3x Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty!

Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 1, 26-38

Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária.

Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas‘, milosti plná, Pán s tebou.“

Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav.

Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. Pán, Boh, mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.“

Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?“

Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné.“

Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“

Anjel potom od nej odišiel.

 

Zamyslenie

Chvíľa na zamyslenie. Môžem si položiť napríklad tieto otázky: Čo mi chce Boh povedať? Ako sa táto situácia v Božom slove dotýka môjho života?

Bol to práve Duch Svätý, ktorý zostúpil na Pannu Máriu, moc Najvyššieho ju zatienila a vykonal v nej zázrak počatia Božieho syna. Je to najväčšie veľdielo Ducha Svätého v spolupráci s jeho Nevestou Pannou Máriou – veľdielo pravého Boha i pravého Človeka – Pána Ježiša Krista Nazaretského. Duch Svätý môže vykonať všetko, pretože Bohu nič nie je nemožné. Nech nás to povzbudí vo viere a v prehlbovaní vzťahu s Duchom Svätým. Potrebujeme väčšiu vieru, aby sme skutočne verili a nepochybovali o moci Ducha Svätého. Potrebujeme aj prehlbovanie vzťahu s ním, pretože nemá telo, je to čistý Duch, ktorý je jemný a krehký a citlivý na každý záchvev nášho srdca. Preto s ním viac začnime rozprávať a počúvajme ho v tichom hlase v hlbinách svojho srdca.

Otázky na zamyslenie: Aká je moja viera? Verím, že Duch Svätý môže konať aj nadprirodzené veci alebo ho obmedzujem vo svojom myslení? Verím v možnosť i realitu zázrakov? Chcem počúvať Ducha Svätého? Snažím sa o to? Nenechávam jeho jemný hlas prehlušovať vo svojom srdci? Snažím sa o vzťah s ním?

Sladký Duchu Svätý, ďakujem ti za tieto slová. Ďakujem ti, že dávaš svetlo do môjho života. Prežiar ho, osvieť ho s zapáľ mi srdce. Pomôž mi spolupracovať s tebou.

Drahá Matka, Panna Mária sprevádzaj ma, prosím, na každom kroku môjho života. Ty, ktorá si zachovávala Pánove slová vo svojom srdci, pomôž mi, stvárniť ich aj v tom mojom. Amen.

3x Sláva Otcu

Nech Vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý +. Amen.

Požehnaný deň Vám želám,

Ivan Barus

správca farnosti