovné poslanie s krásou prírody. Jeho súčasťou je Bazilika Panny Márie Anjelskej, kláštor benediktínov a komplex 42 kaplniek a kostolíkov. Uvedené kaplnky a kostolíky sú umiestnené v okolitých lesoch a lúkach a odrážajú topografiu Jeruzalema podľa textov evanjelií. Znázorňujú dve cesty – Krížovú cestu Pána Ježiša a Cestu života Panny Márie. Počas veľkonočných sviatkov sa na tejto kalvárii každoročne konajú hrané pašie. V bočnej kaplnke Baziliky Panny Márie Anjelskej je umiestnený obraz Panny Márie Kalvárskej. Tento obraz pochádza z polovice 17. stor.  Majitelia obrazu, Stanislav a Alžbeta Paszkowski, si na ňom 3. mája 1641 všimli stekajúce krvavé slzy, obraz preniesli do spomínanej baziliky. Poliaci prejavujú Panne Márii Kalvárskej mimoriadnu úctu. Uvedené pútnické miesto často navštevoval sv. Ján Pavol II. Keď mu ako 9-ročnému umrela mama, jeho otec ho zobral na Zebrzydowskú kalváriu pred obraz Panny Márie Kalvárskej a povedal mu, že odteraz bude Panna Mária jeho mamou. Sv. Ján Pavol II. často navštevoval tieto miesta ako mladík, ale tiež ako biskup. Na týchto svätých miestach sa modlil, rozjímal o umučení Pána Ježiša, zveroval do rúk Panny Márie svoje plány, tu hľadal odpovede a riešenia aktuálnych problémov.

V tomto komplexe sme boli ubytovaní. Mali sme možnosť byť účastní pobožnosti pred obrazom Plačúcej Panny Márie. V bočnej kaplnke baziliky sme sa zúčastnili na slávení sv. omše a v areáli Zebrzydowskej kalvárie sme sa pomodlili krížovú cestu so sv. sr. Faustínkou.

Wadowice, rodné mesto sv. Jána Pavla II., sú od Zebrzydowskej kalvárie vzdialené len 15 km. Najprv sme navštívili Kostol zasvätený sv. Petrovi, apoštolovi. Kostol bol postavený v r. 1986 – 1991 ako votívny dar Bohu za zvolenie Karola Wojtylu do pápežského úradu a ako poďakovanie za jeho záchranu na Námestí sv. Petra pri atentáte.  Pomodlili sme sa Korunku Božieho milosrdenstva, uctili si sochu Fatimskej Panny Márie. V centre mesta sa vedľa rodného domu Jána Pavla nachádza bazilika minor, farský Kostol zasvätený Panne Márii. V priestoroch farského kostola sme si v pápežskej kaplnke uctili relikviu krvi Jána Pavla II., ktorú mu odobrali v deň jeho smrti. Mali sme príležitosť na osobnú modlitbu v kaplnke s obrazom Matky ustavičnej pomoci, pred vyloženou Sviatosťou oltárnou. Boli sme pri krstiteľnici, v ktorej bol sv. Ján Pavol II. v roku 1920 pokrstený. Sú tam napísané slová: „Na tomto mieste sa všetko začalo.“ V ďalšej kaplnke sme si mohli uctiť relikvie sv. Pátra Pia a Maximiliána Kolbeho. Počas rozchodu sme ochutnali „kremóvku papiezsku“. Naše putovanie ešte pokračovalo, ale už na území Slovenska. Cestou domov sme navštívili farský kostol v Krivej, ktorý je zasvätený sv. Jozefovi. Oravská dedinka Krivá je rodnou obcou slovenskej blahoslavenej sr. Zdenky Schellingovej. V kostole sa nachádza socha bl. Zdenky v nadživotnej  veľkosti. Tu sme sa pomodlili sv. ruženec a uctili sme si relikviu bl. sr. Zdenky. Zdenka Schelingová je prvá blahoslavená žena v novodobých dejinách Slovenska. Bola rehoľníčkou, ktorá pracovala v Štátnej nemocnici v Bratislave. Keďže v r. 1952 pomohla pri úteku kňazovi Štefanovi Koštialovi a trom bohoslovcom, bola niekoľko mesiacov tvrdo vypočúvaná, väznená a mučená. Za velezradu bolo v tom istom roku odsúdená na 12 rokov väzenia a 10 rokov straty občianskych práv. Prešla viacerými väznicami. Väzenia a mučenie podlomili jej zdravie. V apríli 1955 musela byť podmienečne so smrteľnou diagnózou prepustená na slobodu. Bola prijatá ako pacientka do trnavskej nemocnice, kde 31. júla zomrela. Za blahoslavenú vyhlásil pápež Ján Pavol II. Zdenku Schelingovú počas svojej tretej návštevy Slovenska v septembri 2003.

Veľké ďakujem patrí Nebeskému Otcovi a Matke Božej za milosť zúčastniť sa farskej púte, sv. Jánovi Pavlovi, sv. sr. Faustínke, bl. sr. Zdenke za vyprosené milosti a požehnanie od Pána. Ďakujem patrí nášmu p. farárovi I. Barusovi za organizáciu a sprevádzanie, za sprostredkovanie milostí a udelené nespočítateľné požehnania. Tiež p. O. Drozdovej za pomoc pri organizovaní púte. Poďakovanie za bezpečnú a bezproblémovú dopravu patrí aj cestovnej kancelárii Krištof Tour.

Odišli sme z týchto svätých miest hlboko zasiahnutí Božou milosťou, pokojom, s radosťou v srdciach a rozhodnutí stále viac sa spájať s Pánom Ježišom a Jeho milosrdnou láskou ku všetkým ľuďom. Nech nám svätci, s ktorých zvláštnou prítomnosťou, svätosťou  a myšlienkami sme sa stretli, vyprosia vytrvalosť v dobrom, odhodlanosť v nasledovaní Pána a rastúcu túžbu po svätosti.

 

Článok pripravila Štefánia Vymislická