3x Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty!

Drahá Matka, Panna Mária, ty si počúvala Božie slová, premýšľala o nich a zachovávala ich vo svojom srdci (porov. Lk 2, 19). Prosím ťa, pomôž aj mne pochopiť tieto slová.


Prvá kniha kráľov   −   1 Kr 10, 1-10

Kráľovná zo Sáby počula o Šalamúnovom chýre – na česť Pánovho mena – a prišla ho skúšať zložitými otázkami. Prišla do Jeruzalema s veľkým sprievodom a bohatstvom. Ťavy niesli voňavky, veľké množstvo zlata a drahokamy. Prišla k Šalamúnovi a povedala mu všetko, čo mala na srdci. A Šalamún jej odpovedal na všetko, čo sa ho pýtala. Nebolo nič, čo by bolo ukryté pred kráľom, na čo by jej nebol vedel odpovedať.

Keď kráľovná zo Sáby spoznala hlbokú Šalamúnovu múdrosť a videla dom, ktorý postavil, jedlá na stole, príbytky jeho úradníkov, správanie a oblečenie jeho služobníkov, jeho nápoje a zápalné obety, ktoré v Pánovom dome prinášal, zatajil sa jej dych a povedala kráľovi: „Pravdivá bola správa, ktorú som vo svojej krajine počula o tebe a o tvojej múdrosti! A neverila som rečiam, ktoré som počula, kým som sama neprišla a na vlastné oči nevidela a nepresvedčila sa, že mi ani polovicu nepovedali: tvoja múdrosť a tvoje bohatstvo sú oveľa väčšie ako chýr, ktorý som počula.

Blažení sú tvoji ľudia, blažení títo sluhovia, ktorí sú stále pri tebe a počúvajú tvoju múdrosť. Nech je zvelebený Pán, tvoj Boh, ktorý si ťa obľúbil a posadil ťa na trón Izraela, pretože Pán miluje Izraela naveky a ustanovil ťa za kráľa, aby si vykonával právo a spravodlivosť.“

Potom dala kráľovi stodvadsať talentov zlata, veľké množstvo voňaviek a drahokamy. Nikto nikdy nedoniesol toľko voňaviek, ako dala kráľovná zo Sáby kráľovi Šalamúnovi.


Zamyslenie

Chvíľa na zamyslenie. Môžem si položiť napríklad tieto otázky: Čo mi chce Boh povedať? Ako sa táto situácia v Božom slove dotýka môjho života?

Boh obdaril kráľa Šalamúna nevídanou múdrosťou, ktorú obdivovali aj okolité národy, ako o tom svedčí kráľovná zo Sáby. Túto múdrosť získal na základe toho, že otvoril svoje srdce Bohu, prinášal mu obety a Pán mu odpovedal a pýtal sa ho, čo si žiada. On nežiadal egoistickým spôsobom, ale spôsobom, ktorý sa Bohu veľmi páčil. Žiadal si múdrosť, aby vedel kraľovať a spravovať početný ľud. Pán túto prosbu vypočul a nadelil mu veľa múdrosti. Žiaľ, neskôr sa tomuto daru spreneveril kvôli množstvu kráľovských žien, ktoré mal a modloslužbe, na ktorú ho zviedli.

Ako je aj dnes veľmi potrebné vyprosovať si skutočnú, pravú a nefalšovanú múdrosť od Boha, ktorá je aj jedným zo siedmych darov Ducha Svätého. Stelesnením tejto múdrosti je Pán Ježiš Kristus, on je vtelenou Múdrosťou. Týmto darom bola v najväčšej miere z ľudí naplnená Panna Mária, milosti plná. Vyprosovať si daru Božej múdrosti dnes, keď nám Pán dáva také množstvo techniky a posúva kvalitu života takými míľovými krokmi vpred. Dnes, keď sa tieto Božie dary môžu veľmi využiť, ale i zneužiť ak sa použijú proti Desatoru, ktoré ja nazývam receptom pre šťastie a radosť v živote človeka.

V minulosti človek možno vystačil s jednoduchým prístupom v jednoduchších podmienkach. Ale dnes sa musíme vysporiadať s omnoho zložitejšou realitou. Boh neodišiel preč, ako o tom hovorí filozofický smer deizmu, ale zvlášť dnes darúva rozšírenie poznania materiálnych vecí. S tým musí prísť aj rozšírenie poznania vo svete nadprirodzenom, rozšírenie poznania nášho Pána, jeho spôsobov, jeho slov, jeho pravdy a jeho lásky. Boh je nekonečne milostivý, dobrý a láskavý. Avšak táto láska ide v jeho pravde. Spoznávajme túto pravdu a ona nás oslobodí (porov. Jn 8, 32).

Otázky na zamyslenie: Vyprosoval som si už niekedy od Boha dar múdrosti? Som citlivý na to, čo ma chce Duch Svätý učiť cez rôzne situácie a okolnosti? Snažím sa vnímať jeho školu? Nie som príliš ponorený do víru každodenných povinností, že si nestačím veci premyslieť a pýtať sa Boha na jeho vôľu a usmernenie?


Sladký Duchu Svätý, ďakujem ti za tieto slová. Ďakujem ti, že dávaš svetlo do môjho života. Prežiar ho, osvieť ho s zapáľ mi srdce. Pomôž mi spolupracovať s tebou.

Drahá Matka, Panna Mária sprevádzaj ma, prosím, na každom kroku môjho života. Ty, ktorá si zachovávala Pánove slová vo svojom srdci, pomôž mi, stvárniť ich aj v tom mojom. Amen.

3x Sláva Otcu


Nech Vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý +. Amen.

Požehnaný deň Vám želám,

Ivan Barus

správca farnosti