3x Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty!

Drahá Matka, Panna Mária, ty si počúvala Božie slová, premýšľala o nich a zachovávala ich vo svojom srdci (porov. Lk 2, 19). Prosím ťa, pomôž aj mne pochopiť tieto slová.


Evanjelium podľa Jána   −   Jn 1, 35-42

Ján stál s dvoma zo svojich učeníkov. Keď videl Ježiša ísť okolo, povedal: „Hľa, Boží Baránok.“

Tí dvaja učeníci počuli, čo hovorí, a išli za Ježišom. Ježiš sa obrátil a keď videl, že idú za ním, opýtal sa ich: „Čo hľadáte?“

Oni mu povedali: „Rabbi – čo v preklade znamená: Učiteľ –, kde bývaš?“

Odpovedal im: „Poďte a uvidíte!“

Šli teda, videli, kde býva, a zostali v ten deň u neho. Boli asi štyri hodiny popoludní.

Jeden z tých dvoch, čo to počuli od Jána a nasledovali Ježiša, bol Ondrej, brat Šimona Petra. On hneď vyhľadal svojho brata Šimona a povedal mu: „Našli sme Mesiáša,“ čo v preklade znamená Kristus. A priviedol ho k Ježišovi.

Ježiš sa naňho zahľadel a povedal: „Ty si Šimon, syn Jánov, ale budeš sa volať Kéfas,“ čo v preklade znamená Peter.


Zamyslenie

Chvíľa na zamyslenie. Môžem si položiť napríklad tieto otázky: Čo mi chce Boh povedať? Ako sa táto situácia v Božom slove dotýka môjho života?

Svätý Ján Krstiteľ vyplnil Božie poslanie veľmi dokonale tým, že svojich učeníkov posiela za Božím synom, Božím Baránkom, ktorému pripravoval cestu. Nežiarlil na neho, neuzurpoval si právomoc a nadvládu nad svojimi učeníkmi, ale pokladal sa iba za nástroj Boží, ktorý keď vyplnil svoju úlohu, odovzdal ich tomu, komu patrili.

Keď to Jánovi učeníci počuli, išli za Pánom Ježišom a pocítili túžbu zostať s ním. Preto sa ho pýtali: Rabbi, kde bývaš? V tej otázke bolo skryté – radi by sme zostali s tebou, radi by sme ťa nasledovali. On videl do ich srdca a vyplnil túto túžbu, ktorá pochádzala od Boha (porov. Jn 6,44). Čo z toho vyplýva? Nato, aby sme poznali nášho Pána treba, aby sme s ním trávili čas, aby sme zostali u neho. Prvým krokom je vyhľadať ho, druhým krokom osloviť ho a tretím krokom zostať u neho. Potom nasleduje formácia, čiže prijímať jeho rady a konkrétne ich dávať do praxe. To sa dialo v živote apoštolov počas obdobia troch rokov verejného účinkovania Pána Ježiša Krista.

Otázky na zamyslenie: Hľadám Boha, zaujímam sa o neho? Chcem zostať s ním, neutekám od neho vo svojom svedomí? Nechám ho ku mne hovoriť, počúvam ho? Keď mi niečo povie, snažím sa to aj konať alebo to nechávam tak?


Sladký Duchu Svätý, ďakujem ti za tieto slová. Ďakujem ti, že dávaš svetlo do môjho života. Prežiar ho, osvieť ho s zapáľ mi srdce. Pomôž mi spolupracovať s tebou.

Drahá Matka, Panna Mária sprevádzaj ma, prosím, na každom kroku môjho života. Ty, ktorá si zachovávala Pánove slová vo svojom srdci, pomôž mi, stvárniť ich aj v tom mojom. Amen.

3x Sláva Otcu


Nech Vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý +. Amen.

Požehnaný deň Vám želám,

Ivan Barus

správca farnosti