3x Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty!

Drahá Matka, Panna Mária, ty si počúvala Božie slová, premýšľala o nich a zachovávala ich vo svojom srdci (porov. Lk 2, 19). Prosím ťa, pomôž aj mne pochopiť tieto slová.


Druhá kniha Samuelova   −   2 Sam 24, 2. 9-17

Kráľ Dávid povedal Joabovi a veliteľom svojho vojska, čo boli s ním: „Choďte po všetkých kmeňoch Izraela od Danu až po Bersabe a spočítajte ľud; chcem poznať jeho počet.“ A Joab odovzdal kráľovi výsledky sčítania ľudu; v Izraeli napočítali osemstotisíc bojaschopných mužov, ktorí narábajú mečom, a u Júdu päťstotisíc bojovníkov. Ale keď bol ľud spočítaný, rozbúšilo sa Dávidovi srdce a povedal Pánovi: „Veľmi som zhrešil týmto skutkom. Ale teraz, prosím, Pane, odpusť neprávosť svojho sluhu, lebo som konal veľmi hlúpo.“

Keď Dávid ráno vstal, Pán prehovoril k prorokovi Gadovi, Dávidovmu vidcovi: „Choď a povedz Dávidovi: Toto hovorí Pán: Tri možnosti ti dávam na voľbu; vyber si, čo chceš, čo mám na teba dopustiť.“

Gad išiel k Dávidovi a oznámil mu: „Buď bude v tvojej krajine tri roky hlad, alebo budeš tri mesiace utekať pred svojimi nepriateľmi a oni ťa budú prenasledovať, alebo bude tri dni mor v tvojej krajine. Dobre si to rozmysli a povedz, čo mám odpovedať tomu, ktorý ma poslal.“ Dávid povedal Gadovi: „Veľmi úzko mi je, ale lepšie padnúť do ruky Pána – lebo on je veľmi milosrdný –, ako padnúť do rúk človeka!“

Dávid si vybral mor; bola práve žatva. Pán dopustil mor na Izraela od rána až do určeného času. Od Danu po Bersabe zomrelo z ľudu sedemdesiattisíc mužov.

Keď anjel vystrel ruku nad Jeruzalem, aby ho zničil, Pána pohlo utrpenie a povedal anjelovi, ktorý hubil ľud: „Dosť už; zadrž svoju ruku!“

Pánov anjel bol práve pri humne Jebuzejčana Areunu. Keď Dávid videl anjela, čo zabíjal ľud, povedal Pánovi: „Ja som zhrešil, ja som sa dopustil zločinu. Ale tieto ovečky čože urobili? Prosím, nech sa tvoja ruka obráti proti mne a proti domu môjho otca.“


Zamyslenie

Chvíľa na zamyslenie. Môžem si položiť napríklad tieto otázky: Čo mi chce Boh povedať? Ako sa táto situácia v Božom slove dotýka môjho života?

Najväčší a najslávnejší kráľ Izraela Dávid mal aj svoje chyby a prehrešky. Zhrešil s manželkou svojho vojaka a potom zariadil jeho odstránenie a následne sa začal spoliehať na svoje vlastné sily a počet bojaschopných mužov a nie na silu Pána svojho Boha. On totiž vydobýjal víťazstvo aj s veľmi malým počtom vojakov, aby ukázal svoju absolútnu zvrchovanosť, moc a vládu. Kráľ Dávid v istom okamihu podľahol slabosti nedôvery a chcel poznať silu svojho vojska v závislosti od jeho počtu a tým sa prehrešil proti Pánovi svojmu Bohu.

Z toho plynie veľké ponaučenie – nikdy sa nespoliehať iba na prirodzený princíp, aj keď je potrebné ho neustále brať do úvahy, ale dôverovať aj v nadprirodzený Boží zásah. Práve v týchto momentoch sa Boh veľmi oslavuje tým, že nám dáva dôkazy o svojej existencii a moci a často zahanbuje ľudský rozum, ktorý by ho chcel vytesniť možnosť jeho nadprirodzeného pôsobenia. Preto skutočné a autentické zázraky tak veľmi priťahujú človeka, pretože jasne poukazujú nato, že Boh musí existovať, keď neexistuje prirodzená príčina, ktorá by zázrak mohla vykonať.

Na druhej strane chybou by bolo opovážlivo sa spoliehať iba na nadprirodzené Božie zásahy a nevyužiť aj prirodzené prostriedky, ktoré nám Pán dáva. Správny spôsob je využiť prirodzené prostriedky, ktoré nám Pán ponúka, ale neustále mať na pamäti a dôverovať v jeho nadprirodzenú pomoc a zásah. Boh odmieňa aj na základe viery a dôvery v jeho nadprirodzenú pomoc, aj keby sa neuskutočnila (porov. Gal 3, 11; Mt 8, 23-27).

Otázky na zamyslenie: Spolieham sa aj ja iba na prirodzené prostriedky pomoci? Verím, že Boh môže vykonať aj zázrak? Nezanedbávam hlavne v úspechoch nezabúdať, že úspech závisí od Božej pomoci a nielen od mojich schopností? Nestrácam vieru a dôveru, keď sa zázrak nestane? Naopak, nie som lenivý využiť aj prirodzené prostriedky pomoci a očakávam od Pána iba nadprirodzený zásah?


Sladký Duchu Svätý, ďakujem ti za tieto slová. Ďakujem ti, že dávaš svetlo do môjho života. Prežiar ho, osvieť ho s zapáľ mi srdce. Pomôž mi spolupracovať s tebou.

Drahá Matka, Panna Mária sprevádzaj ma, prosím, na každom kroku môjho života. Ty, ktorá si zachovávala Pánove slová vo svojom srdci, pomôž mi, stvárniť ich aj v tom mojom. Amen.

3x Sláva Otcu


Nech Vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý +. Amen.

Požehnaný deň Vám želám,

Ivan Barus

správca farnosti