Pochválený buď Pán Ježiš Kristus. Ave Mária.

Dnes, v piatok 24.2.2023, sa uskutoční tichá online adorácia od 12:00 poludnia do soboty 12:00 poludnia prostredníctvom nášho online vysielania z farnosti Dojč, pre prípadných ďalších záujemcov, ktorí by chceli dlhodobejšie sledovať program z našej farnosti, je potrebná registrácia na www.vysielanie.faradojc.sk. AKTUÁLNE OKNO S VYSIELANÍM NÁJDETE NA KONCI ČLÁNKU.

V rámci adorácie bude o 15:00 hod. odvysielaná korunka Božieho milosrdenstva. Prestávka bude od 17:30 hod. do 19:30 hod., keď bude vysielaná svätá omša so záverečným požehnaním s relikviou blahoslavenej sestry Zdenky Šelingovej, a tiež o 21:00 hod., keď bude vysielaná 33-dňová príprava na zasvätenie sa svätému Jozefovi.

Eucharistická adorácia bude obetovaná na úmysel za odvrátenie skazy, nešťastia a vojny na príhovor Matky, Panny Márie, Kráľovnej pokoja a patriarchu a ochrancu svätého Jozefa.

Dnešný deň je výročným dňom začiatku vojenského konfliktu na Ukrajine a Duch Svätý nás volá do modlitby, aby sa z tohto konfliktu nerozvinulo väčšie medzinárodné nešťastie, dokonca s použitím jadrových alebo iných zbraní hromadného ničenia, čo nikto nemôže zaručiť, iba Božia pomoc a ochrana.

Preto nás Duch Svätý volá, aby sme priniesli obetu modlitby a klaňania sa, adorácie na tieto úmysly a vyprosovali dar pokoja a obrátenia sŕdc jednotlivých národov k Bohu ako k svojmu Pánovi a uznanie Jeho zákona a slova za nemenné a fundamentálne.

Prosím, nájdime si čas pre Pána pánov a Kráľa kráľov v malej bielej svätej Hostii, v prítomnosti a za pomoci Panny Márie, svätého Jozefa a anjelov modlitby a adorácie.

Zároveň veľmi prosím ľudí, ktorí sú ochotní k modlitbám a obetám, aby veľmi často organizovali modlitbové aktivity na tieto úmysly vo svojich rodinách či spoločenstvách. Budúcnosť bude závisieť od obrátenia srdca k Bohu každého jedného z nás.

Mnohí ľudia zastávajú postoj, že takéto prosby sú strašením a nemáme sa im venovať. Proti tomu tu stoja fakty, že jadrový arzenál jednotlivých veľkých národov sa aktivuje a je kedykoľvek pripravený na použitie. V minulosti sa naši predkovia vždy úpenlivo modlili a vyprosovali Božiu pomoc.

Prekonajme teda zastretosť, ktorá nám neumožňuje vidieť realitu, či už materiálne viditeľnú alebo tú neviditeľnú duchovnú, takú, aká v skutočnosti je. Pasivita, ľahostajnosť, benevolencia a falošný pokoj sú prekážkou k Božím darom, ktoré by sme si mohli vyprosiť. Práve teraz, počas pôstu, je čas úpenlivých prosieb a volania k Pánovi.

Prosím, nájdime si čas pre Pána počas tejto 24-hodinovej adorácie.

V sobotu večer o 18:00 hod. a v nedeľu o 10:30 hod. bude na tento úmysel slávená svätá omša, pri ktorej bude aj špeciálny príhovor na túto tému. Tí, ktorí sú chorí v domácnostiach, prosím, spojte sa s nami na úmysel vyprosenia ochrany pred skazou, nešťastím a vojnou a vyprosenia daru pokoja.

Táto výzva nie je nijako politicky motivovaná ani nie je jej ambíciou prikláňať sa k niektorej z politických strán alebo šíriť politické názory. Táto výzva je úplne duchovná, motivovaná modlitbou Otče náš, v ktorej sa nachádzajú výzvy: „príď, kráľovstvo Tvoje“, „chlieb náš každodenný, daj nám dnes“ a „zbav nás Zlého“.

Odmietam akékoľvek zaraďovanie do akejkoľvek politickej strany alebo skupiny a zostávam v úlohe duchovného pastiera, ktorá mi bola zverená. S prianím Božieho požehnania

pán farár Ivan Barus