3x Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty!

Drahá Matka, Panna Mária, ty si počúvala Božie slová, premýšľala o nich a zachovávala ich vo svojom srdci (porov. Lk 2, 19). Prosím ťa, pomôž aj mne pochopiť tieto slová.


Druhá kniha Samuelova   −   2 Sam 7, 4-5a. 12-14a. 16

Nátanovi zaznelo Pánovo slovo: „Choď a povedz môjmu služobníkovi Dávidovi: Toto hovorí Pán: Až sa tvoje dni dovŕšia, a ty sa uložíš na odpočinok k svojim otcom, ustanovím po tebe potomka, ktorý bude pochádzať z tvojich útrob, a upevním jeho kráľovstvo. On postaví dom môjmu menu a ja upevním jeho kráľovský trón naveky. Ja mu budem otcom a on mi bude synom.

Tvoj dom a tvoje kráľovstvo budú trvať predo mnou naveky, tvoj trón bude upevnený navždy.“


Zamyslenie

Chvíľa na zamyslenie. Môžem si položiť napríklad tieto otázky: Čo mi chce Boh povedať? Ako sa táto situácia v Božom slove dotýka môjho života?

Dnes je slávnosť svätého Jozefa. Jeho Boh Otec ustanovil, aby sa stal manželom Panny Márie (ale keďže toto manželstvo bolo bez manželského sexuálneho života používa sa pre svätého Jozefa titul ženích) a ochrancom svätej rodiny. Všimol som si na ňom jednu krásnu vlastnosť a tou je skrytosť. Vo Svätom písme o ňom nemáme veľa zmienok. Dokonca v ňom nemáme ani jednu vetu, ktorú by svätý Jozef priamo povedal. Jeho úloha bola byť pri Panne Márii, chrániť ju, postarať sa o ňu a o Božieho Syna. Táto úloha sa odohrávala v maximálnej skrytosti. Nikto ani veľmi netušil, že v nazaretskom domčeku sa začalo odohrávať vykupiteľské dielo. Pri jednoduchom remesle tesára, ale plniac Božiu vôľu.

Dnes sa na tento nazaretský domček chodia do Svätej zeme a do Loreta (kde bola podľa tradície prenesená jeho časť) pozerať tisíce pútnikov. Ako je to možné? Tak, že veci, ktoré sa niekedy javia ako veľké také v skutočnosti nemusia byť, a veci, ktoré sa javia ako malé, také tiež v skutočnosti nemusia byť. Záleží na tom, či tým plníme Božiu vôľu, to čo Boh od nás chce.

To musí byť veľkých povzbudením aj pre nás. V skrytosti v manželstve, v rodine, pri práci sa môžu odohrávať veľké veci, ak žijeme s Bohom deň čo deň na ceste, na ktorú nás povolal.

Otázky na zamyslenie: Čakám od Boha iba veľké veci? Prijímam každodenné veci, ktoré mi dáva? Nie som nevďačný? Myslím si, že svätosť sa dosahuje iba určitými vonkajšími úkonmi nábožnosti a kajúcnosti (kľačaním, postením, bdením a pod.)? Som vyrovnaný s tým, že sa môžem posvätiť (stať svätým) práve na tej ceste, na ktorú ma Boh povolal?


Sladký Duchu Svätý, ďakujem ti za tieto slová. Ďakujem ti, že dávaš svetlo do môjho života. Prežiar ho, osvieť ho s zapáľ mi srdce. Pomôž mi spolupracovať s tebou.

Drahá Matka, Panna Mária sprevádzaj ma, prosím, na každom kroku môjho života. Ty, ktorá si zachovávala Pánove slová vo svojom srdci, pomôž mi, stvárniť ich aj v tom mojom. Amen.

3x Sláva Otcu


Nech Vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý +. Amen.

Požehnaný deň Vám želám,

Ivan Barus

správca farnosti