3x Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty!

Drahá Matka, Panna Mária, ty si počúvala Božie slová, premýšľala o nich a zachovávala ich vo svojom srdci (porov. Lk 2, 19). Prosím ťa, pomôž aj mne pochopiť tieto slová.


Evanjelium podľa Marka   −   Mk 1, 14-20

Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley a hlásal Božie evanjelium. Hovoril: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“

Keď raz išiel popri Galilejskom mori, videl Šimona a Ondreja, Šimonovho brata, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi. Ježiš im povedal: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ Oni hneď zanechali siete a išli za ním.

Ako šiel trochu ďalej, videl Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána – aj oni boli na lodi a opravovali siete – a hneď ich povolal. Oni zanechali svojho otca Zebedeja na lodi s nádenníkmi a išli za ním.


Zamyslenie

Chvíľa na zamyslenie. Môžem si položiť napríklad tieto otázky: Čo mi chce Boh povedať? Ako sa táto situácia v Božom slove dotýka môjho života?

Pán Ježiš Kristus povedal: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“ Naplnil sa čas v tom zmysle, že nastala chvíľa, keď Boží Syn verejne vystúpil pred Izrael, aby vykonal svoje poslanie. Preto sa Božie kráľovstvo priblížilo oveľa viac ako za čias Starého zákona. Môžme povedať, že v živote každého človeka sa napĺňa čas, ktorý je mu určený na tejto zemi. Je to veľmi cenný čas. Je to drahocenný čas, pretože môže slúžiť na posvätenie našej duše a jej pretvorenie pre nebo. Každá minúta nášho dňa je dôležitá, každá myšlienka, každý postoj srdca. Preto ho treba dobre využiť, pretože naším posledným výdychom sa táto možnosť ukončí.

Otázky na zamyslenie: Využívam dobre čas, ktorý mi Pán na tejto zemi dáva? Prosil som Boha niekedy o odpustenie za premárnený čas? Mám problém s leňošením? Uvedomujem si, že každý deň a minúta sú Božím darom pre posvätenie mojej duše a blížnych?


Sladký Duchu Svätý, ďakujem ti za tieto slová. Ďakujem ti, že dávaš svetlo do môjho života. Prežiar ho, osvieť ho s zapáľ mi srdce. Pomôž mi spolupracovať s tebou.

Drahá Matka, Panna Mária sprevádzaj ma, prosím, na každom kroku môjho života. Ty, ktorá si zachovávala Pánove slová vo svojom srdci, pomôž mi, stvárniť ich aj v tom mojom. Amen.

3x Sláva Otcu


Nech Vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý +. Amen.

Požehnaný deň Vám želám,

Ivan Barus

správca farnosti