3x Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty!

Drahá Matka, Panna Mária, ty si počúvala Božie slová, premýšľala o nich a zachovávala ich vo svojom srdci (porov. Lk 2, 19). Prosím ťa, pomôž aj mne pochopiť tieto slová.

Druhý Petrov list   −   2 Pt 3, 12-15a. 17-18

Milovaní, očakávate túžobne príchod Božieho dňa, pre ktorý sa nebesia páľavou rozplynú a živly sa v ohni roztopia! Podľa jeho prísľubu očakávame nové nebo a novú zem, na ktorých prebýva spravodlivosť. Preto, milovaní, keď toto očakávate, usilujte sa, aby vás našiel nepoškvrnených a bez úhony, v pokoji. A zhovievavosť nášho Pána pokladajte za spásu. Ale vy, milovaní bratia, ktorí to už viete, chráňte sa, aby ste sa nedali zviesť bludom ničomníkov a aby ste neodpadli od svojho pevného základu. Vzrastajte v milosti a poznaní nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Jemu sláva i teraz a až do dňa večnosti. Amen.

Zamyslenie

Prvý pápež, svätý Peter hovorí veriacim prvotnej Cirkvi: „Chráňte sa, aby ste sa nedali zviesť bludom ničomníkov a aby ste neodpadli od svojho pevného základu. Vzrastajte v milosti a poznaní nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista.“ Skutočne, práve dnes je potrebné CHRÁNIŤ si čistotu viery, pretože nebezpečenstvo mylného učenia je veľmi veľké. Veľmi rozšíreným bludom dnes je tzv. falošné milosrdenstvo. Je to presvedčenie, že Boh uplatňuje svoje milosrdenstvo a odpustenie voči hriešnikovi aj vtedy, ak tento nemá ľútosť nad svojimi hriechmi ani žiadne predsavzatia ani vôľu zmeniť svoj život. Je to presvedčenie, že všetci idú do neba a večné zatratenie neexistuje. Je to veľmi nebezpečné a mylné učenie, ktoré môže mnohých odviesť od večnej spásy a úplne zastrieť pravdu o živote, o hriechu, o vykupiteľskej obeti Nášho Pána a potrebe pokánia na odčinenie hriechov. Pilát sa spýtal Pána Ježiša Krista: „A čo je pravda?“ Pán Ježiš na inom mieste hovorí vo veľkňazskej modlitbe v Jánovom evanjeliu: Otče posväť ich (pastierov) pravdou, tvoje slovo je pravda. Preto aj dnes zaznieva táto výzva apoštola Petra, prvého pápeža: Chráňte sa, aby ste sa nedali zviesť bludom a neodpadli od svojho pevného základu.

Otázky na zamyslenie: Snažím sa spoznávať pravdu obsiahnutú v Božom slove? Nie som vo svojom živote povrchný? Nepodlieham ľahko všeobecným názorom bez hlbšieho skúmania vecí? Počúvam Ducha Svätého vo svojom vnútri, ktorý ma chce uvádzať do plnej pravdy? Nebojím sa pravdy o sebe ?

Drahá Matka, Panna Mária sprevádzaj ma, prosím, na každom kroku môjho života. Ty, ktorá si zachovávala Pánove slová vo svojom srdci, pomôž mi, stvárniť ich aj v tom mojom. Amen.

3x Sláva Otcu

Nech Vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý +. Amen.

Požehnaný deň Vám želám,

Ivan Barus

správca farnosti