3x Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty!

Kniha proroka Malachiáša   −   Mal 3, 1-4. 23-24

Toto hovorí Pán, Boh: „Hľa, ja posielam svojho anjela, aby mi pripravil cestu. Hneď potom príde do svojho chrámu Pán, ktorého hľadáte, a anjel zmluvy, po ktorom túžite. Hľa, príde, hovorí Pán zástupov. Kto však znesie deň jeho príchodu a kto obstojí, až sa zjaví? Veď on je ako oheň, ktorý roztápa, a ako lúh práčov.

Sadne si a bude vytápať a čistiť striebro, očistí synov Léviho a zošľachtí ich ako zlato a striebro, takže budú prinášať Pánovi obety v spravodlivosti.

Vtedy sa Pánovi zapáči obeta Júdu a Jeruzalema ako v dňoch predošlých, ako v rokoch dávnych.

Hľa, ja vám pošlem proroka Eliáša, prv, ako príde deň Pána, veľký a hrozný. On obráti srdcia otcov k synom a srdcia synov k ich otcom, aby som nemusel prísť a postihnúť zem kliatbou.“

Zamyslenie

Chvíľa na zamyslenie. Môžem si položiť napríklad tieto otázky: Čo mi chce Boh povedať? Ako sa táto situácia v Božom slove dotýka môjho života?

Prorok Malachiáš hovorí o príchode vytúženého Mesiáša v osobe Pána Ježiša Krista Nazaretského. Avšak jeho príchod bude znamenať aj očisťovanie. V akom zmysle? Je ako oheň, ktorý roztápa hriech, spaľuje jeho dôsledky a prečisťuje dušu. Prostredníctvom znášania životných okolností, situácií, odporovania pokušeniam, znášania krížov, obiet bude očisťovať, osvecovať a posväcovať duše ľudí. Stať sa svätým znamená nechať sa Bohom pretvárať a stále mu zostať verný. Keď sa ľudská duša pretaví v tejto peci skúšok je Bohu veľmi milá, stáva sa jemnejšou, citlivejšou, pokornejšou, vytrvalejšou, trpezlivejšou a láskavejšou a zrelšou pre život večný.

Otázky na zamyslenie: Očakávam od Boha iba pohodu? Som pripravený zniesť aj skúšku? Opúšťam Boha keď prichádzajú problémy alebo hľadám v akej čnosti ma chce cez daný problém a kríž vyformovať?

Sladký Duchu Svätý, ďakujem ti za tieto slová. Ďakujem ti, že dávaš svetlo do môjho života. Prežiar ho, osvieť ho s zapáľ mi srdce. Pomôž mi spolupracovať s tebou.

Drahá Matka, Panna Mária sprevádzaj ma, prosím, na každom kroku môjho života. Ty, ktorá si zachovávala Pánove slová vo svojom srdci, pomôž mi, stvárniť ich aj v tom mojom. Amen.

3x Sláva Otcu

Nech Vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý +. Amen.

Požehnaný deň Vám želám,

Ivan Barus

správca farnosti