3x Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty!

Drahá Matka, Panna Mária, ty si počúvala Božie slová, premýšľala o nich a zachovávala ich vo svojom srdci (porov. Lk 2, 19). Prosím ťa, pomôž aj mne pochopiť tieto slová.


Skutky apoštolov   −   Sk 20, 17-27

Pavol z Milétu poslal do Efezu a zavolal si starších cirkvi. Keď k nemu prišli, povedal im: „Vy viete, ako som bol s vami celý čas od prvého dňa, čo som vkročil do Ázie; ako som slúžil Pánovi so všetkou pokorou v slzách a skúškach, ktoré na mňa doliehali z úkladov Židov; ako som nezanedbal zvestovať vám všetko užitočné a učil som vás verejne i po domoch; ako som zaprisahával Židov aj Grékov, že sa majú obrátiť k Bohu a uveriť v nášho Pána Ježiša. A teraz spútaný Duchom idem do Jeruzalema, hoci neviem, čo ma tam čaká. Len Duch Svätý ma vo všetkých mestách uisťuje, že ma očakávajú okovy a súženie. Svoj život si však veľmi necením, len aby som dokončil svoj beh a službu, ktorú som dostal od Pána Ježiša: svedčiť o evanjeliu Božej milosti. A teraz viem, že už neuvidíte moju tvár: nik z vás, medzi ktorými som chodil a ohlasoval kráľovstvo. Preto vám v dnešný deň dosvedčujem, že som čistý od krvi všetkých, lebo som neušiel bez toho, že by som vám nezvestoval Božiu vôľu celú.“


Zamyslenie

  1. Duch Svätý uisťoval svätého Pavla o okovách a súžení. Z ľudského pohľadu by sme mohli povedať, že je to ťažké a Duch Svätý je v tomto prípade „neľudský“. Z Božieho pohľadu vidíme, že obety svätého Pavla slúžili na posvätenie dvoch hlavných miest kresťanskej katolíckej viery: Jeruzalema, miesta kde obetoval život náš Pán a Ríma, ktoré sa stalo sídlom pápeža.
  2. Toto utrpenie pripravovalo aj samotného apoštola národov na odchod z tohto sveta do večnosti. Pomáhalo mu odpútať sa od všetkého a upriamiť svoje srdce úplne na Pána a večnosť.
  3. Toto utrpenie mu prinieslo večnú slávu v nebi, ktorou ho oslávil Nebeský Otec, ale zároveň aj slávu na tomto svete, ktorou ho oslávil Pán ako toho, ktorý vyznal Boha pre ľuďmi. Na jeho pamiatku a ku jeho cti sú zachované miesta kde položil svoj život z lásky k svojmu Pánovi.
  4. Toto utrpenie a obeta vlastného života sa premenili na milosť Božiu pre všetkých kresťanov katolíkov, ktorí prišli po ňom, čítali jeho listy, videli svedectvo jeho života a boli obdarovaní jeho zásluhami, ktoré získal u Pána.

Otázky na zamyslenie: Bojím sa vlastnej krížovej cesty? Považujem ťažkosti iba za prekážku v mojom živote? Uvedomujem si, že obeta vlastného života z lásky k Pánovi a blížnemu je životom a požehnaním pre ostatných? Ďakujem Pánovi za obety a krížové cesty, ktoré prešli tí predo mnou a z ktorých teraz môžem čerpať?


Drahá Matka, Panna Mária sprevádzaj ma, prosím, na každom kroku môjho života. Ty, ktorá si zachovávala Pánove slová vo svojom srdci, pomôž mi, stvárniť ich aj v tom mojom. Amen.

3x Sláva Otcu

Nech Vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý +. Amen.

Požehnaný deň Vám želám,

Ivan Barus

správca farnosti