3x Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty!

Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 1, 26-38

Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária.

Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas‘, milosti plná, Pán s tebou.“

Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav.

Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. Pán, Boh, mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.“

Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?“

Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné.“

Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“

Anjel potom od nej odišiel.

Zamyslenie

Chvíľa na zamyslenie. Môžem si položiť napríklad tieto otázky: Čo mi chce Boh povedať? Ako sa táto situácia v evanjeliu dotýka môjho života? Prečo Pán Ježiš reaguje týmto spôsobom? Môžu mi pomôcť tieto body myšlienky:

  1. Sám anjel Gabriel svedčí, že Panna Mária je plná milosti. Od Boha Otca dostala vznešenú úlohu, akú nemal žiaden iný človek na tejto zemi. Panna Mária je vyvolená dcéra Izraela, ktorú Boh zahrnul takým množstvom milosti, ako o tom svedčí svätý Ľudovít Mária Grignion, aké nemal žiaden iný svätý. Otázka na zamyslenie: Nepodceňoval som niekedy Pannu Máriu? Nebol som k nej vo svojom živote neúctivý? Uvedomoval som si na akú úlohu ju Boh vyvolil?
  2. Panna Mária hneď chápe, keď jej anjel Gabriel hovorí, že sa z nej narodí sľúbený Mesiáš. Neodporuje, ale pýta sa na spôsob. Chápe a cíti zámer Boží a vo svojom srdci chce vyplniť Božiu vôľu, preto sa pýta na spôsob. Otázka na zamyslenie: Keď vo svojom srdci cítim zámer Boží, vzpieram sa mu alebo hľadám spôsob ako Božiu vôľu vyplniť?
  3. Anjel Gabriel jej hovorí, že sa to stane nadprirodzeným spôsobom, ktorý sa vymyká prirodzenému poriadku stvorenia. Hovorí o nadprirodzenom zásahu Ducha Svätého, lebo Bohu nič nie je nemožné. Otázka na zamyslenie: Neobmedzujem Boha vo svojom myslení? Verím, že mu nič nie je nemožné? Nepodceňujem ho? Nemám negatívny postoj k jeho moci vo svojom živote tým, že neverím, že by mohol niečo vykonať aj so mnou, že by ma mohol zmeniť, uzdraviť z rán, pomôcť mi?
  4. Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ Ona bola Služobnicou Pána cez celý svoj život. Otázka na zamyslenie: Komu slúžim ja? Slúžim svojmu egu, slúžim nejakej neresti, slúžim nejakej modle alebo chcem sa snažiť slúžiť Bohu?

Záverečná modlitba

Pane, ďakujem ti za tvoje slová. Ďakujem ti za tvoj život. Ďakujem ti, že mi svojím životom dávaš svetlo do môjho života. Prežiar ho Pane, svojím svetlom. Osvieť mi myseľ. Zapáľ srdce. Pomôž mi spolupracovať s tvojou milosťou.

Drahá Matka, Panna Mária sprevádzaj ma, prosím, na každom kroku môjho života. Ty, ktorá si zachovávala Pánove slová vo svojom srdci, pomôž mi, stvárniť ich aj v tom mojom. Amen.

3x Sláva Otcu

Nech Vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý +. Amen.

Požehnaný deň Vám želám,

Ivan Barus

správca farnosti