3x Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty!

Kniha Sudcov   −   Sdc 13, 2-7. 24-25a

V tých dňoch bol istý muž zo Saray, z kmeňa Dan, volal sa Manue. Jeho manželka bola neplodná. Zjavil sa jej Pánov anjel a povedal: „Hľa, si neplodná a bez detí; no počneš a porodíš syna. Dávaj teda pozor: nepi víno ani iný opojný nápoj a nejedz nič nečisté. Lebo počneš a porodíš syna, ktorého hlavy sa britva nedotkne: chlapec bude už od materského lona zasvätený Bohu a on začne vyslobodzovať Izraela z ruky Filištíncov.“

Ona prišla k svojmu mužovi a povedala mu: „Prišiel ku mne Boží muž, vyzeral ako Pánov anjel a vzbudzoval hrôzu. Nepýtala som sa ho, odkiaľ je, a ani on mi neprezradil svoje meno. Povedal mi: ‚Hľa, počneš a porodíš syna. Dávaj pozor: nepi víno ani iný opojný nápoj a nejedz nič nečisté. Lebo chlapec bude už od materského lona zasvätený Bohu až do dňa svojej smrti.‘“

I porodila syna a dala mu meno Samson. Chlapec rástol a Pán ho požehnával. A začal v ňom pôsobiť Pánov duch.

Zamyslenie

Chvíľa na zamyslenie. Môžem si položiť napríklad tieto otázky: Čo mi chce Boh povedať? Ako sa táto situácia v Božom slove dotýka môjho života?

Pánov anjel radil Manueho manželke, aby dávala pozor na dieťa, ktoré sa počalo v jej lone. Mala si dávať pozor na alkohol, na hriech (v ponímaní Starého zákona bolo predobrazom hriechu jesť nečisté jedlo, čo malo Izraelitov vychovávať k návyku disciplinovanosti. Svätý apoštol Pavol to výslovne hovorí v slovách: „Vyčistite starý kvas…“ (porov. 1 Kor 5,7). Anjel pokračoval: „Chlapec bude už od materského lona zasvätený Bohu…“. To znamená, že matky si musia dávať pozor na dieťa, ktoré sa počne v ich lone. Treba si dávať pozor na úrovni fyzickej i duchovnej. Na úrovni fyzickej musí žena brať ohľad na dieťa v stravovaní, nemala by používať jedlo a nápoje, ktoré škodia, mala by si dávať pozor na prudké pohyby, nenosiť ťažké veci a pod. Jednoducho mať zodpovednosť za život, ktorý jej Pán zveril.

Duchovne je dieťa Boží dar. Najlepšie je, aby každé dieťa bolo od materského lona zasvätené Pánovi, v zmysle, aby mu čo najviac patrilo aj prostredníctvom spôsobu života jeho rodičov. Zasvätiť znamená patriť. Dieťatko má dušu stvorenú Stvoriteľom neba i zeme a už od momentu počatia je ľudskou bytosťou. Táto duša je veľmi citlivá na Božiu milosť alebo hriešnosť. Preto majú rodičia, matka i otec, mimoriadnu duchovnú zodpovednosť pred Bohom za im zverený život. Dieťa patrí v prvom rade Bohu, ktorý je darcom a pánom života. Mali by teda uznať primát Božieho otcovstva voči dieťaťu a stať sa služobníkmi Boha prijatím úlohy rodiča. Boh si ich chce použiť ako svoje nástroje. Preto musia dávať pozor na dušu dieťatka, ktorá je veľmi citlivá už od momentu počatia. Svätý život rodičov posväcuje i dieťa a naopak hriešnosť rodičov blokuje Božie požehnanie pre dieťa. Preto by mali urobiť maximum pre svoje dieťa v tejto oblasti. Mali by pamätať na to, že sa raz budú zodpovedať za Boží dar dieťaťa, pretože Pán Ježiš povedal: „Kto mnoho dostal, od toho sa bude mnoho požadovať, a komu veľa zverili, od toho budú viac žiadať“ (Lk 12, 48b).

Otázky na zamyslenie: Ako sa starám o svoje telo? Vážim si ho a upravujem životosprávu tak, aby mi pomohla aj vzhľadom na dušu? Ako si vážim svoju dušu? Duše svojich detí a vnúčat? Uznávam primát Božieho otcovstva, že je ich Stvoriteľom a Otcom a ja sa mám stať jeho nástrojom? Pýtam sa, čo si Boh praje pre moje deti a vnúčatá?

Sladký Duchu Svätý, ďakujem ti za tieto slová. Ďakujem ti, že dávaš svetlo do môjho života. Prežiar ho, osvieť ho s zapáľ mi srdce. Pomôž mi spolupracovať s tebou.

Drahá Matka, Panna Mária sprevádzaj ma, prosím, na každom kroku môjho života. Ty, ktorá si zachovávala Pánove slová vo svojom srdci, pomôž mi, stvárniť ich aj v tom mojom. Amen.

3x Sláva Otcu

Nech Vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý +. Amen.

Požehnaný deň Vám želám,

Ivan Barus

správca farnosti