3x Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty!

Drahá Matka, Panna Mária, ty si počúvala Božie slová, premýšľala o nich a zachovávala ich vo svojom srdci (porov. Lk 2, 19). Prosím ťa, pomôž aj mne pochopiť tieto slová.


Druhá kniha Samuelova   −   2 Sam 7, 4-17

Nátanovi zaznelo Pánovo slovo: „Choď a povedz môjmu služobníkovi Dávidovi: Toto hovorí Pán: Ty mi chceš postaviť dom, v ktorom mám bývať? Nikdy som nebýval v dome odo dňa, keď som vyviedol synov Izraela z Egypta, až dodnes, ale putoval som v šiatrovom stánku. A keď som putoval po všetkých miestach so všetkými synmi Izraela, vari som povedal niektorému sudcovi Izraela, ktorému som prikázal viesť môj ľud, Izrael: Prečo ste mi nepostavili cédrový dom?

Preto teraz povieš môjmu služobníkovi Dávidovi: Toto hovorí Pán zástupov: Ja som ťa vzal z pastvín od oviec, aby si bol vodcom môjho ľudu, Izraela; a bol som s tebou pri všetkom, čo si podnikal. Pred tvojimi očami som vyhubil všetkých tvojich nepriateľov a zaistil som ti také meno, aké majú len najväčší na zemi. Svojmu ľudu, Izraelovi, určím miesto a zasadím ho tam. Tam bude bývať a nebude sa báť a ani zlosynovia ho už nebudú utláčať ako kedysi, v dňoch, keď som ustanovoval sudcov nad svojím ľudom, Izraelom.

Oslobodím ťa od všetkých tvojich nepriateľov a darujem ti pokoj. Pán ti oznamuje, že ti sám vybuduje dom, a až sa tvoje dni dovŕšia a ty sa uložíš na odpočinok k svojim otcom, ustanovím po tebe potomka, ktorý bude pochádzať z tvojich útrob, a upevním jeho kráľovstvo.

On postaví dom môjmu menu a ja upevním jeho kráľovský trón naveky. Ja mu budem otcom a on mi bude synom. Ak bude robiť zlo, budem ho trestať palicou muža a údermi synov človeka. Ale svoju milosť mu neodnímem, ako som ju odňal Saulovi, ktorého som odstránil spred teba. Tvoj dom a tvoje kráľovstvo budú trvať predo mnou naveky, tvoj trón bude upevnený navždy.“

A Nátan hovoril Dávidovi celkom podľa týchto slov a podľa tohoto videnia.


Zamyslenie

Chvíľa na zamyslenie. Môžem si položiť napríklad tieto otázky: Čo mi chce Boh povedať? Ako sa táto situácia v Božom slove dotýka môjho života?

Veľakrát bol prorok Nátan poslaný ku kráľovi Dávidovi, aby mu zvestoval Božie slovo. Kráľ Dávid bol nepochybne najslávnejším a najväčším kráľom Izraela v celej jeho histórii. Hoci mu Boh doprial toľko víťazstiev a toľko slávy, nedovolil mu vybudovať Jeruzalemský chrám, ktorý po ňom na pokyn Boží vystaval jeho syn Šalamún. Je to veľké svedectvo toho, že aj keď človek dosiahne s Božou pomocou veľmi veľa, musí neustále zostávať pokorný a poslušný voči Bohu, pretože všetko má od neho. Sláva a úspechy, hoci aj v duchovnom živote, v manželstve či rodine nikdy nemajú viesť k pýche či pocitu sebestačnosti alebo sebaistoty vzhľadom na Božiu milosť. Všetko je v ruke Pánovej, pred ktorým je najlepším postojom neustála bázeň pre Pánom, ktorá je veľkým darom Ducha Svätého. Nikdy sa preto nespoliehajme na seba samých alebo nezaspime po dosiahnutom úspechu, ale zostávajme v pokore pred Pánom.

Otázky na zamyslenie: Uvedomujem si, že všetko čo mám pochádza od Boha? Ďakujem denne Pánovi za jeho dobrodenia? Nepremáha ma pokušenie sebestačnosti a nezávislosti od Boha? Nezabúdam po dosiahnutom úspechu alebo chvíľach pokoja a radosti na Pána? Zostávam aj vtedy duchovne bdelý, aby ma náhodou vo chvíľach rozptýlenosti nepremohlo náhle pokušenie?


Sladký Duchu Svätý, ďakujem ti za tieto slová. Ďakujem ti, že dávaš svetlo do môjho života. Prežiar ho, osvieť ho s zapáľ mi srdce. Pomôž mi spolupracovať s tebou.

Drahá Matka, Panna Mária sprevádzaj ma, prosím, na každom kroku môjho života. Ty, ktorá si zachovávala Pánove slová vo svojom srdci, pomôž mi, stvárniť ich aj v tom mojom. Amen.

3x Sláva Otcu


Nech Vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý +. Amen.

Požehnaný deň Vám želám,

Ivan Barus

správca farnosti