3x Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty!

Evanjelium podľa Jána   −   Jn 1, 19-28

Toto je Jánovo svedectvo: Keď Židia z Jeruzalema poslali k nemu kňazov a levitov, aby sa ho pýtali: „Kto si ty?“, on vyznal a nič nezaprel. Vyznal: „Ja nie som Mesiáš.“

„Čo teda,“ pýtali sa ho, „si Eliáš?“

Povedal: „Nie som.“

„Si prorok?“

Odpovedal: „Nie.“

Vraveli mu teda: „Kto si? Aby sme mohli dať odpoveď tým, čo nás poslali. Čo hovoríš o sebe?“

Povedal: „Ja som hlas volajúceho na púšti: ‚Vyrovnajte cestu Pánovi,‘ ako povedal prorok Izaiáš.“

Tí vyslaní boli spomedzi farizejov. A pýtali sa ho: „Prečo teda krstíš, keď nie si Mesiáš ani Eliáš ani prorok?“

Ján im odpovedal: „Ja krstím vodou. Medzi vami stojí ten, ktorého nepoznáte. On prichádza po mne a ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi.“

To sa stalo v Betánii za Jordánom, kde Ján krstil.

Zamyslenie

Chvíľa na zamyslenie. Môžem si položiť napríklad tieto otázky: Čo mi chce Boh povedať? Ako sa táto situácia v Božom slove dotýka môjho života?

Svätý Ján Krstiteľ veľmi dobre pochopil a prijal úlohu, ktorú mu Boh v živote dal, a to – byť predchodcom Božieho Syna a obetovať svoj život z lásky k nemu. On veril, že od toho, ktorému pripravuje cestu, raz dostane večnú odmenu. Preto sa nebál ohlasovať jeho pravdu aj pred kráľom Herodesom, keď bol vo väzení v jeho paláci. Svätý Ján Krstiteľ vyplnil úlohu, ktorú od Boha v živote dostal. Vzdal sa oslavovania svojej vlastnej osoby a sústredenia sa na svoju vlastnú osobu a pochopil, že jeho šťastie, pokoj, radosť spočíva vo vyplnení Božieho plánu s jeho životom. Ten, ktorému pripravoval cestu, Boží syn a náš Pán Ježiš Kristus ho neskôr odmenil a obdaroval večnou slávou, pretože on bol ochotný vzdať sa oslavovania svojej vlastnej osoby. Preto ho Boh oslávil večnou slávou v nebi i časnou slávou na zemi.

Otázky na zamyslenie: Pýtam sa Ducha Svätého aký plán má Boh s mojím životom? Snažím sa spoznávať Božiu vôľu? Som seba stredný? Potrpím si na to, aby ma ľudia chválili, aby som bol uznávaný a docenený? Neprisvojujem si slávu a zásluhy, ktoré patria Bohu? Uvedomujem si, že bez Boha nie som schopný nič urobiť (porov. Jn 15,5).

Sladký Duchu Svätý, ďakujem ti za tieto slová. Ďakujem ti, že dávaš svetlo do môjho života. Prežiar ho, osvieť ho s zapáľ mi srdce. Pomôž mi spolupracovať s tebou.

Drahá Matka, Panna Mária sprevádzaj ma, prosím, na každom kroku môjho života. Ty, ktorá si zachovávala Pánove slová vo svojom srdci, pomôž mi, stvárniť ich aj v tom mojom. Amen.

3x Sláva Otcu

Nech Vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý +. Amen.

Požehnaný deň Vám želám,

Ivan Barus

správca farnosti