3x Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty!

Drahá Matka, Panna Mária, ty si počúvala Božie slová, premýšľala o nich a zachovávala ich vo svojom srdci (porov. Lk 2, 19). Prosím ťa, pomôž aj mne pochopiť tieto slová.

Evanjelium podľa Lukáša  −  Lk 13, 18-21

Ježiš povedal: „Čomu sa podobá Božie kráľovstvo, k čomu ho prirovnám?
Podobá sa horčičnému zrnku, ktoré človek vzal a zasial vo svojej
záhrade. Keď vyrástlo, bol z neho strom a nebeské vtáky hniezdili
na jeho konároch.“
A zasa povedal: „K čomu prirovnám Božie kráľovstvo? Podobá sa kvasu,
ktorý žena vezme a vmiesi do troch mier múky, až sa všetko prekvasí.“

Zamyslenie

1. Toto evanjelium je veľkým receptom proti malomyseľnosti a rezignácii.
Pretože mnohokrát si vychovávatelia, rodičia, učitelia, evanjelizátori
hovoria: Načo to všetko robím, keď nevidím výsledky, nemá to zmysel,
nemá to cenu… Opak je pravdou. Božie kráľovstvo nemožno vnímať logikou
tohto sveta a očami veľkých výsledkov. Pretože Boh zahanbuje a pokoruje
„mocných“ práve tým, že obracia naruby ich schémy a postupy, on ktorý je
VŠEMOHÚCI, sa skrýva do maličkých, aby sa oslávil.
2. Evanjelizácia je ako zasievanie. V prvom momente sa môže zdať, že nič
neklíči, že nič nerastie. Ale mnohokrát z toho maličkého semienka
vyrastie taký strom, aký mnohí vôbec nečakajú. Preto nikdy nesmieme
hovoriť nikdy, ale musíme konať vo viere a dôvere.
3. Malomyseľnosť a rezignácia nepochádzajú od Ducha Svätého. Preto aj
Cirkev v dnešných časoch musí veriť v silu a modlitby maličkých, ktorí
sú ako horčičné semiačko, z ktorého môže vzísť veľký strom. Obety
svätých ružencov, pôstov, utrpenia, modlitieb, životných okolností sú veľkou silou pred tvárou Otcovou, ak pochádzajú z úprimného srdca a z lásky. Ešte mocnejšie sú, ak ich svojou materinskou láskou očistí a ozdobí Panna Mária.
4. Preto treba aj dnes žiť a konať vo veľkej VIERE A DÔVERE a v žiadnom
prípade sa nenechať poraziť skleslosťou, malomyseľnosťou a rezignáciou.
Heslo znie: VPRED!

Otázky na zamyslenie:
Podlieham aj ja smútku, malomyseľnosti a rezignácii? Nestrácam vieru
a dôveru, že Pán môže celkom zmeniť ťažkú situáciu a všetko môže byť úplne inak? Verím, že aj zo zdanlivo malých vecí, modlitieb, obiet a zo života vo vzťahu s Pánom, môže vzísť krásne ovocie?

Drahá Matka, Panna Mária sprevádzaj ma, prosím, na každom kroku môjho života. Ty, ktorá si zachovávala Pánove slová vo svojom srdci, pomôž mi, stvárniť ich aj v tom mojom. Amen.

3x Sláva Otcu


Nech Vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý +. Amen.

Požehnaný deň Vám želám.

Ivan Barus

správca farnosti