3x Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty!

Drahá Matka, Panna Mária, ty si počúvala Božie slová, premýšľala o nich a zachovávala ich vo svojom srdci (porov. Lk 2, 19). Prosím ťa, pomôž aj mne pochopiť tieto slová.


Jakubov list   −   Jak 1, 19-27

Vedzte, bratia moji milovaní: každý človek má byť rýchly, keď treba počúvať, ale pomalý do reči a pomalý do hnevu, lebo človek v hneve nekoná, čo je spravodlivé pred Bohom. Preto odložte všetku nečistotu a akúkoľvek zlobu a v tichosti prijmite zasiate slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše. A slovo aj uskutočňujte, nebuďte len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba. Lebo kto iba počúva slovo a neuskutočňuje ho, podobá sa mužovi, čo si v zrkadle prezerá svoju prirodzenú tvár. Pozrie sa na seba, odíde a hneď zabudne, aký je. Ale kto sa zahľadí do dokonalého zákona slobody a vytrvá, kto nie je zábudlivý poslucháč, ale uskutočňovateľ diela, ten bude blahoslavený pre svoje skutky.

Ak si niekto myslí, že je nábožný, a nedrží si jazyk na uzde, ale klame sám seba, toho nábožnosť je márna. Čistá a nepoškvrnená nábožnosť pred Bohom a Otcom je: navštevovať siroty a vdovy v ich tiesni a zachovať sa nepoškvrneným od tohoto sveta.


Zamyslenie

Chvíľa na zamyslenie. Môžem si položiť napríklad tieto otázky: Čo mi chce Boh povedať? Ako sa táto situácia v Božom slove dotýka môjho života?

Rýchly do počúvania a pomalý do hnevu. S tým máme všetci problémy. Ale je to veľmi potrebné. Duch Svätý totiž pôsobí v hĺbke srdce keď je v pokoji. Preto si tento pokoj treba neustále chrániť. Je to vnútorný pokoj, hoci by rôzne veci a ľudia okolo nás boli hlučné. Tu ide o vnútornú zameranosť srdca na Božiu prítomnosť.

Keď sa náhodou stane, že podľahneme hnevu, napríklad pri provokácii, zistení podvodu, útoku na nás, pri manželských nezhodách, hneď sa musíme snažiť, aby sme v duši obnovili pokoj. Zrieknime sa vtedy hnevu a zlosti, nedajme priestor virtuálnym dialógom, ktoré sa na nás cez myšlienky tlačia, prosme aby znovu prišiel do situácie a srdca Duch pokoja Božieho.

Svätý Don Bosco mal zásadu, že keď ho niektorí chlapec alebo situáciu v oratóriu, ktoré spravoval veľmi rozčúlila, najskôr odišiel to „predýchať“, modlil sa, rozmýšľal a potom išiel situáciu riešiť.

Otázky na zamyslenie: Reagujem impulzívne pri prvej negatívnej vete, ktorá mi bola povedaná? Chránim si vnútorný pokoj? Nemám z minulosti duchovne nedoriešené situácie hnevu a zlosti s mnohými ľuďmi? Modlím sa a žehnám tých, ktorí mi ublížili?


Sladký Duchu Svätý, ďakujem ti za tieto slová. Ďakujem ti, že dávaš svetlo do môjho života. Prežiar ho, osvieť ho s zapáľ mi srdce. Pomôž mi spolupracovať s tebou.

Drahá Matka, Panna Mária sprevádzaj ma, prosím, na každom kroku môjho života. Ty, ktorá si zachovávala Pánove slová vo svojom srdci, pomôž mi, stvárniť ich aj v tom mojom. Amen.

3x Sláva Otcu


Nech Vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý +. Amen.

Požehnaný deň Vám želám,

Ivan Barus

správca farnosti