3x Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty!

Drahá Matka, Panna Mária, ty si počúvala Božie slová, premýšľala o nich a zachovávala ich vo svojom srdci (porov. Lk 2, 19). Prosím ťa, pomôž aj mne pochopiť tieto slová.


Jakubov list   −   Jak 1, 12-18

Blahoslavený muž, ktorý vydrží skúšku, lebo keď sa osvedčí, dostane veniec života, ktorý Boh prisľúbil tým, čo ho milujú.

Nech nik v pokušení nehovorí: „Boh ma pokúša.“ Veď Boha nemožno pokúšať na zlé a ani on sám nikoho nepokúša.

Ale každého pokúša vlastná žiadostivosť, ktorá ho zachvacuje a zvádza. Žiadostivosť potom, keď počne, porodí hriech, a keď je hriech dokonaný, splodí smrť.

Nemýľte sa, bratia moji milovaní! Každý dobrý údel, každý dokonalý dar je zhora, zostupuje od Otca svetiel, u ktorého niet premeny ani zatmenia z obratu. On nás zo svojej vôle zrodil slovom pravdy, aby sme boli ako prvotiny jeho stvorenia.


Zamyslenie

Chvíľa na zamyslenie. Môžem si položiť napríklad tieto otázky: Čo mi chce Boh povedať? Ako sa táto situácia v Božom slove dotýka môjho života?

Čo znamená vydržať skúšku? Znamená to neutiecť zo situácie a okolností, v ktorých som, ale riešiť ich s Božou múdrosťou, vytrvalosťou a trpezlivosťou. Znamená to nezložiť z pleca kríž, ktorý na mňa doľahol. Predstavme si, čo by sa stalo, ak by Pán Ježiš Kristus v polovici krížovej cesty povedal: ja sa vzdávam, robte si čo chcete, vykupiteľské dielo je príliš ťažké, ja to všetko nechávam tak. Vydržať skúšku znamená s Božou múdrosťou cez ňu prejsť a zostať verný Bohu.

Svätý apoštol Jakub ešte hovorí, že žiadostivosť počne a porodí hriech. A keď je hriech dokonaný, splodí smrť. Ako môžme tomu porozumieť? Tak, že pokušenie sa ešte nerovná hriechu. Pokušenie je ponuka spáchať hriech, ale rozhoduje naša slobodná vôľa. Vtedy je hlavné, aby sme nedali súhlas slobodnej vôle s rôznymi formami pokušenia, ktoré na nás doliehajú. Väčšina pokušení, ako o tom hovoria púštni otcovia sa odohráva na úrovni mysle. Čiže musíme byť ostražití, aby sme nedávali súhlas myšlienkam pochádzajúcim zo žiadostivosti a od Zlého priamo. Dokonca pri kanonáde týchto myšlienkových pokušení, aby sme ich úplne ignorovali. Ten, kto dáva vedomí a dobrovoľný súhlas pokušeniu, pácha hriech. Keď je hriech opakovaný, naberá jeho moc na intenzite nad dušou. Tak sa napríklad môžem stať alkoholikom a táto neresť potom môže nabrať veľmi veľkú intenzitu. Apoštol Jakub hovorí, že keď je hriech dokonaný, splodí smrť. To znamená, že oddiali človeka od posväcujúcej milosti a privedie ho do stavu smrteľného hriechu. Ešte horšie je stav permanentného a opakovaného smrteľného hriechu. A tak sú ľudia, ktorí roky rokúce žijú v takomto stave a sila hriechu, sila neresti ich drží ďaleko od prosby o Božie milosrdenstvo. Vtedy prichádzajú aj samospravedlňujúce myšlienky: ja nič zlé nerobím, nikomu neubližujem, Boh je predsa milosrdný, nikoho som nezabil… a sila hriechu utvrdzuje človeka v pýche a zatvrdzuje srdce a privádza ho do nekajúcnosti. Vtedy je tu hrozba definitívnej duchovnej smrti, a to je večné zatratenie – peklo. Tento rozsudok duša podľa Katechizmu Katolíckej cirkvi dostáva vtedy, keď zomrieme v stave smrteľného hriechu, ktorý sme neoľutovali a keď nedosiahneme Božiu milosrdnú lásku vinou našej slobodnej vôle (porov. KKC 1033). Anjelskí učiteľ svätý Tomáš Akvinský a patrón učiteľov morálnej teológie svätý Alfonz Mária de Liguori hovoria, že postupná sila opakovaného hriechu znecitlivuje svedomie až po takú mieru, kedy človek zo svojej vlastnej vôle riskuje to, že v konkrétnej chvíli, keď to bude najviac potrebné, nebude schopný ľutovať, pretože ho premôže benevolencia, zatemnenie rozumu a oslabenie vôle (porov. dielo Vo svetle večnosti; Rim 1, 24n.). Preto je tak veľmi dôležité NEKOKETOVAŤ S POKUŠENIAMI A HRIECHOM hneď v zárodku. S ohňom sa totiž nerado zahrávať.

Otázky na zamyslenie: Mám tendenciu utekať so životných skúšok? Snažím sa vyprosovať si Božiu múdrosť, aby som vedel ako skúškou prejsť? Prosil som Boha o odpustenie ak som zo skúšok utekal? Nemám v živote zadné dvierka otvorené nejakému hriechu? Neholdujem dákej neresti? Ak mám s nejakou problém, snažím sa to riešiť? Nevzdávam to a nepoddávam sa tomu? Nenaberá sila opakovaného hriechu vládu nado mnou? Nemal som sebaospravedlňujúce myšlienky keď som skutočne upadal do neresti? Verím, že s pomocou Božou sa môžem z neresti vyslobodiť?


Sladký Duchu Svätý, ďakujem ti za tieto slová. Ďakujem ti, že dávaš svetlo do môjho života. Prežiar ho, osvieť ho s zapáľ mi srdce. Pomôž mi spolupracovať s tebou.

Drahá Matka, Panna Mária sprevádzaj ma, prosím, na každom kroku môjho života. Ty, ktorá si zachovávala Pánove slová vo svojom srdci, pomôž mi, stvárniť ich aj v tom mojom. Amen.

3x Sláva Otcu


Nech Vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý +. Amen.

Požehnaný deň Vám želám,

Ivan Barus

správca farnosti