3x Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty!

Drahá Matka, Panna Mária, ty si počúvala Božie slová, premýšľala o nich a zachovávala ich vo svojom srdci (porov. Lk 2, 19). Prosím ťa, pomôž aj mne pochopiť tieto slová.


Kniha proroka Jeremiáša   −   Jer 20, 10-13

Jeremiáš povedal: „Počul som potupy mnohých: Hrôza zo všetkých strán! ‚Udajte ho! A udáme ho.‘

Aj tí, čo žili so mnou v priateľstve, striehnu na môj pád: ‚Hádam sa dá oklamať, zmocníme sa ho a vypomstíme sa na ňom.‘

Ale Pán je so mnou sťa mocný bojovník; preto tí, čo ma prenasledujú, padnú a nič nezmôžu, budú zahanbení, lebo nič nedosiahnu: bude to hanba večná, nezabudnuteľná.

Pane zástupov, čo skúšaš spravodlivého, ty skúmaš myseľ i srdce, nech vidím tvoju pomstu nad nimi, lebo tebe som zveril svoj spor.

Spievajte Pánovi, oslavujte Pána, veď vyslobodil život úbohého z ruky zločincov.“


Zamyslenie

Chvíľa na zamyslenie. Môžem si položiť napríklad tieto otázky: Čo mi chce Boh povedať? Ako sa táto situácia v Božom slove dotýka môjho života?

  1. Duch Svätý hovorí proroctvo prostredníctvom proroka Jeremiáša o utrpení Pána Ježiša Krista. Hovorí o ľuďoch, ktorí striehli na jeho pád, aby sa ho zmocnili a vypomstili. Dokonca aj tí, ktorí žili s ním v priateľstve, čo môžme vzťahovať v prvom rade na jedného z jeho apoštolom s menom Judáš, a potom aj množstvo tých, ktorým pomohol, a ktorí sa potom v hodine skúšky postavili proti nemu a kričali: „Jeho krv na nás a na naše deti“.
  2. Na druhej strane hovorí o tom, že Pán je s ním, že je Božím Synom a proti Bohu nič nezmôžu jeho nepriatelia, ale padnú zahanbení a bude to hanba večná, hanba, ktorá sa na veky vekov zapíše do dejín a pamäti.
  3. Nech nám to slúži na povzbudenie nikdy nebojovať proti Bohu. Ako veľmi múdro sa vyslovil rabbi Gamaliel, keď povedal: Ak je to od Boha, nič nezmôžeme, iba by sme sa postavili v Boji proti samotnému Bohu. V histórii máme veľa postáv, ktoré vedeli, že Boh jestvuje, ale otvorene bojovali proti nemu. Avšak nepočítali s jednou skutočnosťou: behom pár sekúnd sa pri smrti ocitneš pred jeho tvárou pri osobitnom súde. Tam už niet vysvetľovania, zdôvodňovania, vykrúcania sa, filozofovania, tam už je iba to, čo skutočne je: pravda o Bohu i o tebe. Múdry je ten, kto to pochopí už počas pozemského života a celý svoj život si zariadi podľa toho. Nikdy sa nepostaviť do boja proti Bohu, nikdy sa nepostaviť proti skutočnému vanutiu Ducha Svätého, pretože nepriatelia padnú, nič nezmôžu a bude to hanba večná, tak ako aj sláva Božích služobníkov bude večná.

Otázky na zamyslenie: Všimol som si z histórie príbehy ľudí, ktorí bojovali proti Bohu? Všimol som si, aký bol koniec ich života? Dával som si niekedy otázku či som sa aj ja v niečom nepostavil proti pôsobeniu Ducha Svätého? Neblokoval som jeho pôsobenie? Ak áno, v čom to bolo? Rozmýšľal som logicky o existencii večného života?


Drahá Matka, Panna Mária sprevádzaj ma, prosím, na každom kroku môjho života. Ty, ktorá si zachovávala Pánove slová vo svojom srdci, pomôž mi, stvárniť ich aj v tom mojom. Amen.

3x Sláva Otcu


Nech Vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý +. Amen.

Požehnaný deň Vám želám,

Ivan Barus

správca farnosti