3x Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty!

Drahá Matka, Panna Mária, ty si počúvala Božie slová, premýšľala o nich a zachovávala ich vo svojom srdci (porov. Lk 2, 19). Prosím ťa, pomôž aj mne pochopiť tieto slová.


Skutky apoštolov   −   Sk 2, 42-47

Pokrstení sa vytrvalo zúčastňovali na učení apoštolov a na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba a na modlitbách.

Všetkých sa zmocňovala bázeň; prostredníctvom apoštolov sa dialo množstvo divov a znamení. Všetci, čo uverili, boli pospolu a všetko mali spoločné. Predávali pozemky a majetky a rozdeľovali ich všetkým, podľa toho, ako kto potreboval.

Deň čo deň svorne zotrvávali v chráme, po domoch lámali chlieb a s radosťou a úprimným srdcom požívali pokrm. Chválili Boha a boli milí všetkému ľudu. A Pán každý deň rozmnožoval tých, čo mali byť spasení.


Zamyslenie

Chvíľa na zamyslenie. Môžem si položiť napríklad tieto otázky: Čo mi chce Boh povedať? Ako sa táto situácia v Božom slove dotýka môjho života?

  1. Život prvých kresťanov bol naplnený veľkou bázňou voči Pánovi, pretože videli veľké znamenia, ktoré Boh robil rukami apoštolov. Teda ich viera bola veľmi povzbudená. Boli veľmi aktívni a denne sa modlili k Pánovi, oslavovali ho a slúžili mu. Zároveň bola medzi nimi nefalšovaná láska.
  2. Cez toto všetko nás Duch Svätý vyzýva, aby sme sa prebudili z duchovného sna, ako hovorí aj sv. apoštol Pavol. Aby sme sa prebudili zo smútku, zo strachu, zo svojho pohodlia, zo zabehaných chodníčkov a aby sme začali túžiť po nefalšovanom živote s Pánom.
  3. Aj všetky okolnosti, ktoré teraz máme okolo seba v súvislosti s koronakrízou nás vedú k duchovnému prebudeniu. K vďačnosti za všetko. K zabojovaniu o svoju prácu, manželstvo, rodinu. K zabojovaniu o zachovanie normálneho života v našej krajine, aby sme mali prácu, aby sme mali jedlo. Vyvádzajú nás z duchovného spánku ľahostajnosti a pohodlnosti.

Otázky na zamyslenie: Je môj život s Bohom skutočne živý alebo „ukolísano uspatý“? Vnímam znamenia čias, ktoré mi v súčasnosti Pán cez okolnosti ukazuje? Túžim po Božom živote? Uvedomujem si, že je tu rozhodujúci čas zápasu aj o život v našej krajine? Bojujem svoj každodenný duchovný zápas alebo som to „zabalil“?


Drahá Matka, Panna Mária sprevádzaj ma, prosím, na každom kroku môjho života. Ty, ktorá si zachovávala Pánove slová vo svojom srdci, pomôž mi, stvárniť ich aj v tom mojom. Amen.

3x Sláva Otcu


Nech Vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý +. Amen.

Požehnaný deň Vám želám,

Ivan Barus

správca farnosti