3x Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty!

Drahá Matka, Panna Mária, ty si počúvala Božie slová, premýšľala o nich a zachovávala ich vo svojom srdci (porov. Lk 2, 19). Prosím ťa, pomôž aj mne pochopiť tieto slová.


Prvá kniha kráľov   −   1 Kr 2, 1-4. 10-12

Keď sa priblížil deň Dávidovej smrti, prikázal svojmu synovi Šalamúnovi: „Ja nastupujem cestu každého pozemšťana; ty buď silný, buď muž a zachovávaj rozhodnutia Pána, svojho Boha, kráčaj po jeho cestách a dodržuj jeho zákony, príkazy, ustanovenia a výroky, ako sú napísané v Mojžišovom zákone, aby sa ti darilo všetko, čo podnikneš, a všade, kam sa obrátiš; aby Pán potvrdil svoje slovo, ktoré povedal o mne: ‚Ak si budú tvoji synovia dávať pozor na svoje cesty a budú verne celým srdcom i celou dušou kráčať predo mnou, nikdy nebude odstránený tvoj potomok z trónu Izraela.‘“

Potom Dávid usnul so svojimi otcami a pochovali ho v Dávidovom meste. Dávid kraľoval nad Izraelom štyridsať rokov: v Hebrone kraľoval sedem rokov, v Jeruzaleme tridsaťtri rokov.

Na trón svojho otca Dávida nastúpil Šalamún a veľmi sa upevnilo jeho kráľovstvo.


Zamyslenie

Chvíľa na zamyslenie. Môžem si položiť napríklad tieto otázky: Čo mi chce Boh povedať? Ako sa táto situácia v Božom slove dotýka môjho života?

Ľudia, ktorí prežili v živote veľmi veľa a odchádzajú z tohto sveta do večnosti väčšinou hovoria tie najdôležitejšie odkazy pred svojou smrťou. Tak hovoril na sklonku svojho života, po prijatí toľkých Božích milostí i toľkých svojich prehreškoch najväčší kráľ Izraela – Dávid, svojmu synovi Šalamúnovi. Jeho testament znamenal: kráčaj cestami Božími, dodržuj nariadenia a príkazy svojho Boha, dávaj pozor na svoje cesty, buď verný Bohu celým srdcom i celou dušou…

Veľmi veľakrát sa mi natíska otázka, či rozmýšľame iba pozemskou logikou alebo zvažujeme aj logiku večného života. Zdá sa mi, že veľmi veľa ľudí si vôbec neuvedomuje to, že kráčať Božími cestami, zostávať vernými Bohu celým srdcom, skutočne prináša požehnanie. Boh nám nesľúbil, že nebudeme mať problémy alebo skúšky, ale povedal, že vernosť Bohu a jeho zákonu prináša požehnanie. Svätá rodina: Ježiš, Mária, Jozef mala problémy, dokonca bola prenasledovaná Herodesom, musela utekať do Egypta, ale uprostred týchto skúšok bola požehnávaná nesmiernym požehnaním a prítomnosťou Božieho syna. Naopak, vidíme, že aj hriech prináša dôsledky: koľko rozbitých manželstiev, rodín, koľko neverností, násilia, preklínaní, zlorečení, hádok…, a to všetko často zanecháva dôsledky v rovine materiálnej i duchovnej (nemyslím tým tzv. rodové koreňe, ku ktorej KBS vydala príslušnú inštrukciu). Musíme si vybrať čo chceme: či vernosť Bohu a jeho zákonu a ovocie požehnania alebo hriech a jeho ovocie. Ak si vieme spočítať peniaze, prečo si nevieme spočítať ako si nakloniť Božiu priazeň, keď o nej hovorí celá Biblia?

Otázky na zamyslenie: Verím, že tu fungujú určité nadprirodzené princípy o dôsledkoch vernosti Bohu a dôsledkoch páchania hriechu? Rozmýšľam iba logikou peňazí alebo aj logikou večného života? Začal som niekedy uvažovať nad tým, čo v mojej rodine, mojom manželstve prináša požehnanie? Rozmýšľal som nad tým, čo v mojom živote a mojej rodine Božie požehnanie blokuje a ktoré hriechu majú u nás najväčšie dôsledky?


Sladký Duchu Svätý, ďakujem ti za tieto slová. Ďakujem ti, že dávaš svetlo do môjho života. Prežiar ho, osvieť ho s zapáľ mi srdce. Pomôž mi spolupracovať s tebou.

Drahá Matka, Panna Mária sprevádzaj ma, prosím, na každom kroku môjho života. Ty, ktorá si zachovávala Pánove slová vo svojom srdci, pomôž mi, stvárniť ich aj v tom mojom. Amen.

3x Sláva Otcu


Nech Vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý +. Amen.

Požehnaný deň Vám želám,

Ivan Barus

správca farnosti