3x Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty!

Kniha Sirachovcova   −   Sir 48, 1-4. 9-11

Vystúpil Eliáš, prorok ako oheň, a jeho slovo horelo ako fakľa. Priviedol na nich hlad a v svojej horlivosti zmenšil ich počet. Pánovým slovom zatvoril nebo a tri razy zvolal oheň z neba. Aký slávny si, Eliáš, svojimi zázrakmi! Kto sa môže chváliť, že sa ti podobá?

Ty si bol vzatý v ohnivej víchrici, na voze s ohnivými koňmi. Je napísané o tebe, že si určený pre budúce časy mierniť Pánov hnev prv, než vzplanie, obrátiť srdce otca k synovi a obnoviť Jakubove kmene. Blažení, čo ťa videli a čo zosnuli ako tvoji priatelia!

Zamyslenie

Chvíľa na zamyslenie. Môžem si položiť napríklad tieto otázky: Čo mi chce Boh povedať? Ako sa táto situácia v Božom slove dotýka môjho života? Prečo Pán Ježiš (ak sa jedná o evanjelium) reaguje týmto spôsobom? Môžu mi pomôcť tieto myšlienky:

  1. Prorok Eliáš bol jedným z veľkých prorokov Starého zákona. Prorok ako oheň, čo znamená so zapáleným srdcom pre Božiu službu, s úzkym osobným vzťahom k Pánovi a služobník Božej moci, keďže sa na jeho slovo dialo veľmi veľa zázrakov. Otázky na zamyslenie: Aké je moje srdce? Snažím sa, aby bolo zapálené? Snažím sa prekonávať pokušenia ľahostajnosti, apatie, skleslosti a rezignácie? Snažím sa s pomocou Božej milosti udržovať si v srdci zapálenie pre Božie veci? Môžem použiť túto krátku strelnú modlitbu: Príď, Duchu Svätý a zapáľ moje srdce ohňom lásky. Nech neustále horí v hlbinách môjho srdca. (Podobne sa modlieval i svätý Augustín a kňazi na rekolekciách sa takto modlia v modlitbe zasvätenia Božskému Srdcu Ježišovmu. Ako veľmi sa takto potrebujeme modliť v prvom rade my pastieri Cirkvi, aby sme horeli láskou, ako nás k tomu neustále povzbudzuje pápež František. Duchu Svätý, pomôž nám v tom. Amen.)

Záverečná modlitba

Pane, ďakujem ti za tvoje slová. Ďakujem ti za tvoj život. Ďakujem ti, že mi svojím životom dávaš svetlo do môjho života. Prežiar ho, Pane, svojím svetlom. Osvieť mi myseľ. Zapáľ srdce. Pomôž mi spolupracovať s tvojou milosťou.

Drahá Matka, Panna Mária sprevádzaj ma, prosím, na každom kroku môjho života. Ty, ktorá si zachovávala Pánove slová vo svojom srdci, pomôž mi, stvárniť ich aj v tom mojom. Amen.

3x Sláva Otcu

Nech Vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý +. Amen.

Požehnaný deň Vám želám,

Ivan Barus

správca farnosti