3x Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty!

Drahá Matka, Panna Mária, ty si počúvala Božie slová, premýšľala o nich a zachovávala ich vo svojom srdci (porov. Lk 2, 19). Prosím ťa, pomôž aj mne pochopiť tieto slová.


Jakubov list − Jak 1, 1-11

Jakub, služobník Boha a Pána Ježiša Krista, posiela pozdrav dvanástim kmeňom v diaspore.

Bratia moji, pokladajte to len za radosť, keď podstúpite všelijaké skúšky, veď viete, že skúška vašej viery prináša vytrvalosť. A vytrvalosť sa má ukázať v dokonalých skutkoch, aby ste boli dokonalí a neporušení a v ničom nezaostávali.

Ak niekomu z vás chýba múdrosť, nech si prosí od Boha, ktorý dáva všetkým štedro a bez výčitky, a dostane ju. Ale nech prosí s vierou, bez pochybovania. Lebo kto pochybuje, podobá sa morskej vlne, hnanej a zmietanej vetrom. Taký človek nech sa nenazdáva, že dostane niečo od Pána; – muž s rozpoltenou mysľou, nestály vo všetkom svojom počínaní.

Brat v nízkom postavení nech sa chváli svojím povýšením, bohatý zasa svojou úbohosťou, lebo sa pominie ako kvet trávy: vyjde slnko so svojou páľavou a vysuší trávu, jej kvet odpadne a krása jej zjavu zanikne. Tak zvädne aj boháč na svojich cestách.


Zamyslenie

Chvíľa na zamyslenie. Môžem si položiť napríklad tieto otázky: Čo mi chce Boh povedať? Ako sa táto situácia v Božom slove dotýka môjho života?

Keď príde do nášho života nejaká skúška v oblasti duchovného či telesného života, väčšinou repceme, sťažujeme sa, niekedy hovoríme Bohu: prečo… Svätý apoštol Jakub vysvetľuje túto situáciu s Božou múdrosťou, keď hovorí, že skúšky sú nato, aby sme získavali pri ich prekonávaní a vysporiadaní sa s nimi vytrvalosť. A cez vytrvalosť aj potrebnú čnosť, čiže opakované konanie určitého dobra, napríklad trpezlivosť keď premáhame pokušenia na nespravodlivý hnev alebo čistoty, keď prekonávame pokušenia na hriech nečistoty alebo pokory, keď zakusujeme svoje hranice a tak veľmi cítime ako potrebujeme Božiu pomoc a pod. Teda svätý apoštol Jakub vysvetľuje, aby sme sa nepozerali na skúšky negatívne, aj keď sú mnohokrát veľmi náročné, ale aby sme pochopili Boží zámer, že Pán nás chce cez ne formovať, aby sme získali čnosť.

Svätý Tomáš Akvinský hovorí, že keď vytrvalo získavame čnosti, oni spôsobujú svätosť. Pravá svätosť je pretvorenie človeka cez čnosti. Tým sa naša duša posväcuje. Čiže pravá svätosť nie je iba vo vonkajších prejavoch zbožnosti ako poklaknutí, zopnutí rúk a pod., aj keď tieto sú veľmi potrebné, ale podstata pravej svätosti je v pretvorení ľudskej duše cez čnosti. Keď takto pochopíme zámery Božej prozreteľnosti, potom budeme môcť povedať so svätým Pavol: tým, čo milujú Boha všetko slúži na dobré (porov. Rim 8, 28).

Otázky na zamyslenie: Keď Boh dopustí skúšku do môjho života, pýtam sa akú čnosť chce, aby som získal? Pozerám sa na situácie, ktoré prichádzajú z Božej prozreteľnosti iba negatívne alebo sa snažím hľadať aj to dobro, ktoré Boh chce vykonať? Nie som vo všetkom príliš negatívny? Nie som príliš ponorený do vlastných problémov a utrpenia, že nevidím aj hlbšie Božie zámery so mnou, s mojím manželstvom, rodinou?


Sladký Duchu Svätý, ďakujem ti za tieto slová. Ďakujem ti, že dávaš svetlo do môjho života. Prežiar ho, osvieť ho s zapáľ mi srdce. Pomôž mi spolupracovať s tebou.

Drahá Matka, Panna Mária sprevádzaj ma, prosím, na každom kroku môjho života. Ty, ktorá si zachovávala Pánove slová vo svojom srdci, pomôž mi, stvárniť ich aj v tom mojom. Amen.

3x Sláva Otcu


Nech Vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý +. Amen.

Požehnaný deň Vám želám,

Ivan Barus

správca farnosti